Αίτημα κατοίκων της Τοπικής Κοινότητας Αγ. Βασιλείου για απαλλαγή από δημοτικά τέλη νεκροταφείου

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Αίτημα κατοίκων της Τοπικής Κοινότητας Αγ. Βασιλείου για απαλλαγή από δημοτικά τέλη νεκροταφείου

Ημ/νία Δημοσίευσης : 22/1/2019
 
                                                                                                                                
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  ορθή επανάληψη
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 15/09.08.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 359/2018
 
Θέμα 14o Η.Δ.: «Αίτημα κατοίκων της Τοπικής Κοινότητας Αγ. Βασιλείου για απαλλαγή από δημοτικά τέλη νεκροταφείου λόγω δωρεάς»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 09η του μηνός Αυγούστου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 26307/03-8-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος– Αντιδήμαρχος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Σταυρέλης Νικόλαος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Ζήμος Κωνσταντίνος
7.       Φαρμάκης Γεώργιος
8.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
9.       Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος
10.    Λαμπρινός Παναγιώτης
11.    Κεφάλας Σταύρος
12.    Μουρούτσος Γεώργιος
13.    Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
14.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
15.    Νανόπουλος Βασίλειος
16.    Πανταζής Βασίλειος
17.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
18.    Κορδώσης Χρήστος
19.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
20.    Σούκουλης Ανδρέας
21.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα),
22.    Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
1.       Χασικίδης Χρήστος
2.       Παππάς Αντώνιος
3.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος,
4.       Οικονόμου Γεώργιος
5.       Δράκος Παναγιώτης,
6.       Βλάσσης Δημήτριος.
7.       Ζαχαριάς Σπυρίδων– Αντιπρόεδρος
8.        Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
9.       Καρασάββας Ιωάννης
10.     Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
11.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα(9) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
5.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
6.       Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
8.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
9.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
1.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
2.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
3.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
4.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
7.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
8.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
10.    Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
11.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
12.    Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Αίτημα κατοίκων της Τοπικής Κοινότητας Αγ. Βασιλείου για απαλλαγή από δημοτικά τέλη νεκροταφείου λόγω δωρεάς», έθεσε υπόψη των Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθ. 6/10/2015 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Αγ. Βασιλείου περί απαλλαγής και διαγραφής τελών νεκροταφείου στους δωρητές που είχαν παραχωρήσει οικόπεδα προκειμένου να δημιουργηθεί το νεκροταφείο Αγίου Βασιλείου. Στην συνέχεια έθεσε υπόψη των Μελών :
α) την αριθ. πρωτ. 695/Φάκ. 2662/16-8-1974 Απόφαση Νομάρχη
β) Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του Προέδρου της Κοινότητας Κων/νου Παπαμιχαήλ και τους αδελφούς Ρεκλείτη.
γ) την από 09-3-2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
δ) τις από 01.11.2015 αιτήσεις έχουν υποβάλει οι κάτωθι δημότες κληρονόμοι δωρητών: 1. Καραμέρος Ευθύμιος του Σπυρ. 2. Ξύδη Σοφία συζ. Δημητρίου 3. Τσιωτάκης Παναγιώτης του Ευθ. 4. Λίγκα Αλεξάνδρα του Παν. 5. Ρεκλείτη Αριστέα του Νικ. 6. Ρεκλείτης Γεώργιος του Αριστ. 7. Ρεκλείτη Δήμητρα του Χρ., 8. Ρεκλείτης Αντώνιος του Νικ., 9. Παρασκευοπούλου Χρυσούλα του Νικ. και 10. Καραμέρου Ευθυμίου του Χρήστου.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, την αριθμ. 6/10/2015 απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Βασιλείου, τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την διαγραφή οφειλών από τέλη νεκροταφείου στους κληρονόμους των δωρητών των ακινήτων, προκειμένου να δημιουργηθεί το άνω νεκροταφείο Αγίου Βασιλείου στην Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου, Δ. Κορινθίων και συγκεκριμένα στους: 1. Καραμέρο Ευθύμιο του Σπυρ. 2. Ξύδη Σοφία συζ. Δημητρίου 3. Τσιωτάκη Παναγιώτη του Ευθ. 4. Λίγκα Αλεξάνδρα του Παν. 5. Ρεκλείτη Αριστέα του Νικ. 6. Ρεκλείτη Γεώργιου του Αριστ. 7. Ρεκλείτη Δήμητρα του Χρ., 8. Ρεκλείτη Αντώνιου του Νικ., 9. Παρασκευοπούλου Χρυσούλα του Νικ. και 10. Καραμέρο Ευθύμιο του Χρήστου, καθώς και την απαλλαγή των ανωτέρω κληρονόμων από την εφεξής  χρέωση τελών  νεκροταφείου.-
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 15 / 359 / 2018.
             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 30 – 08 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος