Ανάκληση της αριθμ. 630/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Κ.Κ.Π. και λήψη νέας

Ημ/νία Δημοσίευσης : 11/2/2019
 
                                                                                                                                
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                  ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 1/ 04.01.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 1/2019
 
Θέμα 1ο Η.Δ.: «Ανάκληση της αριθμ. 630/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης Προϋπολογισμού και του Ο.Π.Δ.  έτους 2019 του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής και λήψη νέας»
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 4η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή καιώρα 13:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση για δεύτερη φορά σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 45992/31-12-2018 πρόσκληση σε ορθή επανάληψη (ως προς την ώρα συνεδρίασης) του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο ( 22 ) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος – Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
6.       Φαρμάκης Γεώργιος
7.       Οικονόμου Γεώργιος,
8.        Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος
9.       Σταυρέλης Νικόλαος
10.    Δράκος Παναγιώτης
11.    Βλάσσης Δημήτριος
12.    Ζήμος Κων/νος – Αντιδήμαρχος
13.    Λύτρα -Ανδρουτσοπούλου Κων/να
14.    Μουρούτσος Γεώργιος
15.    Κεφάλας Σταύρος
16.    Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
17.    Νανόπουλος Βασίλειος
18.    Πανταζής Βασίλειος
19.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
20.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος,
21.    Καρασάββας Ιωάννης,
22.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
1. Παππάς Αντώνιος
2,Χασικίδης Χρήστος
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4. Λαμπρινός Παναγιώτης
5. Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
6. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
7. Σούκουλης Ανδρέας
8. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
9 Κορδώσης Χρήστος
10. Δημητριάδη- Κακούρου Μαρία
11.Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, πέντε (05) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
5.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
7.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
8.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
9.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
10.    Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
11.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
12.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
13.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
14.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
15.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
16.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
17.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία, για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και αφού εισηγήθηκε το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Ανάκληση της αριθμ. 630/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης Προϋπολογισμού και του Ο.Π.Δ. έτους 2019 του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής και λήψη νέας» ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι με την αριθ. 630/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίναμε την αριθμ. 27/109/07-12-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου “ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ” περί ψήφισης Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικ. έτους 2019 του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων.
Στην συνέχεια έθεσε υπόψη των Μελών την υπ’ αριθ. 30/112/2018 απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης Προϋπολογισμού και του Ο.Π.Δ. έτους 2019 του Ν.Π. «Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων» η οποία λήφθηκε λαμβάνοντας υπόψη το αριθ. πρωτ. 1279/21-12-2018 έγγραφο του Παρατηρητηρίου επί του Σχεδίου του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Ν.Π. Ως εκ τούτου καλούμαστε να ανακαλέσουμε την αριθ. 630/2018 απόφασή μας και να εγκρίνουμε την αριθ. 30/112/2018  απόφαση περί έγκρισης του Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικ. έτους 2019 του Ν.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 234 § 3 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄ 114/8.6.2006).
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο, τις διατάξεις του άρθρου 234 § 3 του Ν.3463/2006 και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Ανακαλεί την αριθ. 31/630/2018 Α.Δ.Σ. περί έγκρισης του προϋπολογισμού και Ο.Π.Δ. έτους 2019 του ν.π. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ», για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας
Β)Εγκρίνει την αριθμ. 30/112/27-12-2018, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου “ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ” περί ψήφισης Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικ. έτους 2019, σύμφωνα με την οποία τα έσοδα και έξοδα έχουν ως εξής:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
1.555.020,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ
3.567.625,28 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
651.048,00 €
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
5.691,34 €
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ
680.000,00 €
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
2.000,00 €
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2018
685.248,62 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
3.573.316,62 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ
3.573.316,62 €
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 1 / 1 / 2019.
            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 07- 01- 2019
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος
 
 

Leave a Comment