Αποδοχή δωρεάς ακινήτου για τη δημιουργία χώρου στάθμευσης στο νεκτροταφείο της Δ.Κ. Αθικίων

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Αποδοχή δωρεάς ακινήτου για τη δημιουργία χώρου στάθμευσης στο νεκτροταφείο της Δ.Κ. Αθικίων

Ημ/νία Δημοσίευσης : 24/1/2019
 
                                                                                                                                
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                  
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 17/10.09.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 405/2018
 
Θέμα 13o Η.Δ.: «Αποδοχή δωρεάς ακινήτου για τη δημιουργία χώρου στάθμευσης στο νεκτροταφείο της Δ.Κ. Αθικίων»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 10η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 29954/06-9-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Χασικίδης Χρήστος
3.       Μελέτης Χρήστος– Αντιδήμαρχος
4.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
5.       Σταυρέλης Νικόλαος
6.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
7.       Ζήμος Κωνσταντίνος
8.       Οικονόμου Γεώργιος
9.       Φαρμάκης Γεώργιος
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.    Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος
12.    Λαμπρινός Παναγιώτης αποχώρησε με την έναρξη του 1ου Θ.Η.Δ.
13.    Κεφάλας Σταύρος
14.    Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
15.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
16.    Νανόπουλος Βασίλειος
17.    Ζαχαριάς Σπυρίδων– Αντιπρόεδρος
18.    Πανταζής Βασίλειος
19.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
20.    Κορδώσης Χρήστος
21.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
22.    Σούκουλης Ανδρέας αποχώρησε με την έναρξη του 1ου Θ.Η.Δ.
23.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα),
24.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
25.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία αποχώρησε με την έναρξη του 10ου Θ.Η.Δ.
26.    Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
1.       Παππάς Αντώνιος
2.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος,
3.       Δράκος Παναγιώτης προσήλθε με την έναρξη του 2ου Θ.Ε.Η.Δ.
4.       Μουρούτσος Γεώργιος
5.       Βλάσσης Δημήτριος.
6.       Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
7.       Καρασάββας Ιωάννης
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, οχτώ(8) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
5.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
6.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
7.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
8.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
1.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
4.       Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
5.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
6.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
7.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
9.       Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
10.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
11.    Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
12.    Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
13.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
14.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το ανωτέρω 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Αποδοχή δωρεάς ακινήτου για τη δημιουργία χώρου στάθμευσης στο νεκροταφείο της Δ.Κ. Αθικίων», ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδ. η΄ η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών. Με την παρ. 4 του ιδίου ως άνω άρθρου, η Οικονομική επιτροπή με ειδική απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της, μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητάς της στο δημοτικό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του.
Ο Πρόεδρος στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία:
1. Την από 18-7-2018 αίτηση της κας Κόλλια Ελευθερίας του Σοφοκλή, περί δωρεάς στο Δήμο ακινήτου –αγροτεμάχιο με ελαιόδενδρα- εκτάσεως 100 τ.μ. που βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός οικισμού στη Δημοτική Κοινότητα Αθικίων και εφάπτεται νοτιοδυτικά του χώρου του νεκροταφείου, με σκοπό τη δημιουργία χώρου στάθμευσης. Η αιτούσα παρακαλεί να της παραχωρηθούν δωρεάν δύο (2) οικογενειακοί τάφοι.
2. την αριθμ. 7/2018 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Αθικίων, με την οποία αποδέχεται τη δωρεά ακινήτου της ανωτέρω αιτούσης.
3. την με αριθμ. 408/10-9-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία παραπέμπει το θέμα της αποδοχής δωρεάς ακινήτου για τη δημιουργία χώρου στάθμευσης στο νεκροταφείο της Δ.Κ. Αθικίων στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων για λήψη απόφασης, λόγω της σοβαρότητας του θέματος.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί στα ηχογραφημένα πρακτικά και λαμβάνοντας υπόψη την από 18-7-2018 αίτηση της κας Ελευθερίας Κόλλια, την με αριθμ. 7/2018 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Αθικίων, την με αριθμ. 408/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
1. Την αποδοχή δωρεάς ακινήτου – αγροτεμάχιο με ελαιόδενδρα – εκτάσεως 100 τ.μ. περίπου, ιδιοκτησίας Ελευθερίας Κόλλια του Σοφοκλή που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Αθικίων, εκτός σχεδίου πόλης και εκτός οικισμού και εφάπτεται νοτιοδυτικά με το νεκροταφείο, για τη δημιουργία χώρου στάθμευσης, προς εξυπηρέτηση των επισκεπτών.
2. Εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες, τόσο του Δημάρχου, όσο και σύσσωμου του Δημοτικού Συμβουλίου προς την κα. ΚΟΛΛΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΣΟΦΟΚΛΗ για αυτή την ιδιαίτερα ευγενική χειρονομία.
Σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας δημοτικών νεκροταφείων και την επιθυμία της δωρήτριας, ο Δήμος παραχωρεί δωρεάν δύο (2) οικογενειακούς τάφους στο νεκροταφείο της Δημοτικής Κοινότητας Αθικίων.
3. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Κορινθίων για την υπογραφή εκ μέρους του Δήμου Κορινθίων του σχετικού δωρητηρίου συμβολαίου.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 17 / 405 / 2018.
             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 17 – 09 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος
 
 

Leave a Comment