Απ΄ ευθείας αγορά ακινήτου στη Τοπική Κοινότητα Αγ. Βασιλείου για δημιουργία πλατείας

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Απ΄ ευθείας αγορά ακινήτου στη Τοπική Κοινότητα Αγ. Βασιλείου για δημιουργία πλατείας

Ημ/νία Δημοσίευσης : 22/1/2019
 
                                                                                                                                
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Ορθή επανάληψη
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 15/09.08.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 354/2018
 
Θέμα 9o Η.Δ.: «Απ΄ ευθείας αγορά ακινήτου στη Τοπική Κοινότητα Αγ. Βασιλείου για δημιουργία πλατείας»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 09η του μηνός Αυγούστου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 26307/03-8-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος– Αντιδήμαρχος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Σταυρέλης Νικόλαος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Ζήμος Κωνσταντίνος
7.       Φαρμάκης Γεώργιος
8.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
9.       Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος
10.    Λαμπρινός Παναγιώτης
11.    Κεφάλας Σταύρος
12.    Μουρούτσος Γεώργιος
13.    Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
14.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
15.    Νανόπουλος Βασίλειος
16.    Πανταζής Βασίλειος
17.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
18.    Κορδώσης Χρήστος
19.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
20.    Σούκουλης Ανδρέας
21.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα),
22.    Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
1.       Χασικίδης Χρήστος
2.       Παππάς Αντώνιος
3.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος,
4.       Οικονόμου Γεώργιος
5.       Δράκος Παναγιώτης,
6.       Βλάσσης Δημήτριος.
7.       Ζαχαριάς Σπυρίδων– Αντιπρόεδρος
8.        Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
9.       Καρασάββας Ιωάννης
10.     Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
11.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα(9) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
5.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
6.       Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
8.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
9.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
1.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
2.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
3.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
4.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
7.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
8.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
9.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
10.    Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
11.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
12.    Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Απ΄ ευθείας αγορά ακινήτου στη Τοπική Κοινότητα Αγ. Βασιλείου για δημιουργία πλατείας», πρότεινε να προταχθεί το θέμα και ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Βασιλείου υπάρχει η ανάγκη αγοράς ακινήτου για την δημιουργία πλατείας.
Το μόνο κατάλληλο ακίνητο για το παραπάνω σκοπό είναι αυτό που εμφαίνεται με αλφαβητικά στοιχεία Α-Β-Γ-Δ, στην Τοπογραφική Αποτύπωση σε κλίμακα 1:200 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και είναι συνολικής εκτάσεως 287,59τ.μ. και συνορεύει:  Βόρεια, Δυτικά και Ανατολικά με δημοτική οδό και Νότια με πλατεία (δημοτικός χώρος). Με την αγορά δημιουργείται ενιαίος λειτουργικός χώρος για την εξυπηρέτηση των κατοίκων και επισκεπτών της περιοχής. Σε περίπτωση δημοπράτησης κανένα άλλο ακίνητο δεν έχει τις προϋποθέσεις του εν λόγω ακινήτου και δεν επιτυγχάνεται ο σκοπός της δημιουργίας ενιαίου χώρου προϋπόθεση που την εξασφαλίζει μόνο το εν λόγω ακίνητο.
Το ανωτέρω ακίνητο είναι ιδιοκτησίας των κ.κ.: Μουτόπουλου Γεωργίου, Μουτοπούλου Μαρίας, Μουτοπούλου Παναγιώτας και Μακρή Χαρίκλειας, έτσι όπως περιγράφεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα.
Ο Πρόεδρος επίσης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου:
α)τοαπό 03-8-2018 πρακτικό της επιτροπής του άρθρου 186 § 5 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006), που αποτελείταιαπό τους κ.κ.: 1) Φαρμάκη Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο, 2) Παρασκευά Παναγιώτη, Πρόεδρο Τ.Κ. Αγ. Βασιλείου (ΑΔΣ 84/2018) και 3) Νατάσσα Θεοδοσίου, Πολιτική Μηχανικό της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου (Απόφαση Δημάρχου 10945/2018), σύμφωνα με το οποίο καθορίζεται ως τίμημα για την αγορά του ανωτέρω ακινήτου ιδιοκτησίας των κ.κ.: Μουτόπουλου Γεωργίου, Μουτοπούλου Μαρίας, Μουτοπούλου Παναγιώτας και Μακρή Χαρίκλειας έτσι όπως περιγράφεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα, στο ποσό των 15.000,00€.
β) την αριθ. πρωτ. 23858/18-7-2018 αίτηση των ιδιοκτητών του ακινήτου
γ) το υπ’ αριθ. 6.231/2004 Συμβόλαιο
δ) την τοπογραφική αποτύπωση σε κλίμακα 1:200 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
ε) την αριθ. 4/2018 απόφαση της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Βασιλείου
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την ανάγκη του Δήμου για την αγορά ακινήτου με σκοπό τη δημιουργία πλατείας στην Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου, την αίτηση των ανωτέρω ιδιοκτητών, το από 03-8-2018 πρακτικό της επιτροπής καθορισμού τιμήματος του εν λόγω ακινήτου και τις διατάξεις των άρθρων 186 §5 και 191 του Ν. 3463/2006.
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
(με την ψήφο του προέδρου της Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου)
 
1.- Την απ΄ ευθείας αγορά ακινήτου στην Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου, εκτάσεως 287,59 τ.μ. ιδιοκτησίας των κ.κ.: Μουτόπουλου Γεωργίου, Μουτοπούλου Μαρίας, Μουτοπούλου Παναγιώτας και Μακρή Χαρίκλειας, έτσι όπως περιγράφεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα, ως το μοναδικό κατάλληλο Με την αγορά δημιουργείται ενιαίος λειτουργικός χώρος για την εξυπηρέτηση των κατοίκων και επισκεπτών της περιοχής. Σε περίπτωση δημοπράτησης κανένα άλλο ακίνητο δεν έχει τις προϋποθέσεις του εν λόγω ακινήτου και δεν επιτυγχάνεται ο σκοπός της δημιουργίας ενιαίου χώρου, προϋπόθεση που την εξασφαλίζει μόνο το εν λόγω ακίνητο.
Το παραπάνω ακίνητο εμφαίνεται με τα αλφαβητικά στοιχεία Α-Β-Γ-Δ, στην Τοπογραφική Αποτύπωση σε κλίμακα 1:200 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, είναι συνολικής εκτάσεως 287,59τ.μ. και συνορεύει: Βόρεια, Δυτικά και Ανατολικά με δημοτική οδό και Νότια με πλατεία (δημοτικός χώρος),ιδιοκτησίας των κ.κ.: Μουτόπουλου Γεωργίου, Μουτοπούλου Μαρίας, Μουτοπούλου Παναγιώτας και Μακρή Χαρίκλειας,.
 
2.- Καθορίζει ως τελικό τίμημα αγοράς του ακινήτου ιδιοκτησίας των κ.κ.: Μουτόπουλου Γεωργίου, Μουτοπούλου Μαρίας, Μουτοπούλου Παναγιώτας και Μακρή Χαρίκλειας, οι οποίοι είναι κάτοχοι του ανωτέρω ακινήτου έτσι όπως περιγράφεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα, στο ποσό των 15.000,00 € σύμφωνα με το από 03-8-2018 πρακτικό της επιτροπής του άρθρου 186 § 5 του Ν. 3463/2006.
3.- Η ανωτέρω δαπάνη συνολικού ποσού 15.000,00 € θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στο προϋπολογισμό έτους 2018 πίστωση με Κ.Α. 30/7112.0010 με τίτλο «απευθείας αγορά ακινήτου στην Τ.Κ Αγ. Βασιλείου για δημιουργία Πλατείας» ποσού 15.000,00€
 
4.- Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο, για όλες τις νόμιμες ενέργειες προκειμένου να εκτελεστεί η παρούσα απόφαση, την υπογραφή Συμβολαίου μεταβίβασης ακινήτου, πιστοποιητικό μετεγγραφής του στο οικείο υποθηκοφυλακείο κλπ.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 15 / 354 / 2018.
             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 10 – 08 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος

Leave a Comment