Αναγκαιότητα επεκτάσεων Δημοτικού Φωτισμού

Ημ/νία Δημοσίευσης : 6/2/2019
 
  
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 26/19.11.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 532/2018
 
Θέμα 23ο Η.Δ: «Αναγκαιότητα επεκτάσεων Δημοτικού Φωτισμού στην Τ.Κ. Στεφανίου, στην Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου, Δ.Κ. Εξαμιλίων και στην περιοχή της Μπαθαρίστρας του Δήμου Κορινθίων»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 19η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67 § 5, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 39981/15-11-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος,
6.       Ζήμος Κων/νος
7.       Σταυρέλης Νικόλαος
8.       Παππάς Αντώνιος
9.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΗΔΘ
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.    Οικονόμου Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 2ουΗΔΘ
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
13.    Δράκος Παναγιώτης, αποχώρησε στο τέλος του 10ουΗΔΘ
14.    Κεφάλας Σταύρος
15.    Λαμπρινός Παναγιώτης, αποχώρησε στο τέλος του 2ουΗΔΘ
16.    Μουρούτσος Γεώργιος
17.    Μπάκουλης Δημήτριος
18.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
19.    Νανόπουλος Βασίλειος
20.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
21.    Πανταζής Βασίλειος
22.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
23.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
24.    Καρασάββας Ιωάννης, αποχώρησε στο τέλος του 2ουΗΔΘ
25.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης,
26.    Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας, αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΗΔΘ
1.       Χασικίδης Χρήστος
2.    Βλάσσης Δημήτριος
3.   Ζαχαριάς Σπυρίδων -Αντιπρόεδρος
4.   Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
5.   Σούκουλης Ανδρέας
6.  Κορδώσης Χρήστος
7. Δημητριάδη –Κακούρου Μαρία
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα (09) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.   Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.   Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4. Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
5. Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6. Κουλόύκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
7. Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
8. Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
9. Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
10.   Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
11.   Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.   Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία, για τη τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 23ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Αναγκαιότητα επεκτάσεων Δημοτικού Φωτισμού στην Τ.Κ. Στεφανίου, στην Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου, Δ.Κ. Εξαμιλίων και στην περιοχή της Μπαθαρίστρας του Δήμου Κορινθίων» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:
«Λαμβάνοντας υπ’ όψιν:
Τις παραγράφους 1 και 2β’ του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 και
Την παρ. 1 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010,
Σας διαβιβάζουμε:
1. Α) Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 16160/16-05-2018 αίτηση του Προέδρου της Τ.Κ. Στεφανίου, Κου Ζούζα Γεώργιου με την οποία ζητά την Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού για τη βελτίωση του ηλεκτροφωτισμού της Τ.Κ. Στεφανίου του Δ. Κορινθίων.
Β) Τα υπ’ αριθμ. πρωτ: 16160/16-05-2018 και 31967/20-09-2018 έγγραφα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων προς την ΔΕΔΔΗΕ Κορίνθου, προκειμένου να διενεργήσει επισκόπηση και να μας αποστείλει το κοστολόγιο για την ανωτέρω αιτηθείσα τοποθέτηση.
Γ) Το υπ΄αριθμ. πρωτ: 36997/24-10-2018 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ (αρ. πρωτ ΔΕΔΔΗΕ: 9058/22-10-2018) ποσού 4.701,58 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
2. Α) Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 28500/24-08-2018 αίτηση του Κου Ρουστέμη Σπυρίδωνα με την οποία ζητά την Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού για τη βελτίωση του ηλεκτροφωτισμού στην περιοχή «Κεραμυδάκι» της Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου.
Β) Το υπ’ αριθμ. πρωτ: 31150/14-09-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων προς την ΔΕΔΔΗΕ Κορίνθου, προκειμένου να διενεργήσει επισκόπηση και να μας αποστείλει το κοστολόγιο για την ανωτέρω αιτηθείσα τοποθέτηση.
Γ) Το υπ΄αριθμ. πρωτ: 36332/19-10-2018 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ (αρ. πρωτ ΔΕΔΔΗΕ: 8934/17-10-2018) ποσού 2.314,83 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
3. Α) Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 5929/15-02-2018 αίτηση του Προέδρου της Δ.Κ. Εξαμιλίων, Κου Βλάσση Αλέξανδρου με την οποία ζητά την Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού για τη βελτίωση του ηλεκτροφωτισμού της Δ.Κ. Εξαμιλίων του Δ. Κορινθίων.
Β) Τα υπ’ αριθμ. πρωτ: 5929/15-05-2018 και 31969/20-09-2018 έγγραφα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων προς την ΔΕΔΔΗΕ Κορίνθου, προκειμένου να διενεργήσει επισκόπηση και να μας αποστείλει το κοστολόγιο για την ανωτέρω αιτηθείσα τοποθέτηση.
Γ) Το υπ΄ αριθμ. πρωτ: 37986/31-10-2018 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ (αρ. πρωτ ΔΕΔΔΗΕ: 9582/30-10-2018) ποσού 3.544,17 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
4. Α) Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 15756/22-04-2015 αίτηση της Προέδρου του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Καλλιθέας κας Φωτεινής Δελαβίνια με την οποία ζητά την Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού για τη βελτίωση του ηλεκτροφωτισμού στην περιοχή «Μπαθαρίστρα» του Δήμου Κορινθίων.
Β) Το υπ’ αριθμ. πρωτ: 34118/4-10-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων προς την ΔΕΔΔΗΕ Κορίνθου, προκειμένου να διενεργήσει επισκόπηση και να μας αποστείλει το κοστολόγιο για την ανωτέρω αιτηθείσα τοποθέτηση.
Γ) Το υπ΄ αριθμ. πρωτ: 37985/31-10-2018 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ (αρ. πρωτ ΔΕΔΔΗΕ: 9618/30-10-2018) ποσού 8.444,28 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Σύμφωνα με ανωτέρω 1Γ, 2Γ 3Γ και 4Γ απαντητικά έγγραφα της ΔΕΔΔΗΕ Κορίνθου, για την υλοποίηση των ανωτέρω αιτημάτων Επεκτάσεων Δημοτικού Φωτισμού στην Τ.Κ. Στεφανίου, στην Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου, Δ.Κ. Εξαμιλίων και στην περιοχή της Μπαθαρίστρας του Δήμου Κορινθίων, απαιτείται συνολικά η καταβολή ποσού 19.004,86 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24%,
και παρακαλούμε:
για την έκφραση γνώμης περί της αναγκαιότητας Επεκτάσεων Δημοτικού Φωτισμού Τ. Κ. Στεφανίου, στην Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου, ΔΚ Εξαμιλίων και στην περιοχή της Μπαθαρίστρας του Δήμου Κορινθίων, για τη βελτίωση του ηλεκτροφωτισμού στις ανωτέρω περιοχές του Δήμου Κορινθίων.»
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη, τις διατάξεις του άρθρου 32 §§ 1 & 2β του Ν. 4412/2016 , του άρθρου 65 § 1 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 203 του ν. 4555/2018,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την αναγκαιότητα των ανωτέρω Επεκτάσεων Δημοτικού Φωτισμού στην Τ.Κ. Στεφανίου, στην Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου, Δ.Κ. Εξαμιλίων και στην περιοχή της Μπαθαρίστρας του Δήμου Κορινθίων η δαπάνη των οποίων ανέρχεται στο ποσό των 19.004,86€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 24%.
Η διάθεση της ανωτέρω δαπάνης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4555/2018.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 26 / 532 / 2018.
           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 20 -11 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
                                                              Αναστάσιος Κοντογιώργος

Leave a Comment