Αίτημα παραχώρησης δύο θέσεων στάθμευσης επί της οδού Κολιάτσου , στην Κόρινθο

Ημ/νία Δημοσίευσης : 15/4/2019
 
            
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 6/04.03.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 103/2019
 
Θέμα 17ο Η.Δ.: «Αίτημα παραχώρησης δύο θέσεων στάθμευσης επί της οδού Κολιάτσου , στην Κόρινθο»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 04η του μηνός Μαρτίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 7436/28-02-2019 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα οκτώ ( 18) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Παρτσινέβελος Κων/νος, Αντιδήμαχος
5.       Σταυρέλης Νικόλαος
6.       Οικονόμου Γεώργιος
7.       Βλάσσης Δημήτριος
8.       Κεφάλας Σταύρος
9.       Ζήμος Κων/νος – Αντιδήμαρχος
10.    Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
11.    Μουρούτσος Γεώργιος
12.    Δράκος Παναγιώτης
13.    Νανόπουλος Βασίλειος
14.    Πανταζής Βασίλειος
15.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
16.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
17.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
18.    Δημητριάδη- Κακούρου Μαρία
1. Παππάς Αντώνιος
2. Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος,
3. Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος προσήλθε στο τέλος του 27ου ΗΔΘ
4. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
5. Φαρμάκης Γεώργιος
6. Χασικίδης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 2ουΕΗΔΘ
7. Λύτρα -Ανδρουτσοπούλου Κων/να
8. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
9. Σούκουλης Ανδρέας
10. Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
11. Λαμπρινός Παναγιώτης
12. Καρασάββας Ιωάννης, προσήλθε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ
13. Κορδώσης Χρήστος
14. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
15. Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, πέντε (05) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
2.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
3.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
4.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
5.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
6.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
7.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
8.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
9.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
10.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
11.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
12.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
13.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
14.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
15.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
16.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
17.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία, για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Αίτημα παραχώρησης δύο θέσεων στάθμευσης επί της οδού Κολιάτσου, στην Κόρινθο», ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι με το αριθ. πρωτ. 31900/19-9-2018 (υπ. αριθμ. 2501/22/56/17-09-2018) έγγραφο το γραφείο διοικητικής υποστήριξης και εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κορινθίας, ζητά την παραχώρηση χώρου για την εξυπηρέτηση των οχημάτων της Αστυνομικής Αρχής επί της οδού Κολιάτσου έξωθεν του Δικαστικού Μεγάρου στην πόλη της Κορίνθου. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθμ. 3/19/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη χορήγηση δύο θέσεων στάθμευσης επί της οδού Κολιάτσου έναντι του Ο.Τ. του Δικαστικού Μεγάρου στην πόλη της Κορίνθου, για την εξυπηρέτηση των οχημάτων της Αστυνομικής Αρχής. Ηδημιουργούμενη θέση στάθμευσης δίδεται με τους εξής όρους και προϋποθέσεις:
  1. Θα τοποθετηθεί μια απαγορευτική πινακίδα στάθμευσης (Ρ-40) παντός οχήματος, καθώς και μιας πρόσθετης πινακίδας (Πρ-3β) η οποία θα τοποθετηθεί συμπληρωματικά της (Ρ-40). Η ισχύς της απαγορευτικής αρχικής πινακίδας θα εκτείνεται για 2,25 μ. από τη θέση τοποθέτησής της και προς την κατεύθυνση του βέλους . 
Οι δύο πινακίδες (Ρ-40) και (Πρ-3β) θα τοποθετηθούν σε ένα στύλο καθ’ ύψος, με την επισήμανση ότι το ελάχιστο ύψος του κάτω άκρου αυτών από το διαμορφωμένο δάπεδο θα είναι 2,20 μ. όπως προβλέπεται στην σχετική διάταξη. 
Η πινακίδα (Ρ-40 ) θα αναγράφει τη φράση: «εξαιρούνται οχήματα της ΕΛ.ΑΣ. – Αποφ. Δήμου: ……………………».
  1. Θα γίνει οριζόντια διαγράμμιση των δυο παραχωρούμενων θέσεων. 
  2. Η άνω σήμανση προμηθεύεται και τοποθετείται με έξοδα του ενδιαφερόμενου κατόπιν υποδείξεως της ακριβούς θέσεως από υπάλληλο της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.
  3. Σε περίπτωση μη πλήρους συμμόρφωσης με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1, 2 και 3 της παρούσης, η ισχύς της απόφασης χορήγησης της αιτούμενης άδειας αυτοδικαίως ανακαλείται.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την αριθ. πρωτ. 31900/19-09-2018αίτηση, την αριθμ. 3/19/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και τις διατάξεις των Ν. 3463/2006, 3852/2010 και 4555/2018 και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει την χορήγηση δύο θέσεων στάθμευσης επί της οδού Κολιάτσου έναντι του Ο.Τ. του Δικαστικού Μεγάρου στην πόλη της Κορίνθου, για την εξυπηρέτηση των οχημάτων της Αστυνομικής Αρχής. Οι δημιουργούμενες θέσεις στάθμευσης δίδονται με τους εξής όρους και προϋποθέσεις:
 
  1. Να τοποθετηθεί μια απαγορευτική πινακίδα στάθμευσης (Ρ-40) παντός οχήματος, καθώς και μιας πρόσθετης πινακίδας (Πρ-3β) η οποία θα τοποθετηθεί συμπληρωματικά της (Ρ-40). Η ισχύς της απαγορευτικής αρχικής πινακίδας θα εκτείνεται για 2,25 μ. από τη θέση τοποθέτησής της και προς την κατεύθυνση του βέλους . 
Οι δύο πινακίδες (Ρ-40) και (Πρ-3β) θα τοποθετηθούν σε ένα στύλο καθ’ ύψος, με την επισήμανση ότι το ελάχιστο ύψος του κάτω άκρου αυτών από το διαμορφωμένο δάπεδο θα είναι 2,20 μ. όπως προβλέπεται στην σχετική διάταξη. 
Η πινακίδα (Ρ-40 ) θα αναγράφει τη φράση: «εξαιρούνται οχήματα της ΕΛ.ΑΣ. – Αποφ. Δήμου: ……………………».
  1. Να γίνει οριζόντια διαγράμμιση των δυο παραχωρούμενων θέσεων. 
  2. Η άνω σήμανση προμηθεύεται και τοποθετείται με έξοδα του ενδιαφερόμενου κατόπιν υποδείξεως της ακριβούς θέσεως από υπάλληλο της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.
  3. Σε περίπτωση μη πλήρους συμμόρφωσης με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1, 2 και 3 της παρούσης, η ισχύς της απόφασης χορήγησης της αιτούμενης άδειας αυτοδικαίως ανακαλείται.
  4. Η σχετική απόφαση του Δ.Σ. να διαβιβαστεί και στην Τροχαία Κορίνθου για ενημέρωσή της.
 Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 6 / 103 / 2019.
            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 08- 03- 2019
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος

Leave a Comment