Αναγνώριση ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης με το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Κορίνθου

Ημ/νία Δημοσίευσης : 1/4/2019
 
            
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 6/04.03.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 90/2019
 
Θέμα 4ο Η.Δ.: « Αναγνώριση ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης με το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Κορίνθου»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 04η του μηνός Μαρτίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 7436/28-02-2019 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα οκτώ ( 18) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Παρτσινέβελος Κων/νος, Αντιδήμαχος
5.       Σταυρέλης Νικόλαος
6.       Οικονόμου Γεώργιος
7.       Βλάσσης Δημήτριος
8.       Κεφάλας Σταύρος
9.       Ζήμος Κων/νος – Αντιδήμαρχος
10.    Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
11.    Μουρούτσος Γεώργιος
12.    Δράκος Παναγιώτης
13.    Νανόπουλος Βασίλειος
14.    Πανταζής Βασίλειος
15.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
16.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
17.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
18.    Δημητριάδη- Κακούρου Μαρία
1. Παππάς Αντώνιος
2. Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος,
3. Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος προσήλθε στο τέλος του 27ου ΗΔΘ
4. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
5. Φαρμάκης Γεώργιος
6. Χασικίδης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 2ουΕΗΔΘ
7. Λύτρα -Ανδρουτσοπούλου Κων/να
8. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
9. Σούκουλης Ανδρέας
10. Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
11. Λαμπρινός Παναγιώτης
12. Καρασάββας Ιωάννης, προσήλθε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ
13. Κορδώσης Χρήστος
14. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
15. Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, πέντε (05) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
2.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
3.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
4.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
5.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
6.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
7.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
8.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
9.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
10.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
11.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
12.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
13.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
14.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
15.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
16.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
17.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία, για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Αναγνώριση ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης με το Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο Κορίνθου» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου:
1. Την με αριθμ. 278/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, Δήμοu Κορινθίων και Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Κορίνθου, για τη στήριξη της λειτουργίας του τελευταίου, διάρκειας πέντε (5) ετών, που νομιμοποιήθηκε με την αρ. 1697/2011 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου.
2. την με αριθμ. 260/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί παράτασης της διάρκειας της ανωτέρω προγραμματικής σύμβασης κατά πέντε (5) έτη, ήτοι μέχρι 07-12-2021,που νομιμοποιήθηκε με την αριθμ.  209475/22-11-2016 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου
3. Το υπ’ αριθμ. 137/24-10-2016 πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου του κοινωφελούς ιδρύματος «Ιστορικό – Λαογραφικό Μουσείο Βάσου Πετροπούλου και Παναγιώτου Γαρταγάνη» με το οποίο αποφασίζεται η διάλυση του ιδρύματος για οικονομικούς λόγους και την ένταξή του ως δημοτικού ιδρύματος  που θα συσταθεί από το  Δήμο Κορινθίων.
4. Το με αριθμ. 147/29-1-2019 Φύλο της Εφημερίδος της Κυβέρνησης , περί διάλυσης κοινωφελούς ιδρύματος «Ιστορικό – Λαογραφικό Μουσείο Βάσου Πετροπούλου και Παναγιώτου Γαρταγάνη», επί σκοπώ περιελεύσεως της περιουσίας του και υπαγωγής του Μουσείου στο υπό σύσταση Δημοτικό ίδρυμα.
5. Το από 30-1-2019 απόσπασμα συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιστορικού –Λαογραφικού Μουσείου Κορίνθου, με θέμα: «Διαδικασία εκκαθάρισης περιουσίας ιδρύματος με την επωνυμία «Ιστορικό – Λαογραφικό Μουσείο Βάσου Πετροπούλου και Παναγιώτου Γαρταγάνη»
6. Την από 14-2-2019 γνωμοδότηση της πληρεξούσιας Δικηγόρου κας Παυλίνας –Ιωάννας Κων. Φιλιππίδη, η οποία έχει ως εξής:
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
 
Με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 5497/14-02-2019 απόφαση του κ. Δημάρχου Κορινθίων ορίστηκα Πληρεξούσια Δικηγόρος του Δήμου Κορινθίων, προκειμένου να γνωμοδοτήσω περί της διατήρησης της ισχύος της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του Λαογραφικού Μουσείου Κορίνθου μέχρι την περιέλευση του Λαογραφικού Μουσείου Κορίνθου στο Δήμο Κορινθίων ως Δημοτικού Ιδρύματος.
