Αίτημα Βασιλόπουλου Αθανάσιου για αποζημίωση για λογαριασμό τρίτων και λόγω ρυμοτομίας

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Αίτημα Βασιλόπουλου Αθανάσιου για αποζημίωση για λογαριασμό τρίτων και λόγω ρυμοτομίας

Ημ/νία Δημοσίευσης : 22/1/2019
 
                                                                                                                                
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 15/09.08.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 358/2018
 
Θέμα 13o Η.Δ.: «Αίτημα Βασιλόπουλου Αθανάσιου για αποζημίωση για λογαριασμό τρίτων και λόγω ρυμοτομίας, της ιδιοκτησίας του»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 09η του μηνός Αυγούστου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 26307/03-8-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος– Αντιδήμαρχος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Σταυρέλης Νικόλαος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Ζήμος Κωνσταντίνος
7.       Φαρμάκης Γεώργιος
8.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
9.       Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος
10.    Λαμπρινός Παναγιώτης
11.    Κεφάλας Σταύρος
12.    Μουρούτσος Γεώργιος
13.    Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
14.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
15.    Νανόπουλος Βασίλειος
16.    Πανταζής Βασίλειος
17.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
18.    Κορδώσης Χρήστος
19.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
20.    Σούκουλης Ανδρέας
21.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα),
22.    Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
1.       Χασικίδης Χρήστος
2.       Παππάς Αντώνιος
3.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος,
4.       Οικονόμου Γεώργιος
5.       Δράκος Παναγιώτης,
6.       Βλάσσης Δημήτριος.
7.       Ζαχαριάς Σπυρίδων– Αντιπρόεδρος
8.        Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
9.       Καρασάββας Ιωάννης
10.     Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
11.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα(9) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
5.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
6.       Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
8.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
9.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
1.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
2.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
3.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
4.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
7.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
8.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
10.    Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
11.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
12.    Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Αίτημα Βασιλόπουλου Αθανάσιου για αποζημίωση για λογαριασμό τρίτων και λόγω ρυμοτομίας, της ιδιοκτησίας του», ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι με την υπ’ αριθμ. 6596/692/22-02-2018 αίτησή του ο κ. Βασιλόπουλος Αθανάσιος του Χρήστου αιτείται τη ζητά την αποζημίωση του από τον Δήμο Κορινθίων και για λογαριασμό τρίτων όπως αυτή η αποζημίωση προκύπτει από α) τα δικαιώματά του λόγω ρυμοτόμησης της ιδιοκτησίας του με αρ.κτ. 0514050 (βλέπετε πίνακα πράξης Προσκυρώσεως – Αναλογισμού) που βρίσκεται στο ΟΤ. 671 της επέκτασης της πόλης της Κορίνθου στην περιοχή ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα”, υπολογίζεται δυνάμει β) της υπ’ αριθμ. 140/2017 απόφασης του Εφετείου Ναυπλίου με την οποία έχει καθοριστεί η οριστική τιμή μονάδος αποζημίωσης και την δικαιούται βάση γ) της υπ’ αριθμ. 105/2014 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου με την οποία Αναγνωρίστηκε δικαιούχος. Ενώ στη συνέχεια προτρέπει το Δήμο να αναζητήσει τις αποζημιώσεις από τους πραγματικούς οφειλέτες (τρίτους ιδιοκτήτες).
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθμ. 6/37/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την μη αποδοχή της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 6596/692/22-02-2018 αιτήσεως του κ. Βασιλόπουλου Αθανασίου περί αποζημίωσης για λογαριασμό τρίτων και λόγω ρυμοτομίας της με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0514050 ιδιοκτησίας, καθώς δεν αφορά διάνοιξη οδού, αλλά διαπλάτυνση και μάλιστα μεμονωμένη, μόνον έμπροσθεν της ιδιοκτησίας του αιτούντος με αρ.κτ. 0514050 και μόνον στα τμήματα που αυτή έχει πρόσωπο.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την αριθμ. 6/37/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την αριθ. πρωτ. 6596/692/2018 αίτηση και τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και 3852/2010, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την μη αποδοχή της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 6596/692/22-02-2018 αιτήσεως του κ. Βασιλόπουλου Αθανασίου του Χρήστου περί αποζημίωσης για λογαριασμό τρίτων και λόγω ρυμοτομίας της με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0514050 ιδιοκτησίας, καθώς δεν αφορά διάνοιξη οδού, αλλά διαπλάτυνση και μάλιστα μεμονωμένη, μόνον έμπροσθεν της ιδιοκτησίας του αιτούντος με αρ.κτ. 0514050 και μόνον στα τμήματα που αυτή έχει πρόσωπο.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 15 / 358 / 2018.
             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 30 – 08 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος