Ανάκληση των με αριθμ. από 154 έως και 160 αποφάσεων ΔΣ περί ορισμού ορκωτού λογιστή και λήψη νέας

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Ανάκληση των με αριθμ. από 154 έως και 160 αποφάσεων ΔΣ περί ορισμού ορκωτού λογιστή και λήψη νέας

Ημ/νία Δημοσίευσης : 3/1/2019
 
                                                                                                                                
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                   
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 11/11.06.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 247/2018
 
Θέμα 16ο Η.Δ.: «Ανάκληση των με αριθμ. από 154 έως και 160 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού ορκωτού ελεγκτή λογιστή για την εκκαθάριση των επιχειρήσεων του Δήμου Κορινθίων (Κοινωφελείς – Αναπτυξιακές κ.λ.π) και λήψη νέας»
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 11η του μηνός Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 18728/07-6-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Χασικίδης Χρήστος, αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Μελέτης Χρήστος– Αντιδήμαρχος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος, αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
7.       Ζήμος Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος
8.       Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
9.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
10.    Φαρμάκης Γεώργιος
11.    Παππάς Αντώνιος,αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
12.    Μουρούτσος Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
13.    Οικονόμου Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
14.    Κεφάλας Σταύρος
15.    Λαμπρινός Παναγιώτης,αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
16.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος,αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
17.    Νανόπουλος Βασίλειος,αποχώρησε στο τέλος του 25ουΘΗΔ
18. Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος, αποχώρησε στο τέλος του 6ου ΘΗΔ
19.    Πανταζής Βασίλειος,
20.    Κορδώσης Χρήστος
21. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος,αποχώρησε στο μέσον του 5ου ΘΕΗΔ
22.  Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα),αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
23.  Σούκουλης Ανδρέας, αποχώρησε πριν το τέλος του 4ουΘΕΗΔ
24.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής,αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΘΕΗΔ
25.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
26.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία, αποχώρησε στο τέλος του 10ου ΘΗΔ
1.Δράκος Παναγιώτης, προσήλθε στο τέλος του 3ουΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
2.Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
3.Βλάσσης Δημήτριος
4.Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 9ου ΗΔΘ
5.Καρασάββας Ιωάννης,
6.Γκουργιώτης Αλέξανδρος
7.Πιέτρης Τιμολέων –Γραμματέας, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 25ου ΘΗΔ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, οκτώ(8) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
7.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
8.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
10.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
13.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
14.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Ανάκληση των με αριθμ. από 154 έως και 160 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού ορκωτού ελεγκτή λογιστή για την εκκαθάριση των επιχειρήσεων του Δήμου Κορινθίων (Κοινωφελείς – Αναπτυξιακές κ.λ.π) και λήψη νέας» ενημέρωσε τα Μέλη ότι με τις αριθ. 154/2018 έως και 160/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου ορίστηκε Ορκωτός Λογιστής για την εκκαθάριση των επιχειρήσεων του Δήμου Κορινθίων και ζήτησε την ανάκληση των ανωτέρω αποφάσεων και λήψη νέας λόγω μη έγκυρης της διαδικασίας της ανάθεσης.
Στην συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την από 30-5-2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής :
<< 1Η Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Τενέας έχει συσταθεί με την υπ’ αριθ. 38/2001 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τενέας και με την υπ’ αριθ. 13597/27-8-2001 απόφαση της Περιφέρειας Πελοποννήσου και έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 1241/ΤΒ/25-9-2001.
Με την υπ’ αριθ. 7/132/23-03-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3167/30-12-2011 αποφασίστηκε η αυτοδίκαιη λύση – κατάργηση της ανωτέρω Αναπτυξιακής επιχείρησης λόγω του ότι ουδέποτε προσάρμοσε το καταστατικό της στις διατάξεις του ΚΔΚ μέχρι 31-12-2010 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 262 και 269 του Ν. 3463/2006.
Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής.
Επειδή η εκκαθάριση της Δημοτικής Επιχείρησης γίνεται μόνο από Ορκωτό ελεγκτή Λογιστή που ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να προτείνουμε ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.
2. Η Αναπτυξιακή και Κατασκευαστική Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου Άσσου – Λεχαίου έχει συσταθεί με την υπ’ αριθ. 335/23-1-2004 απόφαση της Περιφέρειας και έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 368/ΤΒ/20-2-2004.