Επί του ζητήματος αυτού, λεκτέα τ΄ακόλουθα:
Α. Την 29-01-2019 δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 147/2019 (τεύχος Β΄) ΦΕΚ το Προεδρικό Διάταγμα περί διαλύσεως του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «Ιστορικό – Λαογραφικό Μουσείο Βάσου Πετροπούλου και Παναγιώτου Γαρταγάνη», η σύσταση του οποίου είχε εγκριθεί με το 336/24-05-1976 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 123 Α΄). Για την έκδοση του ως άνω Προεδρικού Διατάγματος περί διαλύσεως του προαναφερθέντοςκοινωφελούς ιδρύματος ελήφθησαν υπόψιν, εκτός των άλλων, τα υπ’ αριθμ. 128/14-03-
2014, 137/24-10-2016 και 139/14-09-2017 πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος και τα υπ’ αριθμ. 66/03-09-2014 και 15/26-02-2015 έγγραφα αυτού (με τα ως άνω πρακτικά είχε από τότε αποφασιστεί από το Δ.Σ. η διάλυση του Ιδρύματος επί σκοπώ περιελεύσεως του Μουσείου και της εν γένει περιουσίας του Ιδρύματος στο Δήμο Κορινθίων ή σε ήδη συστημένο ή συσταθησόμενο από το Δήμο Κορινθίων Δημοτικό Ίδρυμα) καθώς και οι υπ’ αριθμ. 502/2011 και 124/2017 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων και τα υπ’ αριθμ. 44556 – 45755/09-12-2011, 2406/21-01-2016, 5856/24-02-2016, 32094/21-07-2017 και 37114/24-08-2017 έγγραφα του Δήμου Κορινθίων (με τις οποίες αποφάσεις και έγγραφα, εκτός από τη σύναψη προγραμματικής συμβάσεως και της με αυτήν ανάληψη από το Δήμο Κορινθίων της μέριμνας για την απρόσκοπτη λειτουργία του Μουσείου και τη συνέχιση όλων των πολιτισμικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του, δια της χρηματοδοτήσεως του Ιδρύματος, αποδεικνυόταν η αποδοχή από το Δήμο Κορινθίων της υπαγωγής του Μουσείου σε αυτόν – ή σε ήδη συστημένο ή συσταθησόμενο Δημοτικό Ίδρυμα – και της περιελεύσεως της περιουσίας του Ιδρύματος σε αυτόν).
                Σύμφωνα με το ως άνω Προεδρικό Διάταγμα, «η περιουσία του Ιδρύματος περιέρχεται στο Δήμο Κορινθίων και θα χρησιμοποιηθεί με σκοπό τη διάθεσή της αποκλειστικά στο υπό σύσταση Δημοτικό Ίδρυμα με την επωνυμία «Δημοτικό Ιστορικό – Λαογραφικό Μουσείο Βάσου Πετροπούλου – Παναγιώτη Γαρταγάνη» ως περιουσιακό στοιχείο αυτού, το οποίο και αναλαμβάνει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του διαλυθέντος Ιδρύματος».
                Περαιτέρω, κατά το αυτό ως άνω Προεδρικό Διάταγμα (το οποίο και επισυνάπτω στην παρούσα), «το Μουσείο θα συνεχίσει να λειτουργεί στο κτίριο που ήδη στεγάζεται υπό τα ονόματα Βάσου Πετροπούλου και Παναγιώτου Γαρταγάνη. Τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία του διαλυθέντος Ιδρύματος, αξιοποιούνται με σκοπό τον προσπορισμό εσόδων για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας του Μουσείου αυτού και μόνο».
Σημειωτέον ότι είχε από το 2014 και συγκεκριμένα από τις 19-02-2014, προηγηθεί η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος (ΦΕΚ 392/2014 τεύχος Β΄), με το οποίο (επίσης επισυναπτόμενο στην παρούσα) είχαν τροποποιηθεί οι διατάξεις του Οργανισμού του ως άνω Ιδρύματος και είχε προβλεφθεί ότι σε περίπτωση διαλύσεώς του η περιουσία του θα περιερχόταν σε φορέα που θα επέλεγε το ΔΣ (μέχρι τότε και σύμφωνα με τις προ τροποποιήσεως διατάξεις του Οργανισμού του, σε περίπτωση διαλύσεως του Ιδρύματος, η περιουσία του θα περιερχόταν στο επί της οδού Κυθαδηναίων, στην Αθήνα, Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης) και κατά προτίμηση στο Δήμο Κορινθίων, με την προϋπόθεση ότι το Μουσείο θα συνέχιζε να λειτουργεί στο κτίριο που στεγάζεται και υπό τα ονόματα Βάσου Πετροπούλου και Παναγιώτου Γαρταγάνη και ότι η περιουσία που θα περιερχόταν στο φορέα θα αξιοποιείτο για τη λειτουργία του Μουσείου αυτού και μόνο (εάν δεν είχε τροποποιηθεί από το 2014 η ως άνω αρχική διάταξη του Οργανισμού του Μουσείου, δε θα μπορούσε εν συνεχεία να αποφασισθεί η, υπό τους ως άνω όρους και προϋποθέσεις, υπαγωγή του Μουσείου στο Δήμο Κορινθίων).
