Αίτηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Κορίνθου

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Αίτηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Κορίνθου

Ημ/νία Δημοσίευσης : 9/1/2019
 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                   
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 12/02.07.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 284/2018
 
Θέμα 6ο Η.Δ.: Αίτηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Κορίνθου»
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 02α του μηνός Ιουλίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 21216/28-6-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Μελέτης Χρήστος– Αντιδήμαρχος
5.       Σταυρέλης Νικόλαος, αποχώρησε στο τέλος του 15ου ΘΗΔ
6.       Ζήμος Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος
7.       Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
8.       Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος
9.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
10.    Φαρμάκης Γεώργιος
11.    Μουρούτσος Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 20ου ΘΗΔ
12.    Κεφάλας Σταύρος
13.    Λαμπρινός Παναγιώτης
14.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
15.    Νανόπουλος Βασίλειος
16.    Πανταζής Βασίλειος
17.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
18.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα),
19.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής,
20.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
21.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία
22.    Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
1.Δράκος Παναγιώτης, προσήλθε στο τέλος του 9ουΕΗΔΘ
2.Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
3. Χασικίδης Χρήστος
4. Βλάσσης Δημήτριος,προσήλθε στο τέλος του 9ουΕΗΔΘ
5. Παππάς Αντώνιος
6. Οικονόμου Γεώργιος, προσήλθε στο τέλος του 9ουΕΗΔΘ
7.Καρασάββας Ιωάννης
8. Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
9. Κορδώσης Χρήστος
10.Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
11.Σούκουλης Ανδρέας
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, οκτώ(8) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
6.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
7.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
8.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
13.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
14.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο Αίτηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Κορίνθου» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία:
1.       την αριθμ. 64/2016 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Κορίνθου» προϋπολογισμού 500.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%),
2.       την αριθμ. 32/404/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί καθορισμού όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν λόγω έργου,
3.       την αριθμ. 04/27/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί έγκρισης του από 12-01-2017 πρακτικού της Ε.Δ.
4.       την αριθ. 08/104/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ. αριθμ. πρωτ. 92682/2017 όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
5.       το υπ’ αριθ. πρωτ. 32238/21-07-2017 συμφωνητικό εκτέλεσης του έργου συνολικού ποσού 218.565,36 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%),
6.       την υπ’ αριθ. πρωτ. 5543/13-02-2018 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά πενήντα δύο (52) ημερολογιακές ημέρες,
7.       την αριθ. 87/2018 Α.Δ.Σ. περί παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου
8.       την αριθ. 165/2018 Α.Δ.Σ. περί παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου
9.       την υπ’ αριθ. πρωτ. 16329/17-05-2018 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά εβδομήντα δύο (72) ημερολογιακές ημέρες,
10.    την από 08-06-2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία συντάχθηκε από τον υπάλληλο κ. Νικόλαο Κακάβα και καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<< Η εργοληπτική εταιρεία «GEOGENESIS Α.Ε.», με την αριθμ. πρωτοκόλλου 32238/21-07-2017 σύμβαση μεταξύ του αναδόχου και του Δημάρχου ανέλαβε την εκτέλεση του έργου του «Οδοποιία Δ.Ε. Κορίνθου» για την οποία είχε συνταχθεί η αριθμ. 64/2016 μελέτη της Τ.Υ. προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 500.000 ΕΥΡΩ, με συμβατικό χρόνο περαίωσης οκτώ (8) μήνες.
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθ. 3/87/2018 και 165/07-05-2018 αποφάσεις χορήγησε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 20-06-2018.
Ο ανάδοχος με την αριθμ. 16329/17-05-2018 εμπρόθεσμη αίτησή του προς το Δήμο ζητάει παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά 72 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 31-8-2018, λόγω καθυστέρησης μετατόπισης των στύλων της ΔΕΗ επί της Αγίου Γεωργίου και λόγω γειτνίασης του χώρου κατασκευής με το συγκρότημα του 4ου Λυκείου, το οποίο ήταν εξεταστικό κέντρο κατά την περίοδο των πανελλαδικών εξετάσεων.
Η Υπηρεσία μας έχοντας υπ΄ όψιν:
α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρο 147 παρ. 8α και το άρθρο 156 παρ. 5 και το γεγονός ότι το έργο είναι σε εξέλιξη και το ότι μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει η μετατόπιση των στύλων από την ΔΕΗ επί της Αγίου Γεωργίου όπου εκτελείται μεγάλο τμήμα της εργολαβίας, και ότι το 4ο Λύκειο ήταν εξεταστικό κέντρο κατά την διάρκεια των πανελλαδικών εξετάσεων και γειτνιάζει άμεσα με την περιοχή εκτέλεσης του έργου και δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση εργασιών κατά την διάρκεια των εξετάσεων.
Προτείνει να δοθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά 51 ημερολογιακές ημέρες με αναθεώρηση, ήτοι μέχρι 10-08-2018 για να μπορέσει να ολοκληρωθεί το έργο.
Στοιχεία του έργου:
Ημερομηνία υπογραφής συμφωνητικού: 21-07-2017
Ημερομηνία πρωτοκόλλησης συμφωνητικού: 21-07-2017
Προθεσμία εκτέλεσης έργου: 8 μήνες
Λήξη συμβατικής προθεσμίας: 27-02-2018
Λήξη 1ης παράτασης : 11-05-2018
Λήξη 2ης παράτασης : 20-06-2018».
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις του Ν 4412/2016 και 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Μειοψηφούντος του κ. Οικονόμου Γεωργίου)
Παρατείνει τη προθεσμία περαίωσης του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Κορίνθου», εργολαβίας «GEOGENESIS Α.Ε.», κατά πενήντα μία (51) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι τις 10-08-2018 με αναθεώρηση τιμών.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 12 / 284/ 2018.
                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 04 – 07 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος

Leave a Comment