Με την υπ’ αριθ. 16/352/18-7-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3032/30-12-2011 αποφασίστηκε η αυτοδίκαιη λύση – κατάργηση της ανωτέρω Αναπτυξιακής επιχείρησης λόγω του ότι ουδέποτε λειτούργησε και ούτε προσάρμοσε το καταστατικό της στις διατάξεις του ΚΔΚ μέχρι 31-12-2010 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 262 και 269 του Ν. 3463/2006. Επίσης ορίστηκε ως εκκαθαριστής της ο ορκωτός Λογιστής της ΣΟΛ κ. Καρύδης Γεώργιος με την υπ’ αριθ. 18/430/07-09-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Επειδή ο ορκωτός ελεγκτής Λογιστής κ. Καρύδης παραιτήθηκε από εκκαθαριστής της ανωτέρω Δημοτικής Επιχείρησης και επειδή συνταξιοδοτήθηκε προτείνεται η συνέχιση της εκκαθάρισης της και ο ορισμός νέου εκκαθαριστή.
3Η Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Σολυγείας – ΔΑΕΣ έχει συσταθεί με την υπ’ αριθ. 66/2001 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σολυγείας και με την υπ’ αριθ. 13598/30-8-2001 απόφαση της Περιφέρειας Πελοποννήσου και έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 1243/ΤΒ/29-9-2001.
Με την υπ’ αριθ. 16/353/18-7-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3032/30-12-2011 αποφασίστηκε η αυτοδίκαιη λύση – κατάργηση της ανωτέρω Αναπτυξιακής επιχείρησης λόγω του ότι ουδέποτε προσάρμοσε το καταστατικό της στις διατάξεις του ΚΔΚ μέχρι 31-12-2010 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 262 και 269 του Ν. 3463/2006. Επίσης ορίστηκε ως εκκαθαριστής της ο ορκωτός ελεγκτής Λογιστής της ΣΟΛ κ. Καρύδης Γεώργιος με την υπ’ αριθ. 18/430/07-09-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Επειδή ο ορκωτός ελεγκτής Λογιστής κ. Καρύδης παραιτήθηκε από εκκαθαριστής της Δημοτικής Επιχείρησης και επειδή συνταξιοδοτήθηκε προτείνεται η συνέχιση της εκκαθάρισης της και ο ορισμός νέου εκκαθαριστή.
4. Σύμφωνα με το άρθρο 262 του Ν. 3463/06:
1. Δημοτική ή Κοινοτική κοινωφελής επιχείρηση μπορεί να λυθεί πριν την πάροδο της διάρκειάς της με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του και πράξη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια διαδικασία λύεται η επιχείρηση υποχρεωτικά, εάν καταστεί ανενεργός για χρονικό διάστημα άνω των δύο (2) ετών.
2. Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Μετά την εκκαθάριση της επιχείρησης, όσα περιουσιακά στοιχεία απομένουν περιέρχονται στο Δήμο ή την Κοινότητα που την είχε συστήσει.
3. Η εκκαθάριση γίνεται μόνον από ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο.
Αποφάσεις που αφορούν στη σύσταση, τροποποίηση, συγχώνευση, λύση ή κατάργηση δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων και δημοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου λαμβάνονται σύμφωνα με τα άρθρα 226-270 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006). Οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίνονται με πράξη του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4147/2013).
Σύμφωνα με το άρθρο 9 της Κ.Υ.Α. 50891/10-09-2007 (ΦΕΚ 1876/14.09.2007 τεύχος Β΄) όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. 12509/19.04.2017 (ΦΕΚ 1415/26.04.2017 τεύχος Β΄):
27. Δημοτική ή Κοινοτική κοινωφελής επιχείρηση μπορεί να λυθεί πριν την πάροδο της διάρκειάς της με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του και πράξη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια διαδικασία λύεται η επιχείρηση υποχρεωτικά, εάν
α) λήξει χωρίς να παραταθεί η διάρκειά της,
β) πτωχεύσει και
γ) καταστεί ανενεργός για χρονικό διάστημα άνω των δύο (2) ετών.
28.Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Μετά την εκκαθάριση της επιχείρησης, όσα περιουσιακά στοιχεία απομένουν περιέχονται στο Δήμο ή την Κοινότητα που την είχε συστήσει.
29. Η εκκαθάριση γίνεται μόνον από ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο.
30. Με τον ορισμό των εκκαθαριστών παύει αυτοδίκαια η εξουσία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τις αρμοδιότητες του ασκούν οι εκκαθαριστές, εκτός από τις αρμοδιότητες που θα κρατήσει το ίδιο το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο. Επίσης με τον ορισμό των εκκαθαριστών παύει αυτοδίκαια η εξουσία των ελεγκτών. Οι διοριζόμενοι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να ενεργήσουν απογραφή της περιουσίας της επιχείρησης.
31.Στην εκκαθάριση διεκπεραιώνονται οι εκκρεμείς υποθέσεις, εισπράττονται οι απαιτήσεις, ρευστοποιείται η περιουσία και πληρώνονται τα χρέη της επιχείρησης. Το υπόλοιπο περιέρχεται στο Δήμο ή την Κοινότητα που έχει συστήσει την επιχείρηση. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από το Δημοτικό ή Κοινοτικό  Συμβούλιο, το οποίο επίσης αποφασίζει για την απαλλαγή των εκκαθαριστών, από κάθε ευθύνη.  Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης.
33.                Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την τριετία από την ημερομηνία έναρξης αυτής. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της τριετίας και για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται απαραίτητο κάθε φορά για την ολοκλήρωση αυτής, απαιτείται πράξη της αρμόδιας για την εποπτεία του δήμου Αρχής, κατόπιν σχετικής απόφασης του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου. Ωστόσο, ο συνολικός χρόνος της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την οκταετία.
34.               Αν η διάλυση επιχείρησης έγινε λόγω λήξης της διάρκειας ή λόγω πτώχευσης, που όμως ανακλήθηκε η περατώθηκε με συμβιβασμό, είναι δυνατή η αναβίωση της επιχείρησης με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου και πράξη του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας.
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, οι δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις του Δήμου για τις οποίες αποφασίστηκε η λύση τους πρέπει να εκκαθαριστούν ως αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω:
Α) Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Σολυγείας έχει συσταθεί με την υπ΄ αριθμ. 15/138/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και με την υπ΄ αριθμ. 8672+8670/17-09-2009 απόφαση της Περιφέρειας και έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 2254/ΤΒ/20-10-2009.
Με την υπ΄ αριθμ. 19/451/27-9-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2995/28-12-2011 αποφασίστηκε η λύση – κατάργηση της ανωτέρω Κοινωφελούς επιχείρησης λόγω μεταφοράς των αρμοδιοτήτων της στο Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής και ορίστηκε ως εκκαθαριστής της, ο ορκωτός ελεγκτής Λογιστής της ΣΟΛ κ. Καρύδης Γεώργιος με την υπ΄ αριθμ. 19/451/27-09-2011 του Δημοτικού Συμβουλίου.
Επειδή ο ορκωτός ελεγκτής Λογιστής κ. Καρύδης παραιτήθηκε από εκκαθαριστής της Κοινωφελούς Επιχείρησης και επειδή συνταξιοδοτήθηκε, προτείνεται η συνέχιση της εκκαθάρισης της και ο ορισμός νέου εκκαθαριστή.
 Β) Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κορίνθου έχει προκύψει με την προσαρμογή της Αναπτυξιακής και Κατασκευαστικής Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Κορινθίων Α.Κ.Δ.Ε.Δ.Κ. σε Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κορίνθου ΔΗ.Κ.Ε.Κ. με την υπ΄ αριθμ. 6283/24-06-2009 απόφαση της Περιφέρειας και έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 1469/ΤΒ/21-7-2009.
Με την υπ΄ αριθμ. 10/164/13-4-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3032/30-12-2011 αποφασίστηκε η λύση – κατάργηση της ανωτέρω Κοινωφελούς επιχείρησης λόγω μεταφοράς των αρμοδιοτήτων της στο Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής και ορίστηκε ως εκκαθαριστής της, ο ορκωτός ελεγκτής Λογιστής της ΣΟΛ κ. Καρύδης Γεώργιος με την υπ΄ αριθμ. 18/430/07-09-2011 του Δημοτικού Συμβουλίου.
Επειδή ο ορκωτός ελεγκτής Λογιστής κ. Καρύδης παραιτήθηκε από εκκαθαριστής της Κοινωφελούς Επιχείρησης και επειδή συνταξιοδοτήθηκε, προτείνεται η συνέχιση της εκκαθάρισης της και ο ορισμός νέου εκκαθαριστή.
Γ) Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Άσσου – Λεχαίου  έχει συσταθεί με την υπ΄ αριθμ. 11171/16-12-2009 απόφαση της Περιφέρειας και έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 22/ΤΒ/18-1-2010.
Με την υπ΄ αριθμ. 10/164/13-4-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3032/30-12-2011 αποφασίστηκε η λύση – κατάργηση της ανωτέρω Κοινωφελούς επιχείρησης λόγω μεταφοράς των αρμοδιοτήτων της στο Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής και ορίστηκε ως εκκαθαριστής της, ο ορκωτός ελεγκτής Λογιστής της ΣΟΛ κ. Καρύδης Γεώργιος με την υπ΄ αριθμ. 18/430/07-09-2011 του Δημοτικού Συμβουλίου.
Επειδή ο ορκωτός ελεγκτής Λογιστής κ. Καρύδης παραιτήθηκε από εκκαθαριστής της Κοινωφελούς Επιχείρησης και επειδή συνταξιοδοτήθηκε, προτείνεται η συνέχιση της εκκαθάρισης της και ο ορισμός νέου εκκαθαριστή.
Δ) Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σαρωνικού έχει συσταθεί με την υπ΄ αριθμ. 142/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και με την υπ΄ αριθμ. 7509+7250/14-08-2009 απόφαση της Περιφέρειας και έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 1671/ΤΒ/14-8-2009.
Με την υπ΄ αριθμ. 10/164/13-4-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3032/30-12-2011 αποφασίστηκε η λύση – κατάργηση της ανωτέρω Κοινωφελούς επιχείρησης λόγω μεταφοράς των αρμοδιοτήτων της στο Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής και ορίστηκε ως εκκαθαριστής της, ο ορκωτός ελεγκτής Λογιστής της ΣΟΛ κ. Καρύδης Γεώργιος με την υπ΄ αριθμ. 18/430/07-09-2011 του Δημοτικού Συμβουλίου.
Επειδή ο ορκωτός ελεγκτής Λογιστής κ. Καρύδης παραιτήθηκε από εκκαθαριστής της Κοινωφελούς Επιχείρησης και επειδή συνταξιοδοτήθηκε, προτείνεται η συνέχιση της εκκαθάρισης της και ο ορισμός νέου εκκαθαριστή.
Λαμβάνοντας υπόψη την υπ΄ αρίθμ. 18130/4-6-2018 οικονομική προσφορά της εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε που κατέθεσε στο Δήμο μας, μετά την 17486/29-5-2018 πρόσκλησή μας, προτείνουμε τον ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή Λιούλια Γρηγόριο με ΑΜ ΣΟΕΛ 13781 με αναπληρωτή του τον ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή Ράλλη Ιωάννη, ΑΜ ΣΟΕΛ 14521, ο οποίος θα ενεργήσει την εκκαθάριση όλων των ανωτέρω επιχειρήσεων κοινωφελών-αναπτυξιακών, με αμοιβή η οποία θα ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 7.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. (Αμοιβή για κάθε επιχείρηση 1.000,00€ πλέον Φ.Π.Α). Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 10/6142.0007 με τίτλο «Αμοιβή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για εκκαθάριση των επιχειρήσεων του Δήμου (Κοινωφελείς , Αναπτυξιακές κ.λ.π.) συνολικού ποσού 8.680,00 ευρώ»>>.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την από 30-5-2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
– Ορίζει Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή τον  κ. Λιούλια Γρηγόριο με Α.Μ. ΣΟΕΛ 13781, με αναπληρωτή του τον ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή Ράλλη Ιωάννη με ΑΜ ΣΟΕΛ 14521, ο οποίος θα ενεργήσει την εκκαθάριση των επιχειρήσεων (Κοινωφελείς , Αναπτυξιακές κ.λ.π.)  του Δήμου Κορινθίων με τις επωνυμίες :
Ø       Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Τενέας
Ø       Αναπτυξιακή και Κατασκευαστική Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου Άσσου – Λεχαίου
Ø       Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Σολυγείας – ΔΑΕΣ
Ø       Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Σολυγείας
Ø       Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κορίνθου
Ø       Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Άσσου – Λεχαίου 
Ø       Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σαρωνικού 
– Καθορίζει την αμοιβή του Ορκωτού Ελεγκτή για την εκκαθάριση των ανωτέρω επιχειρήσεων του Δήμου Κορινθίων στο ποσό των 7.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. (Αμοιβή για κάθε επιχείρηση 1.000,00€ πλέον Φ.Π.Α).
– Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 10/6142.0007 με τίτλο «Αμοιβή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για εκκαθάριση των επιχειρήσεων του Δήμου (Κοινωφελείς , Αναπτυξιακές κ.λ.π.)» συνολικού ποσού 8.680,00 ευρώ.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 11 / 247/ 2018.
              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 18 – 06 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος