Αναλυτική Διακήρυξη Διαγωνισμού Προμήθειας

Αναλυτική διακήρυξη διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 43.222,08€ 627.2018 Διακήρυξη