Αίτημα Δημοτικών Συμβούλων για επιχορηγήσεις των ποδοσφαιρικών σωματείων

Ημ/νία Δημοσίευσης : 5/2/2019
 
  
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
  
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 
Από το Πρακτικό 26/19.11.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 510/2018
 
Θέμα 2ο Η.Δ: «Αίτημα Δημοτικών Συμβούλων για επιχορηγήσεις των ποδοσφαιρικών σωματείων ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ (Γ ΕΘΝΙΚΗ) και λοιπών συλλόγων Α΄,Β΄και Γ΄ κατηγορίας του Δήμου μας»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 19η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67 § 5, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 39981/15-11-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος,
6.       Ζήμος Κων/νος
7.       Σταυρέλης Νικόλαος
8.       Παππάς Αντώνιος
9.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΗΔΘ
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.    Οικονόμου Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 2ουΗΔΘ
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
13.    Δράκος Παναγιώτης, αποχώρησε στο τέλος του 10ουΗΔΘ
14.    Κεφάλας Σταύρος
15.    Λαμπρινός Παναγιώτης, αποχώρησε στο τέλος του 2ουΗΔΘ
16.    Μουρούτσος Γεώργιος
17.    Μπάκουλης Δημήτριος
18.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
19.    Νανόπουλος Βασίλειος
20.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
21.    Πανταζής Βασίλειος
22.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
23.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
24.    Καρασάββας Ιωάννης, αποχώρησε στο τέλος του 2ουΗΔΘ
25.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης,
26.    Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας, αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΗΔΘ
1.       Χασικίδης Χρήστος
2.    Βλάσσης Δημήτριος
3.   Ζαχαριάς Σπυρίδων -Αντιπρόεδρος
4.   Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
5.   Σούκουλης Ανδρέας
6.  Κορδώσης Χρήστος
7. Δημητριάδη –Κακούρου Μαρία
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα (09) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.   Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.   Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4. Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
5. Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6. Κουλόύκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
7. Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
8. Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
9. Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
10.   Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
11.   Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.   Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία, για τη τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Αίτημα Δημοτικών Συμβούλων για επιχορηγήσεις των ποδοσφαιρικών σωματείων ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ (Γ ΕΘΝΙΚΗ) και λοιπών συλλόγων Α΄, Β΄ και Γ΄ κατηγορίας του Δήμου μας» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την με αριθμ. πρωτ. 38883/7-11-2018 αίτηση των Δημοτικών Συμβούλων, η οποία έχει ως εξής:
<< Με την παρούσα αίτησή μας αιτούμαστε να εισάγετε νομίμως το κατωτέρω θέμα ημερήσιας διάταξης στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως είχαμε σημειώσει στην τελευταία συνεδρίαση του Σώματος:
«Επιχορηγήσεις των ποδοσφαιρικών σωματείων ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ (Γ Εθνική) και λοιπών συλλόγων Α΄, Β΄ και Γ΄ κατηγορίας του Δήμου μας»>>
 και έδωσε το λόγο στο κ. Βασίλειο Νανόπουλο, για να εισηγηθεί το θέμα.
Ο κ. Βασίλειος Νανόπουλος μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι από την πρώτη στιγμή που τέθηκε το θέμα κατά την ψήφιση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, έχουμε ζητήσει ο δήμος να υιοθετήσει συγκεκριμένους κανόνες για την χρηματοδότηση όλων ανεξαιρέτως των συλλόγων με βάση συγκεκριμένα στοιχεία, τόσο ποσοτικά (τον αριθμό των μελών τους), όσο και ποιοτικά (τις δραστηριότητες που πραγματοποιούν). Θεωρούμε ότι ο τρόπος επιλογής επιχορήγησης των σωματείων δεν είναι σωστός. Πολλά σωματεία με σημαντικές επιτυχίες – διακρίσεις δεν έχουν πάρει επιχορήγηση από το Δήμο.
