Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου

Ημ/νία Δημοσίευσης : 7/2/2019
   
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 26/19.11.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 551/2018
 
Θέμα 42ο Η.Δ: «Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 19η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67 § 5, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 39981/15-11-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) μέλη, δηλαδή:
                 ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος,
6.       Ζήμος Κων/νος
7.       Σταυρέλης Νικόλαος
8.       Παππάς Αντώνιος
9.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΗΔΘ
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.    Οικονόμου Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 2ουΗΔΘ
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
13.    Δράκος Παναγιώτης, αποχώρησε στο τέλος του 10ουΗΔΘ
14.    Κεφάλας Σταύρος
15.    Λαμπρινός Παναγιώτης, αποχώρησε στο τέλος του 2ουΗΔΘ
16.    Μουρούτσος Γεώργιος
17.    Μπάκουλης Δημήτριος
18.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
19.    Νανόπουλος Βασίλειος
20.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
21.    Πανταζής Βασίλειος
22.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
23.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
24.    Καρασάββας Ιωάννης, αποχώρησε στο τέλος του 2ουΗΔΘ
25.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης,
26.    Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας, αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΗΔΘ
1.       Χασικίδης Χρήστος
2.    Βλάσσης Δημήτριος
3.   Ζαχαριάς Σπυρίδων -Αντιπρόεδρος
4.   Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
5.   Σούκουλης Ανδρέας
6.  Κορδώσης Χρήστος
7. Δημητριάδη –Κακούρου Μαρία
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα (09) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κουλόύκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
7.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
8.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
9.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.      Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
10.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία, για τη τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την από 23.10.2018 εισήγηση του κ. Ζώγκου Ανδρέα Αντιδημάρχου Διοικητικών Υπηρεσιών η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής :
<< Λαμβάνοντας υπ’ όψη:
1.       Τις διατάξεις του Π.Δ. 899/76 (ΦΕΚ 329/1976 τεύχος Α), έτσι όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του Π.Δ. 664/77 (ΦΕΚ 222/77 τεύχος Α) σύμφωνα με τις οποίες ο Δήμος Κορινθίων έχει ανακηρυχθεί ως τουριστικός Δήμος.
2.       Τις διατάξεις τις παρ.1 και 2 του άρθρου 70του Ν.3852/2010 με τις οποίες ορίζεται ότι
3.       Το δημοτικό συμβούλιο με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του μπορεί να συγκροτεί επιτροπές για την επεξεργασία και εισήγηση θεμάτων της αρμοδιότητάς του. Ειδικότερα στους τουριστικούς δήμους συγκροτείται επιτροπή για την επεξεργασία και εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο θεμάτων τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του δήμου.
4.       Στις επιτροπές προεδρεύει δημοτικός σύμβουλος που ορίζεται με την απόφαση της συγκρότησης. Σε αυτές μετέχουν σύμβουλοι που προτείνονται από όλες τις δημοτικές παρατάξεις του δημοτικού συμβουλίου, υπάλληλοι της αρμόδιας διεύθυνσης του δήμου, καθώς και ιδιώτες εμπειρογνώμονες στα θέματα της επιτροπής και εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων της περιοχής.
5.       Την ΑΔΣ 128/2017 με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Κορινθίων και ορίστηκε πρόεδρος της επιτροπής ο Αντιδήμαρχος Ανδρέας Ζώγκος .
6.       Την με αρ. Πρωτ. 36020 /18-10-2018 Απόφαση Δημάρχου με την οποία ανατέθηκε στην Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τοπικής Ανάπτυξης του Δήμου, Χριστοπούλου Γαρυφαλιά, η Γραμματειακή Υποστήριξη της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου.
7.       Την ανάγκη λήψης γνωμοδοτικών αποφάσεων από την  Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου οι οποίες είναι σημαντικές για τον Σχεδιασμό -Προϋπολογισμό -και την υλοποίηση των Προγραμμάτων Τουριστικής Προβολής του Δήμου
8.       Την υποχρέωση του Δήμου να συντάσσει Προϋπολογισμό-Απολογισμό και Σχέδιο Τουριστικής Προβολής ,των οποίων ο Σχεδιασμός και η Υλοποίηση χρειάζεται την σύμφωνη γνώμη του ΕΟΤ και διενεργείται έλεγχος των δαπανών από το Υπουργείο Ψηφιακής Επικοινωνιακής Πολιτικής και Ενημέρωσης και η συνεργασία των μελών της Επιτροπής στον σχεδιασμό και στα στάδια την υλοποίησης είναι σημαντική για λόγους αποτελεσματικότητας.
9.       Το γεγονός ότι η επιτροπή η οποία συγκροτήθηκε με την ΑΔΣ 128/2017 δεν είναι λειτουργική καθώς τα κύρια μέλη της είναι 25, δίχως να έχουν οριστεί αναπληρωματικά .
Σας υποβάλω την πρότασή μου για την ανασυγκρότηση της επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου. Για την εύρυθμη λειτουργία της επιτροπής Τουριστικής προβολής τα μέλη προτείνω να είναι (7) επτά με τους αναπληρωτές τους.
    
         ΚΥΡΙΑ ΜΕΛΗ
1.ΖΩΓΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ,     ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2.ΠΑΡΤΣΙΝΕΒΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      Δ.Σ. ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
3.ΚΟΥΤΣΟΓΚΙΛΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ      ΕΚΠΡ. ΔΗΜ. ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ
4.ΜΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,     ΞΕΝΟΔΟΧΟΣ
5.ΠΟΥΛΙΤΣΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ     ΙΔΙΩΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑΣ
6.ΓΕΩΡΓΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ     ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
7.ΝΤΟΥΣΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ     ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΕΓΕΣ
      ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.      ΒΟΡΤΕΛΙΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ    ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ
2.      ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ     Δ.Σ. ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
3.      ΚΑΡΑΣΑΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ      ΑΝΕΞ.ΔΗΜ.ΣΥΜΒ.
4.      ΠΑΝΑΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ    ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Ο.Σ.
5.      ΣΚΟΥΡΑ ΙΩΑΝΝΑ    ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ –ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
6.      ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
7.      ΤΕΡΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ    ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση και τις διατάξεις του άρθρου 70 του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις του Π.Δ. 899/76 (ΦΕΚ 329/1976 τεύχος Α), έτσι όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του Π.Δ. 664/77 (ΦΕΚ 222/77 τεύχος Α)
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Ανασυγκροτεί την Επιτροπή τουριστικής ανάπτυξης και προβολής Δήμου Κορινθίων, τα μέλη της οποίας είναι τα ακόλουθα:
         ΚΥΡΙΑ ΜΕΛΗ
1. ΖΩΓΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ,     ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. ΠΑΡΤΣΙΝΕΒΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      Δ.Σ. ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
3. ΚΟΥΤΣΟΓΚΙΛΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ      ΕΚΠΡ. ΔΗΜ. ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ
4. ΜΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,     ΞΕΝΟΔΟΧΟΣ
5. ΠΟΥΛΙΤΣΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ     ΙΔΙΩΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑΣ
6. ΓΕΩΡΓΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ     ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
7. ΝΤΟΥΣΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ     ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΕΓΕΣ
      ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.        ΒΟΡΤΕΛΙΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ    ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Κ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ
2.        ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ     Δ.Σ. ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
3.        ΚΑΡΑΣΑΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ      ΑΝΕΞ.ΔΗΜ.ΣΥΜΒ.
4.        ΠΑΝΑΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ    ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Ο.Σ.
5.        ΣΚΟΥΡΑ ΙΩΑΝΝΑ    ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ –ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
6.        ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
7.        ΤΕΡΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ    ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ
Χρέη γραμματέας της επιτροπής θα εκτελεί η κα Χριστοπούλου Γαρυφαλιά, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τοπικής Ανάπτυξης.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 26 / 551 / 2018.
            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 27 – 11 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                              Αναστάσιος Κοντογιώργος

Leave a Comment