Β. Με την υπ’ αριθμ. 278/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων αποφασίστηκε ομόφωνα η σύναψη προγραμματικής συμβάσεως μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, του Δήμου Κορινθίων και του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Κορίνθου, για τη στήριξη της λειτουργίας του τελευταίου.
Κατά το άρθρο 2 τής σε εκτέλεση της ως άνω αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου πράγματι συναφθείσας προγραμματικής συμβάσεως, αντικείμενο αυτής αποτελεί η υλοποίηση του προγράμματος «Στήριξη λειτουργίας του Ιστορικού – Λαογραφικού Μουσείου Κορίνθου» με τη συνεργασία όλων των συμβαλλομένων, κατά, δε, το άρθρο 3, ο Δήμος Κορινθίων δια του αρμοδίου του ή δια των αρμοδίων υπηρεσιών του αναλαμβάνει να μεριμνήσει για την απρόσκοπτη λειτουργία του Ιστορικού – Λαογραφικού Μουσείου Κορίνθου και τη συνέχιση όλων των πολιτισμικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του, χρηματοδοτώντας το ΝΠΙΔ, δηλαδή το ως άνω Κοινωφελές Ίδρυμα, με το ποσό των 10.000 ευρώ ετησίως.
Η αρχική ως άνω προγραμματική σύμβαση είχε χρονική διάρκεια ισχύος 5 ετών, μπορούσε, δε, να παραταθεί εφόσον συμφωνούσαν και προσυπέγραφαν την παράταση αυτή όλοι οι συμβαλλόμενοι φορείς (βλ. άρθρο 4).
Ακολούθως και δυνάμει των υπ’ αριθμ. 24/18-01-2012 και 472/23-12-2014 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, η ως άνω προγραμματική σύμβαση τροποποιήθηκε ως προς το άρθρο 3 παρ. 1 που αφορούσε το χρηματικό ποσό συμμετοχής του Δήμου Κορινθίων για τη στήριξη της λειτουργίας του Ιστορικού – Λαογραφικού Μουσείου Κορίνθου, το οποίο ποσό αυξήθηκε αρχικώς σε 30.000 ευρώ και εν συνεχεία σε 40.000 ευρώ ετησίως.
Τέλος, και δυνάμει της υπ’ αριθμ. 260/20-07-2016 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου, η διάρκεια της ως άνω προγραμματικής συμβάσεως παρατάθηκε για 5 έτη και συγκεκριμένα από τη λήξη της συμβατικής διάρκειας, δηλαδή από 07-12-2016 και μέχρι 07-12-2021.
Συνεπώς και αφού: (α) η κατόπιν παρατάσεως συμβατική διάρκεια της εν λόγω προγραμματικής συμβάσεως είναι μέχρι 07-12-2021 και (β) κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη (ένα από τα οποία, σημειωτέον, είναι και το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού) δεν έχει καταγγείλει την ως άνω διαρκή και ορισμένου
χρόνου (μέχρι και 07-12-2021) σύμβαση, ώστε, σε περίπτωση νομίμου και βασίμου λόγου καταγγελίας, να λυθεί αυτή, ΠΑΡΕΠΕΤΑΙ ΟΤΙ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ.
Γ. Στα άρθρα 72, 77, 117 και 118 του Αστικού Κώδικα ορίζονται τα εξής:
Άρθρο 72: «Μόλις το νομικό πρόσωπο διαλυθεί, βρίσκεται αυτοδικαίως σε εκκαθάριση. Ωσότου περατωθεί η εκκαθάριση και για τις ανάγκες της θεωρείται ότι υπάρχει».
Άρθρο 77: «Η περιουσία νομικού προσώπου που διαλύθηκε, αν ο νόμος ή η συστατική πράξη ή το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, ή το αρμόδιο όργανο δεν αποφάσισε διαφορετικά, περιέρχεται στο δημόσιο. Το δημόσιο έχει την υποχρέωση να εκπληρώσει το σκοπό του νομικού προσώπου με την περιουσία αυτή».
 Άρθρο 117: « Το ίδρυμα παύει να υπάρχει στις περιπτώσεις που ορίζει η ιδρυτική πράξη ή ο οργανισμός του».
