Αίτημα του ΚΕΠΑΠ για παραχώρηση της διαχείρισης αθλητικών εγκαταστάσεων και πολιτιστικών χώρων

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Αίτημα του ΚΕΠΑΠ για παραχώρηση της διαχείρισης αθλητικών εγκαταστάσεων και πολιτιστικών χώρων

Ημ/νία Δημοσίευσης : 3/1/2019
 
                                                                                                                                
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 11/11.06.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 239/2018
 
Θέμα 7ο Η.Δ.: «Αίτημα του ΚΕΠΑΠ για παραχώρηση της διαχείρισης αθλητικών εγκαταστάσεων και πολιτιστικών χώρων»
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 11η του μηνός Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 18728/07-6-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Χασικίδης Χρήστος, αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Μελέτης Χρήστος– Αντιδήμαρχος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος, αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
7.       Ζήμος Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος
8.       Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
9.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
10.    Φαρμάκης Γεώργιος
11.    Παππάς Αντώνιος,αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
12.    Μουρούτσος Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
13.    Οικονόμου Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
14.    Κεφάλας Σταύρος
15.    Λαμπρινός Παναγιώτης,αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
16.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος,αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
17.    Νανόπουλος Βασίλειος,αποχώρησε στο τέλος του 25ουΘΗΔ
18. Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος, αποχώρησε στο τέλος του 6ου ΘΗΔ
19.    Πανταζής Βασίλειος,
20.    Κορδώσης Χρήστος
21. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος,αποχώρησε στο μέσον του 5ου ΘΕΗΔ
22. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα),αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
23.  Σούκουλης Ανδρέας, αποχώρησε πριν το τέλος του 4ουΘΕΗΔ
24.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής,αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΘΕΗΔ
25.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
26.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία, αποχώρησε στο τέλος του 10ου ΘΗΔ
1.Δράκος Παναγιώτης, προσήλθε στο τέλος του 3ουΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ.
2.Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
3.Βλάσσης Δημήτριος
4.Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 9ου ΗΔΘ
5.Καρασάββας Ιωάννης,
6.Γκουργιώτης Αλέξανδρος
7.Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, οκτώ(8) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
7.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
8.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
10.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
13.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
14.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Αίτημα του ΚΕΠΑΠ για παραχώρηση της διαχείρισης αθλητικών εγκαταστάσεων και πολιτιστικών χώρων», ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σύμφωνα με το άρθρου 185 του ν. 3463/2006, ο Δήμος επιτρέπεται να παραχωρεί δωρεάν τη χρήση δημοτικών ακινήτων στο Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. 
Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος τα κάτωθι στοιχεία:
1.       Το με αριθμ. πρωτ. 9366/16-3-2018 έγγραφο του Δημοτικού Συμβουλίου προς τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων για λήψη σχετικής απόφασης.
2.       τις με αριθμ. 1/3/2018 και 1/2/2018 αποφάσεις της Δημοτικής Κοινότητας Εξαμιλίων και Τοπικής Κοινότητας Ξυλοκέριζας αντίστοιχα, με τις οποίες συμφωνούν στην παραχώρηση της διαχείρισης των γηπέδων τους στο ΚΕΠΑΠ.
3.       την με αριθμ. 8/24/28-2-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π. «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» με το διακριτικό τίτλο «ΚΕ.Π.Α.Π» με την οποία ζητούν από το Δήμο την παραχώρηση της διαχείρισης των κάτωθι των πολιτιστικών χώρων και αθλητικών εγκαταστάσεων, ως εξής:
<<Α) ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
 
Ι. ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Α. ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
1.       Χωρητικότητα:120 θέσεων
Β. Υποστηρικτικοί χώροι:
1.       Χώρος Υποδοχής
2.       WC κοινού
ΙΙ. ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ
Α. ΑΙΘΟΥΣΑ ΙΣΟΓΕΙΟΥ (μόνιμος εκθεσιακός χώρος, με εμβαδόν 200τ.μ.)
Β. ΑΙΘΟΥΣΑ Α΄ ΟΡΟΦΟΥ (χώρος περιοδικών εκθέσεων, με εμβαδόν 200τ.μ.)
 
ΙΙΙ. ΑΙΘΟΥΣΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
Α. ΑΙΘΟΥΣΑ MEDIALAB(με εμβαδόν 60τ.μ.)
Β. Υποστηρικτικοί χώροι:
1)       Χώρος Υποδοχής
2)       WC κοινού
 
IV. ΑΙΘΟΥΣΑ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ (με εμβαδόν 300τ.μ.)
Β. Υποστηρικτικοί χώροι:
1)       Χώρος Υποδοχής
2)       WC κοινού
 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
 
ΓΗΠΕΔΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ, τα οποία αποτελούν περιουσία του Δήμου
 
1.     ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
2.     ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑΣ
3.     ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ
4.     ΣΟΛΟΜΟΥ
5.     ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ
6.     ΚΛΕΝΙΑΣ
7.     ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
8.     ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ
9.     ΑΘΙΚΙΩΝ
10. ΣΟΦΙΚΟΥ
11. ΚΟΥΤΑΛΑ
12. ΜΑΨΟΥ
13. ΑΙ ΓΙΑΝΝΗ
14. ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ>>
 
και ζήτησε την έγκρισή της.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την αριθμ. 8/24/28-02-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. “ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ”, το με αριθμ. 9366/2018 έγγραφο του Δημοτικού Συμβουλίου,τις αποφάσεις των Προέδρου Εξαμιλίων και Ξυλοκέριζας και τις διατάξεις του άρθρου 185 του Ν. 3463/2006, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει την με αριθμ. 8/24/28-02-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με τίτλο “ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ” και παραχωρεί τη διαχείριση των αθλητικών εγκαταστάσεων και πολιτιστικών χώρων του Δήμου, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην ανωτέρω απόφαση του νομικού προσώπου.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 11 / 239 / 2018.
             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 18 – 06 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος

Leave a Comment