Γι΄ αυτό σήμερα φέρνουμε το θέμα και προτείνουμε την επιχορήγηση των ποδοσφαιρικών σωματείων ανά κατηγορία:
ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ (Γ ΕΘΝΙΚΗ) με το ποσό των 15.000,00 €, των σωματείων της Α΄ κατηγορίας με το ποσό των 2.500,00 €, της Β΄ κατηγορίας με το ποσό των 2.000,00 € και της Γ΄ κατηγορίας με το ποσό των 1.500,00 €.
Το ποσό δεν είναι μεγάλο και μπορεί να ευρεθεί.
Ο κ. Νικόλαος Σταυρέλης μεταξύ των άλλων ανέφερε ότισυμφωνώ με την τοποθέτηση του κ. Νανόπουλου, προτείνω μόνο, ο ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ να επιχορηγηθεί με το ποσό των 30.000,00 €.
Ο κ. Παναγιώτης Ψηλογιαννόπουλος μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι η αντιδικία Πολιτείας – ΕΠΟ μεταφέρεται σε τοπικό επίπεδο. Τα σωματεία πρέπει να επιχορηγούνται με άλλο τρόπο. Να υποβάλλεται αίτηση – καταστατικό – ισολογισμός και ότι άλλο προβλέπεται. Θεωρώ ότι πρέπει να βοηθηθούν τα ερασιτεχνικά σωματεία. Συμφωνώ να δοθεί η επιχορήγηση και δεν μπαίνω στο ύψος του ποσού. Είστε υποχρεωμένοι ως Δημοτική Αρχή να υλοποιείτε τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
Ο κ. Τιμολέων Πιέτρης μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι θεωρώ πολύ σωστή κίνηση να έρχεται ως θέμα η επιχορήγηση των ποδοσφαιρικών σωματείων με ανάλυση των εξόδων που ζητούνται
Απευθύνομαι προς όλα τα αθλητικά σωματεία και τους τονίζω ότι κανένας Δημοτικός Σύμβουλος ή Δήμαρχος από μόνος του δεν επιχορηγεί τα σωματεία, αλλά το Δημοτικό Συμβούλιο είτε ομόφωνα είτε κατά πλειοψηφία.
Θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει νομιμότητα και σοβαρότητα σε όλα τα θέματα. Δυστυχώς όμως διαπιστώνω ότι σοβαρότητα δεν υφίσταται, γιατί μέχρι σήμερα δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη κανονιστική για την χρηματοδότηση των ομάδων σύμφωνα με την κατηγορία που αγωνίζονται.
Προτείνουμε λοιπόν σε όλες τις ομάδες του Δήμου Κορινθίων που βρίσκονται στα τοπικά πρωταθλήματα να τους καλύπτονται τα έξοδα διαιτησίας και τα οδοιπορικά.
Για την Α κατηγορία είναι 2.500 ευρώ, για την Β κατηγορία είναι 2.000 ευρώ και για την Γ κατηγορία είναι 1.500 ευρώ, ετησίως.
Για την μοναδική ποδοσφαιρική ομάδα του Δήμου Κορινθίων σε Εθνικό επίπεδο, τον ΠΑΣ Κόρινθος, αλλά και για οποιαδήποτε άλλη ομάδα στο μέλλον ανέβει κατηγορία, θα πρέπει να επιχορηγηθεί με 30.000 ευρώ (όπως ζητά η ομάδα).
Η επιχορήγηση αφορά τα εκτός έδρας παιχνίδια με οδοιπορικά, αεροπορικά, ακτοπλοϊκά κλπ έξοδα και για τα εντός έδρας με έξοδα διαιτησίας, παρατηρητές, ιατρούς κλπ.
Για όλα αυτά που σας αναφέρω υπάρχουν επίσημα έξοδα οπότε εδώ είναι και η νομιμότητα που θέλουμε ως Δημοτική Παράταξη που προανέφερα. Οι ομάδες φέρουν την ευθύνη για την διαχείριση των ποσών αυτών, εμείς έχουμε το καθήκον να τις επιχορηγούμε.
Κλείνοντας ο Δήμος Κορινθίων θα πρέπει να στηρίζει κάθε μορφής αθλητικό σωματείο σύμφωνα με την κατηγορία που βρίσκεται και να είναι δίκαιος με όλους.
Ο κ. Δήμαρχος μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι αρχικά η πρόταση ήταν για τον ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ με 30.000,00 €. Οι υπογράφοντες δεν έχουν να προτείνουν και σωματεία με άλλα αθλήματα, όπως γυναικεία ομάδα βόλεϋ, μπάσκετ, γυναικείο ποδόσφαιρο κ.λ.π. Απουσιάζουν και άλλα σωματεία που πρωταγωνιστούν. Πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνονται ακαδημίες , ώστε να βγαίνουν φυτώρια. Πρέπει να δούμε τι ποδόσφαιρο θέλουμε στην Κόρινθο και στα χωριά μας. Σήμερα συγκρούονται δύο πολιτικές. Η δική μας που δίνουμε έμφαση στις υποδομές, για να βγαίνουν φυτώρια, ώστε να υπάρχει μέλλον στα σωματεία και η δική σας που αφορά επιχορηγήσεις. Θεωρώ ότι η πρότασή σας είναι λίαν υποκριτική και δεν θα υπάρχει επιχορήγηση.
Πριν την διαμόρφωση της πρότασης ο κ. Σταυρέλης ανέφερε αναλυτικά, ανά κατηγορία τα σωματεία:
Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ: ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ: 1.Κόρινθος ΄06, 2. Άγιος Γεώργιο Κορίνθου, 3.Σαρωνικός Γαλατακίου, 4.Κλένια 5.Τενεάτης Αθικίων και 6. Ατρόμητος Χιλιομοδίου
Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ: 1. Πανσολυγειακός, 2. Ολυμπιακός Άσσου,3. Ηρακλής Λεχαίου, 4. Μαψός, 5. Εθνικός Ξυλοκερίζης, 6. ΑΟ Λεχαίου και 7. Άγιος Ιωάννης
Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ: 1.Κύψελος, 2. Αστέρας Κορίνθου, 3.Βελερεφόντης, 4. Σοφικό 05, 5. Πρόοδος Αγίου Βασιλείου, 6. Αγγελόκαστρο, 7. Ακαδημία Λεχαίου. 8. Προοδευτική Περιγιαλίου και 9. Σπαθοβούνι
ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ: Δάφνη Εξαμιλίων.
Η τελική πρόταση είναι η επιχορήγηση των ανωτέρω σωματείων: ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ με 20.000,00 €, τα σωματεία Α΄ κατηγορίας με 2.500,00 €, τα Β΄ κατηγορίας με 2.000,00 €, τα Γ΄ κατηγορίας με 1.500,00 € και το παιδικό –εφηβικό με 1.000,00 €. Αν δεν υπάρχει πίστωση να γίνει αναμόρφωση του προϋπολογισμού.
Ο Πρόεδρος έθεσε την πρόταση σε ονομαστική ψηφοφορία, από την οποία προέκυψε το εξής αποτέλεσμα:
Δώδεκα (12) Σύμβουλοι δήλωσαν ότι απέχουν (οι κ.κ. 1. Αν. Κοντογιώργος, 2.Χρ. Μελέτης, 3. Χαρ. Καμπούρης, 4. Αντ. Παππάς, 5. Κων. Ζήμος, 6. Μιχ. Χατζής, 7. Γεωρ. Φαρμάκης, 8. Κων/να Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου, 9. Κων. Παρτσινέβελος, 10. Στ. Κεφάλας, 11. Δημ. Μπάκουλης και 12. Ανδρ. Ζώγκος).
Δέκα τέσσερις (14) Σύμβουλοι ψήφισαν την πρόταση για επιχορήγηση των σωματείων ( οι κ.κ. 1. Ν. Σταυρέλης, 2. Χαρ. Ντιγκιρλάκης, 3. Παν. Λαμπρινός, 4. Παν. Δράκος, 5. Γεωρ. Οικονόμου, 6. Γεωργ. Μουρούτσος, 7. Βασ. Νανόπουλος, 8. Βασ. Πανταζής, 9. Αλ. Γκουργιώτης, 10.Θεμ. Κουτσογκίλας, 11. Μαρία (Έρρικα) Καραμαλίκη, 12. Ιωάννης Καρασάββας, 13.Παναγιώτης Ψηλογιαννόπουλος και 14. Τιμ. Πιέτρης).
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη την από 1-11-2018 αίτηση των Δημοτικών Συμβούλων, τις τοποθετήσεις των Συμβούλων, του Δημάρχου, την γενόμενη ψηφοφορία και τις διατάξεις του Ν. 3463/2006, του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το ν. 4555/2018
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Την επιχορήγηση των αθλητικών σωματείων –συλλόγων ανά κατηγορία, ως εξής:
1. Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ Τον ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ με το ποσό των 20.000 €
Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Κόρινθος 06 με το ποσό των 2.500 € Άγιος Γεώργιος Κορίνθου με το ποσό των 2.500 € Σαρωνικός Γαλατακίου με το ποσό των 2.500 € Κλένια με το ποσό των 2.500 € Τενεάτης Αθικίων με το ποσό των 2.500 € Ατρόμητος Χιλιομοδίου με το ποσό των 2.500 €
Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Πανσολυγειακός με το ποσό των 2.000 € Ολυμπιακός Άσσου με το ποσό των 2.000 € Ηρακλής Λεχαίου με το ποσό των 2.000 € Μαψός με το ποσό των 2.000 € Εθνικός Ξυλοκερίζης με το ποσό των 2.000 € ΑΟ Λεχαίου με το ποσό των 2.000 € Άγιος Ιωάννης με το ποσό των 2.000 €
Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Κύψελος με το ποσό των 1.500 € Αστέρας Κορίνθου με το ποσό των 1.500 € Βελερεφόντης με το ποσό των 1.500 € Σοφικό 05 με το ποσό των 1.500 € Πρόοδος Αγίου Βασιλείου με το ποσό των 1.500 € Αγγελόκαστρο με το ποσό των 1.500 € Ακαδημία Λεχαίου με το ποσό των 1.500 € Προοδευτική Περιγιαλίου με το ποσό των 1.500 € Σπαθοβούνι με το ποσό των 1.500 €
ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Δάφνη Εξαμιλίων με το ποσό των 1.000 €
Για την κάλυψη των ανωτέρω δαπανών, θα ληφθεί νεότερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί τροποποίησης του δημοτικού προϋπολογισμού.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 26 / 510 / 2018.
           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 28 -12 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
                                                            Αναστάσιος Κοντογιώργος

Leave a Comment