Αίτηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Συντήρηση Αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Σολυγείας

Ημ/νία Δημοσίευσης : 16/4/2019
 
            
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 6/04.03.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 104/2019
 
Θέμα 18ο Η.Δ.: «Αίτηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Συντήρηση Αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Σολυγείας»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 04η του μηνός Μαρτίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 7436/28-02-2019 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα οκτώ ( 18) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Παρτσινέβελος Κων/νος, Αντιδήμαχος
5.       Σταυρέλης Νικόλαος
6.       Οικονόμου Γεώργιος
7.       Βλάσσης Δημήτριος
8.       Κεφάλας Σταύρος
9.       Ζήμος Κων/νος – Αντιδήμαρχος
10.    Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
11.    Μουρούτσος Γεώργιος
12.    Δράκος Παναγιώτης
13.    Νανόπουλος Βασίλειος
14.    Πανταζής Βασίλειος
15.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
16.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
17.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
18.    Δημητριάδη- Κακούρου Μαρία
1. Παππάς Αντώνιος
2. Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος,
3. Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος προσήλθε στο τέλος του 27ου ΗΔΘ
4. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
5. Φαρμάκης Γεώργιος
6. Χασικίδης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 2ουΕΗΔΘ
7. Λύτρα -Ανδρουτσοπούλου Κων/να
8. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
9. Σούκουλης Ανδρέας
10. Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
11. Λαμπρινός Παναγιώτης
12. Καρασάββας Ιωάννης, προσήλθε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ
13. Κορδώσης Χρήστος
14. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
15. Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, πέντε (05) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
2.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
3.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
4.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
5.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
6.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
7.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
8.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
9.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
10.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
11.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
12.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
13.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
14.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
15.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
16.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
17.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία, για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Αίτηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Συντήρηση Αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Σολυγείας», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία:
 • την αριθμ. 32/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση Αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Σολυγείας» προϋπολογισμού 50.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%),
 • την αριθμ. 16/207/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί έγκρισης Τεχνικών προδιαγραφών μελέτης και καθορισμού όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν λόγω έργου,
 • την αριθμ. 25/304/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί έγκρισης του από 29-08-2017 πρακτικού της Ε.Δ. του έργου,
 • την αριθ. 29/396/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων,
 • το υπ’ αριθ. πρωτ. 7651/2018 συμφωνητικό εκτέλεσης του έργου συνολικού ποσού 24.488,04 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%),
 • την υπ’ αριθ. πρωτ. 17507/29-05-2018 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά ενενήτνα (90) ημέρες,
 • την αριθ. 321/2018 ΑΔΣ περί παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου
 • την υπ’ αριθ. πρωτ. 35145/3804/11-10-2018 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά δύο (2) μήνες
 • την αριθ. 524/2018 ΑΔΣ περί παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου
 • την υπ’ αριθ. πρωτ. 40204/4442/22-11-2018 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
 • την από 25-01-2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία συντάχθηκε από τον υπάλληλο κ. Νικόλαο Κακάβα και καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<< Κύριε Δήμαρχε, κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι,
Η Εργοληπτική επιχείρηση ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΠΡΟΣ Ε.Δ.Ε., δυνάμει της με αριθμ. πρωτοκόλλου 7651/02-03-2018 σύμβαση μεταξύ του αναδόχου και του Δημάρχου ανέλαβε την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ» για την οποία έχει συνταχθεί η υπ΄ αριθμ. 32/2017 μελέτη από την Δ/νση Τ.Υ., προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 50.000,00 €, με συμβατικό χρόνο περαίωσης τέσσερις (4) μήνες ήτοι μέχρι 2/07/2018.
Το Δημοτικό Συμβούλιο με τις αριθ. 321/2018 και 524/2018 αποφάσεις ενέκρινε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 30-12-2018.
Ο Ανάδοχος με την αριθμό 40204/4442/22-11-2018 εμπρόθεσμη αίτησή του προς το Δήμο εμπρόθεσμη αίτηση προς τον Δήμο ζητάει παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου διότι με τις καιρικές συνθήκες της τελευταίας περιόδου δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση και ολοκλήρωση του έργου.
Η Υπηρεσίας μας έχοντας υπ΄ όψιν:
Α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρο 147 παρ. 8α και το άρθρο 156 παρ. 5 και το γεγονός ότι λόγω των πλημμυρών στις 29 και 30/9/2018 και των εκτεταμένων ζημιών χρειάζεται περισσότερος χρόνος για την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού και διαμόρφωσης καταστρώματος χωμάτινων αγροτικών δρόμων και έχοντας υπ΄ όψιν τις ανάγκες της περιοχής σε συντήρηση αγροτικής οδοποιίας
Προτείνει να δοθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 30-03-2019 με αναθεώρηση για να μπορέσει να ολοκληρωθεί το έργο και να είναι χρηστικό για την περιοχή.
      Στοιχεία του έργου:
Ημερομηνία υπογραφής συμφωνητικού:              02-03-2018
Ημερομηνία πρωτοκόλλησης συμφωνητικού:     02-03-2018
Προθεσμία εκτέλεσης έργου :                                                                        4 Μήνες.
      Λήξη συμβατικής προθεσμίας:                                                            02-07-2018
      Λήξη 1ης παράτασης :                                                                 30-10-2018
      Λήξη 2ης παράτασης                                            30-12-2018 >>.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις του Ν 4412/2016, του Ν 3463/2006 και του Ν 4555/2018
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Παρατείνει τη προθεσμία εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση Αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Σολυγείας», εργολαβίας ΙΩΑΝΝΗ ΓΙΑΠΡΟΥ , μέχρι τις 30-03-2019 με αναθεώρηση τιμών.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 6 / 104 / 2019.
            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 07- 03- 2019
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος

Leave a Comment