Αποδοχή της Ένταξης της πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Αποδοχή της Ένταξης της πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

Ημ/νία Δημοσίευσης : 4/1/2019
 
                                                                                                                                
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                   
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 12/02.07.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 279/2018
 
Θέμα 1ο Η.Δ.:   «Αποδοχή της Ένταξης της πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘’Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020’’»
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 02α του μηνός Ιουλίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 21216/28-6-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Μελέτης Χρήστος– Αντιδήμαρχος
5.       Σταυρέλης Νικόλαος, αποχώρησε στο τέλος του 15ου ΘΗΔ
6.       Ζήμος Κωνσταντίνος- Αντιδήμαρχος
7.       Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
8.       Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος
9.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
10.    Φαρμάκης Γεώργιος
11.    Μουρούτσος Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 20ου ΘΗΔ
12.    Κεφάλας Σταύρος
13.    Λαμπρινός Παναγιώτης
14.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
15.    Νανόπουλος Βασίλειος
16.    Πανταζής Βασίλειος
17.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
18.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα),
19.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής,
20.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
21.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία
22.    Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
1.Δράκος Παναγιώτης, προσήλθε στο τέλος του 9ουΕΗΔΘ
2.Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
3. Χασικίδης Χρήστος
4. Βλάσσης Δημήτριος,προσήλθε στο τέλος του 9ουΕΗΔΘ
5. Παππάς Αντώνιος
6. Οικονόμου Γεώργιος, προσήλθε στο τέλος του 9ουΕΗΔΘ
7.Καρασάββας Ιωάννης
8. Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
9. Κορδώσης Χρήστος
10.Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
11.Σούκουλης Ανδρέας
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, οκτώ(8) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
6.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
7.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
8.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
13.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
14.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Αποδοχή της Ένταξης της πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘’Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020’’» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθ. πρωτ. 21240/22-6-2018 εισήγηση του Αυτοτελούς Γραφείου Προγραμματισμού, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<<   Λαμβάνοντας υπόψη :
·         Την υπ’ αριθμ.Δ26/οικ./54796/531/21.11.2017 (ΦΕΚ Β΄4233/04.12.2017) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Κατανομή προϋπολογισμού για τη χρηματοδοτική περίοδο 2018-2019, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους».
·         Την με αρ. πρωτ. Δ13/οικ./17354/1385/21.03.2018 Πρόσκληση της Διαχειριστικής Αρχής του Ε.Π. Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ), που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD), για την υποβολή προτάσεων στο ΕΠ.
·         Την με αρ. πρωτ. 16505/18.05.2018 Αίτηση Χρηματοδότησης Πράξης του Δικαιούχου ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ προς την Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ, για την ένταξη της πράξης στο Ε.Π. «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD).
·         Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, όπως αυτό έχει καταγραφεί στα έγγραφα τεκμηρίωσης της θετικής αξιολόγησης της πρότασης και ειδικότερα στο Φύλλο αξιολόγησης και αποτυπώνεται στο ΟΠΣ.
·         Την με αρ. πρωτ. 686/20.06.2018 θετική εισήγηση της Προϊσταμένης της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ. Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) Κωδικός ΟΠΣ: 5029440 (Κωδ. Απόφασης:4850)
·         Την αρ 693/21-06-2018   Απόφαση Ένταξης της πράξης (ΑΔΑ ΨΦΒ0ΟΞ7Φ-ΝΑΔ) με κωδ ΟΠΣ 5029440 και τίτλο «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019», με δικαιούχο το Δήμο Κορινθίων ως επικεφαλή εταίρο της Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ , προϋπολογισμού 2.619.372,80€ (κωδ εναρίθμου στην ΣΑ Ε0938 2018ΣΕ093880014), με ημερομηνία έναρξης της πράξης την 21/3/2018 και λήξη της πράξης την 31/3/2020 .
