Αίτημα μετατόπισης περιπτέρου ευρισκόμενου στη συμβολή οδών Κολιάτσου και Ερμού, έναντι Δημαρχείου

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Αίτημα μετατόπισης περιπτέρου ευρισκόμενου στη συμβολή οδών Κολιάτσου και Ερμού, έναντι Δημαρχείου

Ημ/νία Δημοσίευσης : 9/1/2019
 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                      
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 12/02.07.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 291/2018
 
Θέμα 13ο Η.Δ.: «Αίτημα μετατόπισης περιπτέρου ευρισκόμενου στη συμβολή των οδών Κολιάτσου και Ερμού, έναντι Δημαρχείου σε νέα θέση στο πεζοδρόμιο της οδού Νοταρά πλησίον της συμβολής με τις οδούς Απ. Παύλου και Πατρών στην Κόρινθο»
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 02α του μηνός Ιουλίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 21216/28-6-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Μελέτης Χρήστος– Αντιδήμαρχος
5.       Σταυρέλης Νικόλαος, αποχώρησε στο τέλος του 15ου ΘΗΔ
6.       Ζήμος Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος
7.       Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
8.       Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος
9.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
10.    Φαρμάκης Γεώργιος
11.    Μουρούτσος Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 20ου ΘΗΔ
12.    Κεφάλας Σταύρος
13.    Λαμπρινός Παναγιώτης
14.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
15.    Νανόπουλος Βασίλειος
16.    Πανταζής Βασίλειος
17.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
18.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα),
19.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής,
20.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
21.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία
22.    Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
1.Δράκος Παναγιώτης, προσήλθε στο τέλος του 9ουΕΗΔΘ
2.Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
3. Χασικίδης Χρήστος
4. Βλάσσης Δημήτριος,προσήλθε στο τέλος του 9ουΕΗΔΘ
5. Παππάς Αντώνιος
6. Οικονόμου Γεώργιος, προσήλθε στο τέλος του 9ουΕΗΔΘ
7.Καρασάββας Ιωάννης
8. Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
9. Κορδώσης Χρήστος
10.Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
11.Σούκουλης Ανδρέας
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, οκτώ(8) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
6.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
7.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
8.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
13.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
14.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Αίτημα μετατόπισης περιπτέρου ευρισκόμενου στη συμβολή των οδών Κολιάτσου και Ερμού, έναντι Δημαρχείου σε νέα θέση στο πεζοδρόμιο της οδού Νοταρά πλησίον της συμβολής με τις οδούς Απ. Παύλου και Πατρών στην Κόρινθο» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα κατωτέρω:
–                      Την αριθμ. Πρωτ. 56230/30-11-2017 αίτηση της κας Ουλή Σωτηρίας,
–                      Την αριθμ. 14/46/2017 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου,
–                      Το αριθμ. πρωτ. 5644/14-02-2018 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας καθώς και χάρτη υπόδειξης θέσεων μετατόπισης περιπτέρου,
–                      Το υπ΄ αριθμ. 1016/49/418-γ έγγραφο της Δ/νσης Αστυνομίας Κορινθίας.
–                      Την υπ΄ αριθμ. 112/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου «Έκδοσης κανονιστικής απόφασης λειτουργίας περιπτέρων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων»  
–                      την με αριθμ. 25/26-6-2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την μετατόπιση του περιπτέρου ευρισκόμενου στη συμβολή των οδών Κολιάτσου και Ερμού, έναντι Δημαρχείου, της κας Ουλή Σωτηρίας, σε νέα θέση (θέση Α) στο πεζοδρόμιο της οδού Νοταρά πλησίον της συμβολής με τις οδούς Αποστόλου Παύλου και Πατρών στην Κόρινθο, σύμφωνα με την εισήγηση του αρμοδίου Τμήματος Εμπορίου και Υπηρεσιών της Δ/νσης Τοπικής Ανάπτυξης του Δήμου Κορινθίων και τα συνημμένα έγγραφα αυτής.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, την με αριθμ. 25/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και τις κείμενες διατάξεις
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Μειοψηφούντος του κ. Οικονόμου Γεωργίου)
Την μετατόπιση του περιπτέρου ευρισκόμενου στη συμβολή των οδών Κολιάτσου και Ερμού, έναντι Δημαρχείου, της κας Ουλή Σωτηρίας, σε νέα θέση (θέση Α) σύμφωνα με το συνημμένο απόσπασμα χάρτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων, στο πεζοδρόμιο της οδού Νοταρά πλησίον της συμβολής με τις οδούς Αποστόλου Παύλου και Πατρών στην Κόρινθο.
Η σχετική απόφαση του Δ.Σ. να διαβιβαστεί και στην Διεύθυνση Αστυνομίας Κορινθίας για ενημέρωσή της.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 12 / 291/ 2018.
                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 04 – 07 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος

Leave a Comment