Αίτημα παράτασης συμβατικής προθεσμίας έργου

Ημ/νία Δημοσίευσης : 6/2/2019
 
  
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 26/19.11.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης  525/2018
 
Θέμα 16ο Η.Δ: «Αίτημα παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Ανακατασκευή παλαιού Γυμνάσιου Σοφικού σε Βρεφονηπιακού Σταθμού»»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 19η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67 § 5, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 39981/15-11-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος,
6.       Ζήμος Κων/νος
7.       Σταυρέλης Νικόλαος
8.       Παππάς  Αντώνιος
9.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΗΔΘ
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.    Οικονόμου Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 2ουΗΔΘ
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
13.    Δράκος Παναγιώτης, αποχώρησε στο τέλος του 10ουΗΔΘ
14.    Κεφάλας Σταύρος
15.    Λαμπρινός Παναγιώτης, αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΗΔΘ
16.    Μουρούτσος Γεώργιος
17.    Μπάκουλης Δημήτριος
18.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
19.    Νανόπουλος Βασίλειος
20.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
21.    Πανταζής  Βασίλειος
22.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
23.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
24.    Καρασάββας Ιωάννης, αποχώρησε στο τέλος του 2ουΗΔΘ
25.    Ψηλογιαννόπουλος  Παναγιώτης,
26.    Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας, αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΗΔΘ
1.       Χασικίδης Χρήστος
2.    Βλάσσης Δημήτριος
3.   Ζαχαριάς Σπυρίδων -Αντιπρόεδρος
4.   Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
5.   Σούκουλης  Ανδρέας
6.   Κορδώσης Χρήστος
7. Δημητριάδη –Κακούρου Μαρία
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα (09) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.   Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
2. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.   Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4. Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
5. Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6. Κουλόύκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
7. Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
8. Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
9. Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
10.   Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
11.   Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.   Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος  Δελή Ευτυχία, για τη τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Αίτημα παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Ανακατασκευή παλαιού Γυμνάσιου Σοφικού σε Βρεφονηπιακού Σταθμού»», έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία του φακέλου, ως εξής:
1.       την αριθμ. 8/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου «Ανακατασκευή παλαιού Γυμνάσιου Σοφικού σε Βρεφονηπιακού Σταθμού» προϋπολογισμού 265.000,00 €,
2.       την αριθμ. 15/200/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί καθορισμού όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν λόγω έργου,
3.       την αριθμ. 26/332/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί έγκρισης του από 25-08-2017 πρακτικού της Ε.Δ. του έργου,
4.       την αριθ. 31/453/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων περί ανακήρυξης προσωρινού αναδόχου της «GEOGENESISA.E.»,
5.       το υπ’ αριθ. πρωτ. 11425/30-3-2018 συμφωνητικό εκτέλεσης του έργου συνολικού ποσού 121.620,75€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) με προθεσμία περαίωσης του έργου έξι (6) μηνών.
6.       την υπ’ αριθ. πρωτ. 29258/31-08-2018 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά σαράντα πέντε (45) ημέρες,
7.       την από 26-10-2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία συντάχθηκε από τον υπάλληλο κ. Νικόλαο Κακάβα και καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<< Κύριε Δήμαρχε, κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι,
Η Εργοληπτική επιχείρηση «GEOGENESISA.E.», με την αριθμ. πρωτοκόλλου 111425/30-3-2018 σύμβαση μεταξύ του αναδόχου και του Δημάρχου ανέλαβε την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΙΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΚΟΥ ΣΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ» για την οποία είχε συνταχθεί η αριθμ. 8/2017 μελέτη της Τ.Υ., προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 265.000,00 ΕΥΡΩ, με συμβατικό χρόνο περαίωσης έξι (6) μήνες ήτοι μέχρι 30/9/2018.
Ο Ανάδοχος με την αριθμ. 29258/31-8-2018 εμπρόθεσμη αίτησή του προς τον Δήμο ζητάει παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά 45 ημερολογιακές ημέρες λόγω του ότι δεν  έγινε εγκαίρως η έναρξη των εργασιών της εργολαβίας επειδή μέχρι 15.6.2018 στην αίθουσα διδασκαλίας λειτουργούσε εντός του της παρέμβασης και δεν είχαν απομακρυνθεί εγκαίρως τα πράγματα από τους χώρους εκτέλεσης εργασιών.
Η Υπηρεσίας μας έχοντας υπ΄ όψιν:
α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρο 147 παρ. 8α και το άρθρο 156 παρ. 5  και το γεγονός ότι μέχρι 15.6.2018 λειτουργούσε η μία αίθουσα του σχολείου και το κυλικείο και δεν είχαν μεταφερθεί τα θρανία και τα λοιπά πράγματα διδασκαλίας από το χώρο της παρέμβασης (σχετική η αριθ 21934/02-7-2018 αίτηση της αναδόχου εταιρείας)
προτείνει να δοθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με αναθεώρηση ήτοι μέχρι 15-12-2018 για να μπορέσει να ολοκληρωθεί το έργο.
Στοιχεία του έργου:
Ημερομηνία υπογραφής συμφωνητικού:              30-03-2018
Ημερομηνία πρωτοκόλλησης  συμφωνητικού:     30-03-2018
Προθεσμία εκτέλεσης έργου :                                                                             6 Μήνες.
Λήξη συμβατικής προθεσμίας:                                                              30-9-2018 >>.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του που έχουν τηρηθεί στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις του Ν 4412/2016 και 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
Παρατείνει τη προθεσμία εκτέλεσης  του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΙΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΟΦΙΚΟΥ ΣΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ», εργολαβίας «GEOGENESISA.E.», μέχρι τις 15-12-2018 με αναθεώρηση τιμών.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  26/ 525 2018.
           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος,  03-12 – 2018
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
                                                                  Αναστάσιος Κοντογιώργος

Leave a Comment