Αίτημα Μαρίας Τσαντήλα για εξωδικαστικό συμβιβασμό

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Αίτημα Μαρίας Τσαντήλα για εξωδικαστικό συμβιβασμό

Ημ/νία Δημοσίευσης : 9/1/2019
 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                     
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 12/02.07.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 297/2018
 
Θέμα 19ο Η.Δ.: «Αίτημα Μαρίας Τσαντήλα για εξωδικαστικό συμβιβασμό»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 02α του μηνός Ιουλίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 21216/28-6-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Μελέτης Χρήστος– Αντιδήμαρχος
5.       Σταυρέλης Νικόλαος, αποχώρησε στο τέλος του 15ου ΘΗΔ
6.       Ζήμος Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος
7.       Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
8.       Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος
9.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
10.    Φαρμάκης Γεώργιος
11.    Μουρούτσος Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 20ου ΘΗΔ
12.    Κεφάλας Σταύρος
13.    Λαμπρινός Παναγιώτης
14.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
15.    Νανόπουλος Βασίλειος
16.    Πανταζής Βασίλειος
17.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
18.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα),
19.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής,
20.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
21.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία
22.    Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
1.Δράκος Παναγιώτης, προσήλθε στο τέλος του 9ουΕΗΔΘ
2.Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
3. Χασικίδης Χρήστος
4. Βλάσσης Δημήτριος,προσήλθε στο τέλος του 9ουΕΗΔΘ
5. Παππάς Αντώνιος
6. Οικονόμου Γεώργιος, προσήλθε στο τέλος του 9ουΕΗΔΘ
7.Καρασάββας Ιωάννης
8. Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
9. Κορδώσης Χρήστος
10.Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
11.Σούκουλης Ανδρέας
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, οκτώ(8) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
6.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
7.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
8.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
13.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
14.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγήθηκε το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Αίτημα Μαρίας Τσαντήλα για εξωδικαστικό συμβιβασμό», ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 § 1 περ. ιδ΄ του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 § 5 του Ν. 4071/2012 η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για τον δικαστικό συμβιβασμό και τον εξώδικο συμβιβασμό ή κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον εξώδικο συμβιβασμό ή κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο που υπερβαίνει το παραπάνω ποσό.
Στη συνέχεια έθεσε υπόψη στο Σώμα:
1.       Την με αρ. πρωτ. 47537/17-10-2017 αίτηση της κας Μαρίας συζ, Αναστασίου Τσαντήλα με την οποία ζητάει τον εξώδικο συμβιβασμό και την αποζημίωσή της από τον Δήμο Κορινθίων λόγω ατυχήματος που επικαλείται ότι υπέστη.
2.       την αριθμ. 11/188/02-5-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία παραπέμπει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο επειδή το ποσό του εξώδικου συμβιβασμού υπερβαίνει τις 30.000,00€, προκειμένου να αποφασίσει επί του αιτήματος περί εξώδικου συμβιβασμού για την αποζημίωση της κας Μαρίας συζ. Αναστασίου Τσαντήλα για σωματική βλάβη, την οποία υπέστη λόγω φθοράς του πλακόστρωτου επί του πεζόδρομου στην οδό Κύπρου. Η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται την μη αποζημίωση της αιτούσης για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρει στην απόφασή της.
3.       Την με αριθμ. πρωτ. 12626/13-4-2018 γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου μας κας Δήμητρας Ανδρικοπούλου, με την οποία προτείνεται η μη αποδοχή του αιτήματος της κας Μαρίας συζ. Αναστασίου Τσαντήλα, περί εξώδικου συμβιβασμού αποζημίωσης της δεδομένου ότι δεν είναι δυνατόν να γίνει δεκτό διότι αφ’ ενός δεν προκύπτει υπαιτιότητα του Δήμου ως προς το αίτιο τραυματισμού της και αφ’ ετέρου είναι αόριστες, αναπόδεικτες και υπερβολικές συγκριτικά με την βλάβη την οποία υπέστη οι οικονομικές αξιώσεις της. Σε κάθε περίπτωση και σε μία μελλοντικώς ανοιγείσα δίκη και αν ακόμη ήθελε αποδειχθεί υπαιτιότητα του Δήμου, τα αιτούμενα παρ’ αυτής ποσά παραμένουν αναπόδεικτα και υπερβολικά μη έχοντας αντιστοιχία μεταξύ της βλάβης της υγείας της και των απαιτήσεών της.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις του άρθρου 72 § 1 ιδ του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 6 § 5 του Ν. 4071/2012, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Μειοψηφούντων των κ.κ. 1. Γεωργίου Οικονόμου και 2. Βασιλείου Πανταζή)
Την μη αποδοχή του αιτήματος της κας Μαρίας συζ. Αναστασίου Τσαντήλα περί εξώδικου συμβιβασμού για καταβολή από το Δήμο αιτούμενων ποσών, για την αποζημίωσή της για σωματική βλάβη την οποία υπέστη λόγω φθοράς του πλακόστρωτου επί του πεζόδρομου στην οδό Κύπρου, δεδομένου ότι δεν είναι δυνατόν να γίνει δεκτός διότι αφ’ ενός δεν προκύπτει υπαιτιότητα του Δήμου ως προς το αίτιο τραυματισμού της και αφ’ ετέρου είναι αόριστες, αναπόδεικτες και υπερβολικές συγκριτικά με την βλάβη την οποία υπέστη οι οικονομικές αξιώσεις της. Σε κάθε περίπτωση και σε μία μελλοντικώς ανοιγείσα δίκη και αν ακόμη ήθελε αποδειχθεί υπαιτιότητα του Δήμου, τα αιτούμενα παρ’ αυτής ποσά παραμένουν αναπόδεικτα και υπερβολικά μη έχοντας αντιστοιχία μεταξύ της βλάβης της υγείας της και των απαιτήσεών της.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 12 / 297/ 2018.
              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 11 – 07 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος

Leave a Comment