Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Ο Δήμος Κορινθίων ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως τέσσερις (4) μήνες, συνολικού αριθμού δέκα έξι (16) ατόμων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών πυρασφάλειας – πυροπροστασίας του Δήμου έτους 2021.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν αίτηση με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να την υποβάλουν με ηλεκτρονικό τρόπο στο email: aitisi@korinthos.gr του Δήμου Κορινθίων, εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο  ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, ήτοι από 18-06-2021 έως 24-06-2021.
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΑΔΑ)

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Νο1

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Νο2