Αίτημα παράτασης συμβατικής προθεσμίας έργου

Ημ/νία Δημοσίευσης : 5/2/2019
 
  
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 26/19.11.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 522/2018
 
Θέμα 13ο Η.Δ: «Αίτημα παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 19η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67 § 5, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 39981/15-11-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος,
6.       Ζήμος Κων/νος
7.       Σταυρέλης Νικόλαος
8.       Παππάς Αντώνιος
9.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΗΔΘ
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.    Οικονόμου Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 2ουΗΔΘ
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
13.    Δράκος Παναγιώτης, αποχώρησε στο τέλος του 10ουΗΔΘ
14.    Κεφάλας Σταύρος
15.    Λαμπρινός Παναγιώτης, αποχώρησε στο τέλος του 2ουΗΔΘ
16.    Μουρούτσος Γεώργιος
17.    Μπάκουλης Δημήτριος
18.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
19.    Νανόπουλος Βασίλειος
20.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
21.    Πανταζής Βασίλειος
22.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
23.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
24.    Καρασάββας Ιωάννης, αποχώρησε στο τέλος του 2ουΗΔΘ
25.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης,
26.    Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας, αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΗΔΘ
1.       Χασικίδης Χρήστος
2.    Βλάσσης Δημήτριος
3.   Ζαχαριάς Σπυρίδων -Αντιπρόεδρος
4.   Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
5.   Σούκουλης Ανδρέας
6.  Κορδώσης Χρήστος
7. Δημητριάδη –Κακούρου Μαρία
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα (09) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.    Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.    Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κουλόύκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
7.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
8.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
9.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
10.   Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
11.   Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.   Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία, για τη τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Αίτημα παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ», έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία του φακέλου, ως εξής:
1. Την αριθμ. 65/2017 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ» προϋπολογισμού 74.000,00 €.
2. Την αριθμ. 31/455/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, περί καθορισμού όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν λόγω έργου
3. Την αριθμ. 3/19/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, περί έγκρισης πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου.
4. Την αριθμ. 11/183/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, περί κατακύρωσης του διαγωνισμού υπέρ της εταιρείας «ΙΑΚΩΒΟΣ ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Δ.Ε» .
5. Την με αριθμ. πρωτ. 19728/15-6-2018 σύμβαση εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ» ποσού 42.179,88 €. με το ΦΠΑ, με προθεσμία περαίωσης τέσσερις (4) μήνες.
6. Την με αριθμ. πρωτ. 30997/13-9-2018 αίτηση της εταιρείας «ΙΑΚΩΒΟΣ ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Δ.Ε» , με την οποία ζητά παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του εν θέματι έργου, λόγω ότι ο χώρος των έργων βρίσκεται σε ορεινή περιοχή όπου υπάρχουν δυσκολίες στη εκτέλεσή τους λόγω του δύσβατου της περιοχής καθώς και ότι τους καλοκαιρινούς μήνες λόγω των αδειών του προσωπικού των λατομείων των εργοστασίων σκυροδέματος καθώς και πολλών εργαζομένων παρατηρούνται καθυστερήσεις.
7. Την από 26-10-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας , η οποία έχει συνταχθεί από τον υπάλληλο κ. Νικόλαο Κακάβα, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε. και έχει θεωρηθεί από τον Προϊστάμενο της ίδιας διεύθυνσης και αναφέρει τα εξής:
<< Η εργοληπτική επιχείρηση ΙΑΚΩΒΟΣ ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Δ.Ε., με την αριθμ. πρωτοκόλλου 19728/15-6-2018 σύμβαση μεταξύ του αναδόχου και του Δημάρχου ανέλαβε την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ» για την οποία έχει συνταχθεί η υπ΄ αριθμ. 65/2017 μελέτη της Τ.Υ. προϋπολογισμού με Φ.Π.Α 74.000 ΕΥΡΩ με συμβατικό χρόνο περαίωσης τέσσερις (4) μήνες ήτοι μέχρι 15/10/2018.
Ο ανάδοχος με την αριθ. 30997/13-9-2018 εμπρόθεσμη αίτησή του προς τον Δήμο ζητάει παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 31/12/2018 λόγω προβλημάτων με τα λατομεία και την προμήθεια σκυροδέματος σε ορεινές περιοχές κατά του θερινούς μήνες
Η Υπηρεσία μας έχοντας υπ’ όψη :
Α) τις διατάξεις του Ν 4412/2016 άρθρο 147 παρ 8α και το άρθρ. 156 παρ. 5 και το γεγονός ότι λόγω πολλών σκυροδετήσεων κατά τους θερινούς μήνες παρατηρείται καθυστέρηση στην προμήθεια σκυροδέματος σε ορεινές περιοχές
Προτείνει να δοθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με αναθεώρηση ήτοι μέχρι 31/12/2018 για να μπορέσει να ολοκληρωθεί το έργο
Στοιχεία του έργου :
Ημερομηνία υπογραφής συμφωνητικού               15-06-2018
Ημερομηνία πρωτοκόλλησης συμφωνητικού       15-06-2018
Προθεσμία εκτέλεσης έργου :                                  4 Μήνες
Λήξη συμβατικής προθεσμίας                              15-10-2018 >>.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, την αίτηση της αναδόχου εταιρείας, την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του που έχει τηρηθεί στα ηχογραφημένα πρακτικά
 
                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Παρατείνει τη συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ» ποσού 53.999,97 € με το Φ.Π.Α., εργολαβίας της «ΙΑΚΩΒΟΣ ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Δ.Ε» κατά δυόμιση (2,5) μήνες, ήτοι μέχρι τις 31-12-2018 με αναθεώρηση τιμών.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 26/ 522 2018.
           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος,  30-11 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
                                                              Αναστάσιος Κοντογιώργος