Ανακοίνωση για την λειτουργία των λαικών αγορών


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.  Κόρινθος:10-11-2020
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
Διεύθυνση Τοπικής Ανάπτυξης
Ταχ. Διεύθ.: Δημοκρατίας 1
Τ. Κ.: 20131 Κόρινθος
Fax: 2741361046
Τηλ.: 27413 662842-62806
e-mail: g.christopoulou @korinthos.gr


Ανακοίνωση του Δήμου Κορινθίων

Λαμβάνοντας υπόψη
Την Αριθμ.Δ1α/Γ.Π./οικ. 69863/02-11-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 4829) όπως ισχύει μέχρι 30/11/2020 σύμφωνα με το άρθρο 11, του Β’ μέρους η Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας εντάσσεται στο επιδημιολογικό επίπεδο επιτήρησης και λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ.Δ1α/Γ.Π./οικ. 671342/06-11-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 4899) όπως ισχύει μέχρι 30/11/2020
Την με Αρ. Πρωτ. 116772/04-11-2020 Εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή με θέμα “Καθορισμός νέων χώρων λειτουργίας παράλληλων υπαίθριων αγορών του Ν 4497/2017 (Α’171) στον Δήμο Κορινθίων
Την με Αρ. Πρωτ. 33821/05-11-2020 ΑΔΑ Ω7ΔΜΩΛ7-ΛΗΒ Απόφαση Δημάρχου Κορινθίων
Στον Δήμο Κορινθίων ισχύουν τα εξής :
1.Λειτουργία παράλληλων υπαίθριων λαϊκών αγορών , για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας και περιορισμού της διάδοσης ιού COVID-19 και προκειμένου να εξασφαλίσουμε την δραστηριοποίηση όλων των παραγωγών και όλων των εμπόρων που δικαιούνται να συμμετέχουν σε αυτές στην Κοινότητα Κορίνθου στις Λαϊκές Αγορές Κορίνθου και Συνοικισμού και στην Κοινότητα Γαλατακίου στα Λουτρά της Ωραίας Ελένης.
2. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε πέντε (5) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό – ελεύθερο από αντικείμενα.
3. Η απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων.
Υπενθυμίζεται ότι :
Όλοι οι πωλητές (επαγγελματίες και παραγωγοί), προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος διασποράς του Κοροναϊού στη κοινότητα, υποχρεούνται να εφαρμόζουν αυστηρά τα κάτωθι:
● Υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας, σε όλη την επικράτεια ανεξαρτήτως επιδημιολογικού επιπέδου, σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους συμπεριλαμβανομένων και των χωρών εργασίας.

● Από την υποχρέωση χρήσης μάσκας κατά την παρούσα εξαιρούνται: α) τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους που αποδεικνύονται με κατάλληλα έγγραφα, όπως λόγω αναπνευστικών προβλημάτων και β) τα παιδιά ηλικίας κάτω των τεσσάρων (4) ετών.

Σε περίπτωση παράβασης των αποστάσεων της ως άνω Κ.Υ.Α. :
•Επιβάλλονται για αμφότερους τους πωλητές στην Α΄ παράβαση διοικητικό πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1.500€) ευρώ και αναστολή δραστηριότητας για δέκα πέντε (15) ημερολογιακές ημέρες, και στη Β΄ παράβαση διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000€) ευρώ και αναστολή δραστηριότητας για τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες.

Leave a Comment