Αναγκαιότητα επεκτάσεων Δημοτικού Φωτισμού

Ημ/νία Δημοσίευσης : 1/2/2019
   
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 23/22.10.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 444/2018
 
Θέμα 1ο Ε.Η.Δ: «Αναγκαιότητα επεκτάσεων Δημοτικού Φωτισμού στην περιοχή της «Μπαθαρίστρας» Κορίνθου και στον οικισμό «Αγ. Μαρίνα» της Δ.Κ. Άσσου του Δήμου Κορινθίων»
 
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 22α του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 36183/18-10-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερις (24) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Σταυρέλης Νικόλαος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος,
6.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΗΔΘ
7.       Οικονόμου Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του3ουΕΗΔΘ
8.       Ζήμος Κων/νος
9.       Δράκος Παναγιώτης
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.    Λαμπρινός Παναγιώτης
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
13.    Κεφάλας Σταύρος
14.    Βλάσσης Δημήτριος
15.    Μπάκουλης Δημήτριος
16.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
17.    Μουρούτσος Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του3ουΕΗΔΘκαι επέστρεψε στο 2ο ΗΔΘ
18.    Νανόπουλος Βασίλειος
19.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
20.    Πανταζής Βασίλειος
21.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
22.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
23.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης,
24.    Δημητριάδη –Κακούρου Μαρία
1.        Μελέτης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 3ουΕΗΔΘ
2.        Χασικίδης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 14ου ΗΔΘ
3.        Παππάς Αντώνιος
4.        Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
5.        Σούκουλης Ανδρέας
6.        Γκουργιώτης Αλέξανδρος
7.        Καρασάββας Ιωάννης
8.        Κορδώσης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
9.        Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης οκτώ(8) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
5.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
6.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
7.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
8.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
5.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
6.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
7.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
8.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
9.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
10.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
14.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία, για τη τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και ζήτησε από το Σώμα την συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον του θέματος «Αναγκαιότητα επεκτάσεων Δημοτικού Φωτισμού στην περιοχή της «Μπαθαρίστρας» Κορίνθου και στον οικισμό «Αγ. Μαρίνα» της Δ.Κ. Άσσου του Δήμου Κορινθίων» λόγω άμεσης λήξεως ισχύος της προσφοράς της ΔΕΔΔΗΕ.
Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχθηκε να συζήτηση το ανωτέρω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον και ν΄ αποφασίσει επ΄αυτού.
Ο Πρόεδρος για το 1ο εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα με τίτλο «Αναγκαιότητα επεκτάσεων Δημοτικού Φωτισμού στην περιοχή της «Μπαθαρίστρας» Κορίνθου και στον οικισμό «Αγ. Μαρίνα» της Δ.Κ. Άσσου του Δήμου Κορινθίων» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:
«Λαμβάνοντας υπ’ όψιν:
Τις παραγράφους 1 και 2β’ του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 και
Την παρ. 1 του άρθρου 65 του Ν 3852/2010,
Σας διαβιβάζουμε:
1. Α) Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 6505/21-02-2018 αίτηση του κου Βετσερη Φώτιου με την οποία ζητά την Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού για τη βελτίωση του ηλεκτροφωτισμού στην περιοχή της «Μπαθαρίστρας» Κορίνθου.
Β) Το υπ’ αριθμ. πρωτ: 6505/26-04-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων προς την ΔΕΔΔΗΕ Κορίνθου, προκειμένου να διενεργήσει επισκόπηση και να μας αποστείλει το κοστολόγιο για την ανωτέρω αιτηθείσα τοποθέτηση.
Γ) Το υπ΄αριθμ. πρωτ: 34529/8-10-2018 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ (αρ. πρωτ ΔΕΔΔΗΕ: 8561/8-10-2018) ποσού 96,72€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
2. Α) Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 49588/30-10-2017 αίτηση της κας Μασούρη Κων/νας με την οποία ζητά την Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού για τη βελτίωση του ηλεκτροφωτισμού της Δ. Κ. Άσσου.
Β) Το υπ’ αριθμ. πρωτ: 49588/16-05-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων προς την ΔΕΔΔΗΕ Κορίνθου, προκειμένου να διενεργήσει επισκόπηση και να μας αποστείλει το κοστολόγιο για την ανωτέρω αιτηθείσα τοποθέτηση.
Γ) Το υπ΄αριθμ. πρωτ: 35675/16-10-2018 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ (αρ. πρωτ ΔΕΔΔΗΕ: 8685/12-10-2018) ποσού 3.550,37€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Σύμφωνα με ανωτέρω 1Γ και 2Γ απαντητικά έγγραφα της ΔΕΔΔΗΕ Κορίνθου, για την υλοποίηση των ανωτέρω αιτημάτων Επεκτάσεων Δημοτικού Φωτισμού στην περιοχή της «Μπαθαρίστρας» Κορίνθου, στον οικισμό «Αγ. Μαρίνα» της Δ.Κ. Άσσου του Δήμου Κορινθίων απαιτείται συνολικά η καταβολή ποσού 3.647,09 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24%,
και παρακαλούμε
για την έκφραση γνώμης περί της αναγκαιότητας επεκτάσεων Δημοτικού Φωτισμού στην περιοχή της «Μπαθαρίστρας» Κορίνθου, στον οικισμό «Αγ. Μαρίνα» της Δ.Κ. Άσσου, για τη βελτίωση του ηλεκτροφωτισμού στις ανωτέρω περιοχές του Δήμου Κορινθίων.»
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη, τις διατάξεις των άρθρου 32 §§ 1 & 2β του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 65 § 1 του Ν. 3852/2010
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την αναγκαιότητα των ανωτέρω Επεκτάσεων Δημοτικού Φωτισμού στην περιοχή «Μπαθαρίστρα» Κορίνθου και στον οικισμό «Αγ. Μαρίνα» της Δ.Κ. Άσσου, για τη βελτίωση του ηλεκτροφωτισμού στις ανωτέρω περιοχές του Δήμου Κορινθίων, η δαπάνη των οποίων ανέρχεται στο ποσό των 3.647,09 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 24%.
Η διάθεση της ανωτέρω δαπάνης θα γίνει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1δ΄ του Ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 
                     Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 23 / 444 / 2018.
           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 25 – 10 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
                                                                Αναστάσιος Κοντογιώργος

Leave a Comment