 Άρθρο 118: «Το ίδρυμα διαλύεται με διάταγμα: 1. αν ο σκοπός του, εκπληρώθηκε ή έγινε απραγματοποίητος 2. ……» .
               Εκ των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι όταν με την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος αποφασιστεί η διάλυση Ιδρύματος που έχει με τον αυτό τρόπο, δηλαδή με Προεδρικό Διάταγμα, συσταθεί, η νομική προσωπικότητα του Ιδρύματος διατηρείται μέχρι πέρατος του αυτοδικαίως ακολουθούντος τη διάλυση σταδίου της εκκαθαρίσεως, κατά το στάδιο, δε, αυτό, το Ίδρυμα εξακολουθεί να εκπροσωπείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο άλλωστε διενεργεί και την εκκαθάριση.
                Επί τη βάσει όλων των ανωτέρω, λεκτέα τα κάτωθι:
                1ον. Το Ίδρυμα με την επωνυμία «Ιστορικό – Λαογραφικό Μουσείο Βάσου Πετρόπουλου και Παναγιώτου Γαρταγάνη» διαλύθηκε για να διατηρηθεί εν λειτουργία το Μουσείο μέσω της υπαγωγής του στο Δήμο Κορινθίων και αφού ήταν ο Δήμος Κορινθίων που δυνάμει προγραμματικών συμβάσεων είχε αναλάβει από το 2011 τη μέριμνα για την απρόσκοπτή λειτουργία του Μουσείου και τη συνέχιση όλων των πολιτισμικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του. Με άλλα λόγια, η διάλυση του ως άνω Ιδρύματος δεν αποφασίσθηκε επειδή δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς παρά να «κλείσει» το Μουσείο, αλλά με σκοπό να υπαχθεί το Μουσείο στο Δήμο Κορινθίων και να εξασφαλισθεί η συνέχιση της λειτουργίας του υπό το Δήμο Κορινθίων και μάλιστα ως Δημοτικό Ίδρυμα με την αυτή επωνυμία.
                2ον. Το πέρας του σταδίου της εκκαθαρίσεως του ως άνω Ιδρύματος θα επέλθει με την περιέλευση της περιουσίας του Ιδρύματος στο ήδη αποφασισθέν από το Δημοτικό Συμβούλιο να συσταθεί Δημοτικό Ίδρυμα με την επωνυμία «Δημοτικό Ιστορικό – Λαογραφικό Μουσείο Βάσου Πετροπούλου – Παναγιώτου Γαρταγάνη», το οποίο Δημοτικό Ίδρυμα και θα αναλάβει, σύμφωνα με το ως άνω Προεδρικό Διάταγμα, αλλά και τη σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όλα τα δικαιώματα και όλες τις υποχρεώσεις του διαλυθέντος Ιδρύματος. Συνεπώς, προ της ολοκληρώσεως της διαδικασίας συστάσεως του ως άνω Δημοτικού Ιδρύματος οπότε θα είναι δυνατή η σε αυτό περιέλευση της περιουσίας του Ιδρύματος, δεν θα μπορεί εκ των πραγμάτων να περατωθεί το στάδιο της εκκαθαρίσεως του Ιδρύματος, αφού, ως προελέχθη, η εκκαθάριση έχει ως τελικό σκοπό την περιέλευση της περιουσίας του Ιδρύματος στο ως άνω Δημοτικό Ίδρυμα.
3ον. Όσο θα διαρκεί η εκκαθάριση, ήτοι μέχρι τουλάχιστον να ολοκληρωθεί η σύσταση του ως άνω Δημοτικού Ιδρύματος και να περιέλθει σε αυτό η περιουσία του διαλυθέντος Ιδρύματος, το Μουσείο θα πρέπει να λειτουργεί και να παραδοθεί εν λειτουργία στο υπό σύσταση Δημοτικό Ίδρυμα. Διαφορετικά, αν δηλαδή αναστείλει τη λειτουργία του και «κλείσει», αυτό δεν θα είναι σύμφωνο ούτε με το περιεχόμενο της προγραμματικής συμβάσεως ούτε με το περιεχόμενο του ως άνω Προεδρικού Διατάγματος περί διαλύσεως του Ιδρύματος, διήκουσα στοχοθεσία και τελολογία των οποίων είναι η εξασφάλιση της απρόσκοπτης συνέχισης της λειτουργίας του Μουσείου. Άλλωστε, ο Δήμος Κορινθίων δεν ανέλαβε γενικά τη χρηματοδότηση του Ιδρύματος αλλά ειδικά τη μέριμνα για την απρόσκοπτη λειτουργία του Μουσείου και τη συνέχιση όλων των πολιτισμικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του και έχει κάθε λόγο να θέλει και ο ίδιος την τήρηση τού εκ μέρους του διαλυθέντος Ιδρύματος «πρέπει» της συνεχίσεως της λειτουργίας μέχρι ολοκληρώσεως της διαδικασίας υπαγωγής του Μουσείο στο ως άνω Δημοτικό Ίδρυμα, αφού, εκτός των άλλων, η τυχόν διακοπή της λειτουργίας του δεν θα μειώσει, αλλά αντιθέτως θα αυξήσει τα έξοδα και τις υποχρεώσεις (αφού, εκτός των άλλων, δεν θα εισπράττονται ούτε και τα όποια εκ της λειτουργίας έσοδα) και θα προκαλέσει υλικό αλλά και «άυλο», απευκταίο, παθητικό.
