Απ΄ ευθείας αγορά ακινήτου στη Τοπική Κοινότητα Αγ. Βασιλείου για δημιουργία πλατείας

Ημ/νία Δημοσίευσης : 5/2/2019
 
  
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 26/19.11.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 509/2018
 
Θέμα 1ο Η.Δ: «Απ΄ ευθείας αγορά ακινήτου στη Τοπική Κοινότητα Αγ. Βασιλείου για δημιουργία πλατείας»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 19η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67 § 5, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 39981/15-11-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος,
6.       Ζήμος Κων/νος
7.       Σταυρέλης Νικόλαος
8.       Παππάς Αντώνιος
9.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΗΔΘ
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.    Οικονόμου Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 2ουΗΔΘ
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
13.    Δράκος Παναγιώτης, αποχώρησε στο τέλος του 10ουΗΔΘ
14.    Κεφάλας Σταύρος
15.    Λαμπρινός Παναγιώτης, αποχώρησε στο τέλος του 2ουΗΔΘ
16.    Μουρούτσος Γεώργιος
17.    Μπάκουλης Δημήτριος
18.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
19.    Νανόπουλος Βασίλειος
20.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
21.    Πανταζής Βασίλειος
22.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
23.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
24.    Καρασάββας Ιωάννης, αποχώρησε στο τέλος του 2ουΗΔΘ
25.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης,
26.    Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας, αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΗΔΘ
1.       Χασικίδης Χρήστος
2.    Βλάσσης Δημήτριος
3.   Ζαχαριάς Σπυρίδων -Αντιπρόεδρος
4.   Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
5.   Σούκουλης Ανδρέας
6.  Κορδώσης Χρήστος
7. Δημητριάδη –Κακούρου Μαρία
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα (09) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.    Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.    Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κουλόύκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
7.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
8.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
9.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
10.   Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
11.   Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.   Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
13.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία, για τη τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 1οθέμα της ημερήσιας διάταξης «Απ΄ ευθείας αγορά ακινήτου στη Τοπική Κοινότητα Αγ. Βασιλείου, για δημιουργία πλατείας» ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι είχαμε πάρει την αριθμ. 354/2018 απόφαση για το ίδιο θέμα, αλλά ακυρώθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου με την αριθμ. 217909/2018  απόφασή της επειδή κατά τη λήψη της σχετικής απόφασης δεν υπήρχε η δημοσίευση της ιδιόχειρης διαθήκης καθώς και η αποδοχή κληρονομιάς της κας Μακρή Χαρίκλειας, ώστε να καταστεί ιδιοκτήτρια του ακινήτου.
Ο Πρόεδρος στη συνέχεια ανέφερε ότι το θέμα διευθετήθηκε και επανέρχεται σήμερα για λήψη νέας απόφασης.
Το μόνο κατάλληλο ακίνητο για το παραπάνω σκοπό είναι αυτό που εμφαίνεται με αλφαβητικά στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Α, στην Τοπογραφική Αποτύπωση σε κλίμακα 1:200 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και είναι συνολικής εκτάσεως 287,59τ.μ. και συνορεύει:  Βόρεια, Δυτικά και Ανατολικά με δημοτική οδό και Νότια με πλατεία (δημοτικός χώρος). Με την αγορά δημιουργείται ενιαίος λειτουργικός χώρος για την εξυπηρέτηση των κατοίκων και επισκεπτών της περιοχής. Σε περίπτωση δημοπράτησης κανένα άλλο ακίνητο δεν έχει τις προϋποθέσεις του εν λόγω ακινήτου και δεν επιτυγχάνεται ο σκοπός της δημιουργίας ενιαίου χώρου προϋπόθεση που την εξασφαλίζει μόνο το εν λόγω ακίνητο.
Το ανωτέρω ακίνητο είναι ιδιοκτησίας των κ.κ.: Μουτόπουλου Γεωργίου, Μουτοπούλου Μαρίας, Μουτοπούλου Παναγιώτας και Μακρή Χαρίκλειας, έτσι όπως περιγράφεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα.
Ο Πρόεδρος επίσης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου:
α)τοαπό 03-8-2018 πρακτικό της επιτροπής του άρθρου 186 § 5 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006), που αποτελείταιαπό τους κ.κ.: 1) Φαρμάκη Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο, 2) Παρασκευά Παναγιώτη, Πρόεδρο Τ.Κ. Αγ. Βασιλείου (ΑΔΣ 84/2018) και 3) Νατάσσα Θεοδοσίου, Πολιτική Μηχανικό της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου (Απόφαση Δημάρχου 10945/2018), σύμφωνα με το οποίο καθορίζεται ως τίμημα για την αγορά του ανωτέρω ακινήτου ιδιοκτησίας των κ.κ.: Μουτόπουλου Γεωργίου, Μουτοπούλου Μαρίας, Μουτοπούλου Παναγιώτας και Μακρή Χαρίκλειας έτσι όπως περιγράφεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα, στο ποσό των 15.000,00€.
β) την αριθ. πρωτ. 23858/18-7-2018 αίτηση των ιδιοκτητών του ακινήτου
γ) το υπ’ αριθ. 6.231/2004 Συμβόλαιο
δ) την τοπογραφική αποτύπωση σε κλίμακα 1:200 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
ε) την αριθ. 4/2018 απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Βασιλείου
στ) το υπ΄αριθμ. 33747/5-11-2018 συμβόλαιο
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την ανάγκη του Δήμου για την αγορά ακινήτου με σκοπό τη δημιουργία πλατείας στην Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου, την αίτηση των ανωτέρω ιδιοκτητών, το από 03-8-2018 πρακτικό της επιτροπής καθορισμού τιμήματος του εν λόγω ακινήτου και τις διατάξεις των άρθρων 186 §5 και 191 του Ν. 3463/2006.
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Μειοψηφούντος του κ. Γεωργίου Οικονόμου)
1.- Την απ΄ ευθείας αγορά ακινήτου στην Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου, εκτάσεως 287,59 τ.μ. ιδιοκτησίας των κ.κ.: Μουτόπουλου Γεωργίου, Μουτοπούλου Μαρίας, Μουτοπούλου Παναγιώτας και Μακρή Χαρίκλειας, έτσι όπως περιγράφεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα, ως το μοναδικό κατάλληλο Με την αγορά δημιουργείται ενιαίος λειτουργικός χώρος για την εξυπηρέτηση των κατοίκων και επισκεπτών της περιοχής. Σε περίπτωση δημοπράτησης κανένα άλλο ακίνητο δεν έχει τις προϋποθέσεις του εν λόγω ακινήτου και δεν επιτυγχάνεται ο σκοπός της δημιουργίας ενιαίου χώρου, προϋπόθεση που την εξασφαλίζει μόνο το εν λόγω ακίνητο.
Το παραπάνω ακίνητο εμφαίνεται με τα αλφαβητικά στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Α, στην Τοπογραφική Αποτύπωση σε κλίμακα 1:200 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, είναι συνολικής εκτάσεως 287,59τ.μ. και συνορεύει: Βόρεια, Δυτικά και Ανατολικά με δημοτική οδό και Νότια με πλατεία (δημοτικός χώρος),ιδιοκτησίας των κ.κ.: Μουτόπουλου Γεωργίου, Μουτοπούλου Μαρίας, Μουτοπούλου Παναγιώτας και Μακρή Χαρίκλειας,.
 
2.- Καθορίζει ως τελικό τίμημα αγοράς του ακινήτου ιδιοκτησίας των κ.κ.: Μουτόπουλου Γεωργίου, Μουτοπούλου Μαρίας, Μουτοπούλου Παναγιώτας και Μακρή Χαρίκλειας, οι οποίοι είναι κάτοχοι του ανωτέρω ακινήτου έτσι όπως περιγράφεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα, στο ποσό των 15.000,00 € σύμφωνα με το από 03-8-2018 πρακτικό της επιτροπής του άρθρου 186 § 5 του Ν. 3463/2006.
3.- Η ανωτέρω δαπάνη συνολικού ποσού 15.000,00 € θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στο προϋπολογισμό έτους 2018 πίστωση με Κ.Α. 30/7112.0010 με τίτλο «απευθείας αγορά ακινήτου στην Τ.Κ Αγ. Βασιλείου για δημιουργία Πλατείας» ποσού 15.000,00€
 
4.- Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο, για όλες τις νόμιμες ενέργειες προκειμένου να εκτελεστεί η παρούσα απόφαση, την υπογραφή Συμβολαίου μεταβίβασης ακινήτου, πιστοποιητικό μετεγγραφής του στο οικείο υποθηκοφυλακείο κλπ.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 26/ 509/ 2018.
           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος,  20 -11 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
                                                              Αναστάσιος Κοντογιώργος

Leave a Comment