Αίτηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Αίτηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ

Ημ/νία Δημοσίευσης : 9/1/2019
 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 
Από το Πρακτικό 13/17.07.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 321/2018
 
 
Θέμα 12ο Η.Δ.: Αίτηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ».
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 17η του μηνός Ιουλίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 23038/12-7-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Μελέτης Χρήστος– Αντιδήμαρχος
5.       Χασικίδης Χρήστος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος
7.       Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
8.       Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος
9.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
10.    Μουρούτσος Γεώργιος
11.    Κεφάλας Σταύρος
12.    Λαμπρινός Παναγιώτης
13.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
14.    Νανόπουλος Βασίλειος
15.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
16.    Πανταζής  Βασίλειος
17.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
18.    Κορδώσης Χρήστος
19.    Σούκουλης Ανδρέας, αποχώρησε στο μέσον του 9ουΘΗΔ
20.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
21.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία
22.    Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
1.Δράκος Παναγιώτης, προσήλθε στο τέλος του 4ουΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 9ου ΘΗΔ
2.Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, προσήλθε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 14ου ΘΗΔ
3. Ζήμος Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΕΗΔΘ
4. Βλάσσης Δημήτριος
5. Παππάς Αντώνιος
6. Οικονόμου Γεώργιος
7.Καρασάββας Ιωάννης, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 9ουΘΗΔ
8. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
9. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα), προσήλθε στο τέλος του 5ου ΘΗΔ    
10.Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 9ου ΘΗΔ
11. Φαρμάκης Γεώργιος
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα(9) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
7.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
8.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
9.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
10.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
11.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
12.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο Αίτηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία:
  1. την αριθμ. 32/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση Αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Σολυγείας» προϋπολογισμού 50.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%),
  2. την αριθμ. 16/207/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί έγκρισης Τεχνικών προδιαγραφών μελέτης και καθορισμού όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν λόγω έργου,
  3. την αριθμ. 25/304/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί έγκρισης του από 29-08-2017 πρακτικού της Ε.Δ. του έργου,
  4. την αριθ. 29/396/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων,
  5. το υπ’ αριθ. πρωτ. 7651/2018 συμφωνητικό εκτέλεσης του έργου συνολικού ποσού 24.488,04 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%),
  6. την υπ’ αριθ. πρωτ. 17507/29-05-2018 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά ενενήτνα (90) ημέρες,
  7. την από 01-06-2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία συντάχθηκε από τον υπάλληλο κ. Νικόλαο Κακάβα και καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<< Κύριε Δήμαρχε, κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι,
Η Εργοληπτική επιχείρηση ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΠΡΟΣ Ε.Δ.Ε., δυνάμει της με αριθμ. πρωτοκόλλου 7651/2018 συμβάσεως ανέλαβε την εκτέλεση των εργασιών του «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ» για την οποία έχει συνταχθεί η υπ΄ αριθμ. 32/2017 μελέτη από την Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών Δ. Κορινθίων, προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 50.000,00 €, με συμβατικό χρόνο περαίωσης έως την 2/07/2018. Ο Ανάδοχος με την αριθμό 17507/29-05-2018 εμπρόθεσμη αίτηση προς τον Δήμο ζητάει παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά ενενήντα (90) ημέρες, ήτοι μέχρι 2/10/2018, λόγω καιρικών συνθηκών κατά τους χειμερινούς μήνες δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση χωματουργικών εργασιών.
Η Υπηρεσίας μας έχοντας υπ΄ όψιν:
Α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρο 147 παρ. 8α και το άρθρο 156 παρ. 5 και το γεγονός ότι κατά τους χειμερινούς μήνες δεν είναι δυνατή η εκτέλεση χωματουργικών εργασιών και κατά τους καλοκαιρινούς μήνες λόγω της ξηρασίας δεν ενδείκνυται η εκτέλεση εργασιών καθαρισμού και διαμόρφωσης καταστρώματος χωμάτινων αγροτικών δρόμων και έχοντας υπ΄ όψιν τις ανάγκες της περιοχής σε συντήρηση αγροτικής οδοποιίας κατά τους Φθινοπωρινούς μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο (λόγω συγκομιδής της ελιάς),
Προτείνει να δοθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 30-10-2018 με αναθεώρηση για να μπορέσει να ολοκληρωθεί το έργο και να είναι χρηστικό για την περιοχή.
Στοιχεία του έργου:
Ημερομηνία υπογραφής συμφωνητικού:              02-03-2018
Ημερομηνία πρωτοκόλλησης συμφωνητικού:     02-03-2018
Προθεσμία εκτέλεσης έργου :                                                                     4 Μήνες.
Λήξη συμβατικής προθεσμίας:                                                   02-07-2018 >>.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις του Ν 4412/2016 και 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Παρατείνει τη προθεσμία εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση Αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Σολυγείας», εργολαβίας ΙΩΑΝΝΗ ΓΙΑΠΡΟΥ , μέχρι τις 30-10-2018 με αναθεώρηση τιμών.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 13 / 321/ 2018.
             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 24 – 07 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος

Leave a Comment