Ανακοίνωση υπ. αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο Δήμος Κορινθίων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών
του Δήμου Κορινθίων.

Για να δείτε την Ανακοίνωση, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε την Αίτηση, πατήστε εδώ

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι από 16-04-2021 έως 26-04-2021 με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας.

Leave a Comment