4ον. Στοιχείο της εκκαθαριστέας περιουσίας του διαλυθέντος Ιδρύματος είναι και το χρηματικό αντικείμενο της προγραμματικής συμβάσεως, με το οποίο καλύπτονται οι δαπάνες λειτουργίας του Μουσείου (μισθοί και ασφαλιστικές εισφορές προσωπικού, έξοδα συντήρησης, πληρωμές λογαριασμών ρεύματος κλπ). Άπαξ και το Μουσείο συνεχίζει (και πρέπει και έναντι του Δήμου, όπως προειπώθηκε, να συνεχίσει) να λειτουργεί, θα πρέπει να πληρώνονται δια της εκκαθαριστέας περιουσίας οι ως άνω δαπάνες, οι οποίες, αν δεν πληρώνονται, θα επιβαρύνουν το υπό σύσταση Δημοτικό Ίδρυμα, το οποίο θα αναλάβει, σύμφωνα με το
ως άνω Προεδρικό Διάταγμα, όχι μόνο τα δικαιώματα αλλά και τις υποχρεώσεις (τις ανωτέρω και όλες τις άλλες) του διαλυθέντος Ιδρύματος. Συνεπώς, η καταβολή του ποσού της προγραμματικής συμβάσεως θα αποσβέσει ούτως ή άλλως ισόποσες υποχρεώσεις πληρωμής για τα ως άνω έξοδα και δαπάνες και έτσι δεν θα επιβαρυνθεί με αυτές το υπό σύσταση Δημοτικό Ίδρυμα.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Άπαξ και το Μουσείο συνεχίζει (και θα συνεχίζει όπως και πρέπει να συνεχίσει) να λειτουργεί μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία υπαγωγής του στο υπό σύσταση Δημοτικό Ίδρυμα και λαμβανομένου υπόψη ότι στοιχείο τής επί σκοπώ περιελεύσεώς της στο ως άνω υπό σύσταση Δημοτικό Ίδρυμα εκκαθαριστέας περιουσίας του είναι και το χρηματικό αντικείμενο της προειρημένης προγραμματικής συμβάσεως, η καταβολή του οποίου θα απαλλάξει το συσταθησόμενο Δημοτικό Ίδρυμα από την πληρωμή ισόποσων ανελαστικών δαπανών και εξόδων λειτουργίας του Μουσείου, που ως υποχρεώσεις θα αναλάβει αυτό ως διάδοχος του διαλυθέντος Ιδρύματος, ΓΝΩΜΟΔΟΤΩ ΟΤΙ η καταβολή του ποσού τής σε ισχύ προγραμματικής συμβάσεως είναι καθ’ όλα νόμιμη και σύμφωνη τόσο με το περιεχόμενο της προγραμματικής συμβάσεως όσο και με το Προεδρικό Διάταγμα περί διαλύσεως του Ιδρύματος, στο οποίο Προεδρικό Διάταγμα ορίζεται ρητά ότι τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία του διαλυθέντος Ιδρύματος (και στα οποία «λοιπά περιουσιακά στοιχεία» εντάσσεται ασφαλώς και η προγραμματική σύμβαση) αξιοποιούνται με σκοπό τον προσπορισμό εσόδων για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας του Μουσείου.»
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω εκτεθέντα,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Αναγνωρίζει, την ισχύ της Προγραμματικής Σύμβασης, μέχρι την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος, περί «Σύστασης Δημοτικού Ιδρύματος με την επωνυμία ΄΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΑΣΟΥ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΑΡΤΑΓΑΝΗ΄΄»
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 6 / 90 / 2019.
            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 06- 03- 2019
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος