Αίτημα σπουδάστριας Φόρτη Παρασκευής, για πρακτική άσκηση στο Δήμο

Ημ/νία Δημοσίευσης : 5/2/2019
   
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 23/22.10.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 501/2018
 
Θέμα 52ο Η.Δ: «Αίτημα σπουδάστριας Φόρτη Παρασκευής, για πρακτική άσκηση στο Δήμο»
  
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 22α του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 36183/18-10-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερις (24) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Σταυρέλης Νικόλαος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος,
6.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, αποχώρησε στο τέλος του2ου ΗΔΘ
7.       Οικονόμου Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του3ουΕΗΔΘ
8.       Ζήμος Κων/νος
9.       Δράκος Παναγιώτης
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.    Λαμπρινός Παναγιώτης
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
13.    Κεφάλας Σταύρος
14.    Βλάσσης Δημήτριος
15.    Μπάκουλης Δημήτριος
16.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
17.    Μουρούτσος Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του3ουΕΗΔΘκαι επέστρεψε στο 2ο ΗΔΘ
18.    Νανόπουλος Βασίλειος
19.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
20.    Πανταζής Βασίλειος
21.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
22.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
23.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης,
24.    Δημητριάδη –Κακούρου Μαρία
1.            Μελέτης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
2.             Χασικίδης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του14ουΗΔΘ
3.             Παππάς Αντώνιος
4.             Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
5.             Σούκουλης Ανδρέας
6.             Γκουργιώτης Αλέξανδρος
7.             Καρασάββας Ιωάννης
8.       Κορδώσης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
9.       Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης οκτώ(8) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
5.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
6.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
7.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
8.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
5.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
6.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
7.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
8.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
9.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
10.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
14.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία, για τη τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξη «Αίτημα σπουδάστριας Φόρτη Παρασκευής, για πρακτική άσκηση στο Δήμο», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την από 21 Σεπτεμβρίου 2018 εισήγηση του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, η οποία καθ΄ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη :
1. Το υπ’ αριθμ. 2835/05-07-2018 έγγραφο του Μητροπολιτικού Κολλεγίου με θέμα «Πρόταση συνεργασίας για πρακτική φοιτητών», όπου μεταξύ άλλων αναφέρονται ότι το Μητροπολιτικό Κολλέγιο σε συνεργασία με το UniversityofEastLondon προσφέρει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα εκπαίδευσης στην Συμβουλευτική και την Ψυχοθεραπεία. Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται οι φοιτήτριες /τές να πραγματοποιήσουν πρακτική η οποία περιλαμβάνει αποκλειστικά εποπτευόμενη ατομική συμβουλευτική, ελάχιστης διάρκειας 100 ωρών. Διευκρινίζεται ότι ουδεμία οικονομική ή ασφαλιστική υποχρέωση έχει ο φορέας έναντι των φοιτητών του Κολλεγίου και προτείνετε να γίνει δεκτή η φοιτήτρια του προγράμματος κα ΦΟΡΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.
2. Την υπ’ αριθμ. 31465/17-09-2018 αίτηση της κας Φόρτη Παρασκευής του Παναγιώτη, φοιτήτρια του Μεταπτυχιακού προγράμματος εκπαίδευσης του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, με την οποία μας ζητά να εγκρίνουμε την πραγματοποίηση εξάμηνης πρακτικής άσκησης στο Δήμο μας και ειδικότερα στο Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου Κορινθίων και η οποία θα λαμβάνει χώρα κάθε Παρασκευή, τις ώρες 08:00 έως 12:00 .
Εισηγούμαστε:
Την αποδοχή του αιτήματος της κας Φόρτη Παρασκευής του Παναγιώτη, φοιτήτριας του Μεταπτυχιακού προγράμματος εκπαίδευσης στην Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, για πραγματοποίηση εξάμηνης πρακτικής άσκησης στο Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου Κορινθίων, κάθε Παρασκευή και ώρα 08:00 έως 12:00».
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικάκαι αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση και τις διατάξεις του άρθρου 12 § 1 του Ν. 1351/83.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Αποδέχεται την αριθ. πρωτ. 31465/17-09-2018 αίτηση της κας Φόρτη Παρασκευής του Παναγιώτη, φοιτήτριας του Μεταπτυχιακού προγράμματος εκπαίδευσης στην Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, για πραγματοποίηση εξάμηνης πρακτικής άσκησης στο Δήμο μας και ειδικότερα στο Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου Κορινθίων και η οποία θα λαμβάνει χώρα κάθε Παρασκευή, τις ώρες 08:00 έως 12:00.
                     Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 23 / 501 / 2018.
                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 26 – 10 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
                                                              Αναστάσιος Κοντογιώργος

Leave a Comment