 Εισηγείται
 Την   Αποδοχή της   Ένταξης της πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019 » ΚΣ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ » με Κωδικό ΟΠΣ 5029440 στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής »   του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014 -2020 » Απόφαση   του Γενικού γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης με Α.Π. 693/21-6-2018  
Ειδικότερα :
Την αποδοχή των όρων της απόφασης ένταξης της ανωτέρω πράξης και την έγκριση των όρων της υλοποίησης της πράξης σύμφωνα με όσα περιγράφονται στο τεχνικό Δελτίο πράξης και στην απόφαση ένταξης της πράξης συγκεκριμένα στο παράρτημα 1: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 
 Στο τεχνικό Δελτίο της πράξης αναφέρεται ότι :
·         Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) υποστηρίζει Εθνικά Συστήματα μέσω των οποίων διανέμονται στους απόρους τρόφιμα και Βασική Υλική Συνδρομή, καθώς επίσης και δραστηριότητες σχετικά με τη διανομή δωρεών τροφίμων. Το ΤΕΒΑ στηρίζει επίσης Συνοδευτικά Μέτρα καθώς και δραστηριότητες που συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των απόρων. Ο Επικεφαλής Εταίρος/Δικαιούχος Δήμος Κορίνθίων θα σχεδιάσει για το έτος 2016 και θα υλοποιήσει Συνοδευτικά Μέτρα, ανάλογα με το προφίλ των ωφελουμένων του, τα οποία θα παρέχονται στους ωφελούμενους απευθείας από τον ίδιο και τους εταίρους της Κοινωνικής σύμπραξης Οι προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής θα διενεργηθούν αποκεντρωμένα, από τον Δικαιούχο, Δήμο Κορινθίων μέσω διαγωνισμών, με εφαρμογή της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας περί προμηθειών. Η παραλαβή των προμηθειών από τους αναδόχους, μέσω αποκεντρωμένων προμηθειών, η αποθήκευσή τους, η μεταφορά τους στα σημεία διανομής και η διανομή τους στους ωφελούμενους γίνεται από τον Δικαιούχο με ευθύνη και επιμέλεια του.
·         Οι Συνοδευτικές Πράξεις στοχεύουν στην  συνολική στήριξη των δικαιούχων στην αντιμετώπιση ειδικών αναγκών τους και στην προώθηση τους στην ενεργή κοινωνία με απώτερο στόχο την έξοδό τους από την ομάδα στόχου του Προγράμματος. Συγκεκριμένα Κύριες κατηγορίες συνοδευτικών δράσεων είναι:Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης παιδιών σε ατομικό και οικογενειακό επίπεδο, Υπηρεσίες κοινωνικοποίησης παιδιών ,Παροχή χώρων για παιχνίδι, συναντήσεις και εκδηλώσεις, Κοινωνικά Φροντιστήρια Πολιτιστικές, δημιουργικές δραστηριότητες ,Εκδρομές ,Συμβουλές διαχείρισης οικογενειακού προϋπολογισμού , διατροφικές συμβουλές και ειδικά με την παιδική παχυσαρκία κ.λ.π.
·         Τα είδη των τροφίμων και οι κατηγορίες των ειδών βασικής υλικής συνδρομής οι συνοδευτικές πράξεις καθώς και οι Διοικητικές δαπάνες των αποκεντρωμένων προμηθειών προσδιορίζονται στο τεχνικό δελτίο της εγκεκριμένης πράξης στις εξής κατηγορίες δαπάνης :
1.       Κατηγορία Δαπάνης :   Τρόφιμα – Αποκεντρωμένες προμήθειες ποσό με ΦΠΑ :2.052.800,00
2.       Κατηγορία Δαπάνης : Τρόφιμα – Διοικητικές Δαπάνες (5%) Αποκεντρωμένων Προμηθειών ποσό με ΦΠΑ : 102.640,00
3.       Κατηγορία Δαπάνης :   – Συνοδευτικά μέτρα (5%) Αποκεντρωμένων Προμηθειών ποσό με ΦΠΑ : 102.640,00
4.       Κατηγορία Δαπάνης :   ΒΥΣ – Αποκεντρωμένες Προμήθειες ποσό με ΦΠΑ :328.448,00
5.       Κατηγορία Δαπάνης : ΒΥΣ Διοικητικές Δαπάνες (5%) Αποκεντρωμένων Προμηθειών ποσό με ΦΠΑ :16.422,40
6.       Κατηγορία Δαπάνης : ΒΥΣ – Συνοδευτικά μέτρα (5%) Αποκεντρωμένων Προμηθειών :16.422,40
Συνολική δημόσια δαπάνη : 2.619.372,80 προϋπολογισμός πράξης >>.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση του Αυτοτελούς Γραφείου Προγραμματισμού και τις διατάξεις του Ν. 3463/2006
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Μειοψηφούντος του κ. Οικονόμου Γεωργίου)
Α)Την αποδοχή της αρ. 693/21-6-2018 Απόφασης Ένταξης της πράξης (ΑΔΑ :ΨΦΒ0ΟΞ7Φ-ΝΑΔ) με κωδ ΟΠΣ 5029440 και τίτλο «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019», προϋπολογισμού 2.619.372,80€ (κωδ ευαρίθμου στην ΣΑ Ε0938 2018ΣΕ093880014), με ημερομηνία έναρξης της πράξης 21/3/2018 και λήξη  31/3/2020.
Β)Την αποδοχή των όρων της απόφασης ένταξης της ανωτέρω πράξης και την έγκριση των όρων της υλοποίησης της πράξης σύμφωνα με το ιστορικό της παρούσης.
Γ) Εξουσιοδοτεί τον κ. Αλέξανδρο Πνευματικό – Δήμαρχο Κορινθίων να προβεί στην υπογραφή των απαραίτητων εγγράφων για την αποδοχή της απόφασης ένταξης και των όρων αυτής .
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 12 / 279/ 2018.
           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 11 – 07 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος