Αποδοχή των όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δαν

Ημ/νία Δημοσίευσης : 29/3/2019
 
            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 6/04.03.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 87/2019
 
Θέμα 1ο Η.Δ.: «Αποδοχή των όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού 680.000,00 € για την εκτέλεση του έργου ΄΄Αγροτική Οδοποιία Δ.Κ. Σοφικού΄΄ το οποίο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»
 
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 04η του μηνός Μαρτίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 7436/28-02-2019 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα οκτώ ( 18) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Παρτσινέβελος Κων/νος, Αντιδήμαχος
5.       Σταυρέλης Νικόλαος
6.       Οικονόμου Γεώργιος
7.       Βλάσσης Δημήτριος
8.       Κεφάλας Σταύρος
9.       Ζήμος Κων/νος – Αντιδήμαρχος
10.    Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
11.    Μουρούτσος Γεώργιος
12.    Δράκος Παναγιώτης
13.    Νανόπουλος Βασίλειος
14.    Πανταζής Βασίλειος
15.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
16.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
17.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
18.    Δημητριάδη- Κακούρου Μαρία
1. Παππάς Αντώνιος
2. Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος,
3. Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος προσήλθε στο τέλος του 27ου ΗΔΘ
4. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
5. Φαρμάκης Γεώργιος
6. Χασικίδης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 2ουΕΗΔΘ
7. Λύτρα -Ανδρουτσοπούλου Κων/να
8. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
9. Σούκουλης Ανδρέας
10. Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
11. Λαμπρινός Παναγιώτης
12. Καρασάββας Ιωάννης, προσήλθε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ
13. Κορδώσης Χρήστος
14. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
15. Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, πέντε (05) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
2.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
3.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
3.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
4.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
5.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
6.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
7.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
8.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
9.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
10.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
11.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
12.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
13.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
14.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
15.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
16.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
17.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία, για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω 1Ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Αποδοχή των όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού 680.000,00 € για την εκτέλεση του έργου ΄΄Αγροτική Οδοποιία Δ.Κ. Σοφικού΄΄ το οποίο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου:
1. τις διατάξεις της περίπτωσης στ. της παρ 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 που ορίζουν ότι η Οικονομική Επιτροπή μελετά την ανάγκη σύναψης δανείων, καταρτίζει τους όρους τους και εισηγείται σχετικά στο Δημοτικό Συμβούλιο.
2. τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 που ορίζουν ότι η Οικονομική Επιτροπή με ειδική απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητάς της στο δημοτικό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του.
3. την με αριθμ. 80/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την συνομολόγηση επενδυτικού δανείου με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων συνολικού ποσού 680.000,00 €, ενταγμένου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» για την εκτέλεση του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δ.Κ. Σοφικού» και την αποδοχή των όρων του δανείου, όπως αυτοί ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α, που επισυνάπτεται στο αριθμ. 4950/11-1-2019 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
4. Την από 25-2-2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου μας, η οποία καθ΄ όλον το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
ΘΕΜΑ:«Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I», σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 4509/2017 και την 13022/19-4-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/τ. B724-4-2018), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 44173/24-8-2018 (ΦΕΚ3656/Τ.Β’/ 27-8-2018) και ισχύει»
1.      Η αριθμ. 40411/2-8-2018 Πρόσκληση IV για υποβολή αιτημάτων ένταξης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, σύμφωνα με το Κεφάλαιο 8 [Διαδικασίες υλοποίησης – χρηματοδότηση έργων] της οποίας, η χρηματοδότηση των πράξεων του ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ γίνεται με τα άρθρα 7 και 8 της υπ. αριθμ. 13022/19-4-2018 ΚΥΑ (Β΄ 1377)
2.      Η αριθμ. 76397/20-12-2018 Απόφαση Ένταξης του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δ.Κ. Σοφικού» στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»
3.      Η αριθμ. 4/43/2019 Α.Δ.Σ. περί αποδοχής χρηματοδότησης και τροποποίησης Τ.Π. και προϋπολογι
σμού έτους 2019
4.      Το αριθμ. 4950/11-1-2019 σχετικό έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων
5.                   Η αριθμ. 13022/18 (ΦΕΚ 1377 Β/24-04-2018) ΚΥΑ : Ειδικό Πρόγραμμα Χορήγησης Επενδυτικών Δανείων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (OTA) Α΄ και Β΄ βαθμού, ΔΕΥΑ και Συνδέσμων OTA: σκοπός, κριτήρια ένταξης, διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης αιτήσεων, έλεγχος πορείας υλοποίησης των έργων, όροι και δικαιολογητικά χορήγησης των δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τρόπος απόδοσης του προϊόντος των δανείων, διαδικασία και δικαιολογητικά για την αποπληρωμή των δανείων από το ΠΔΕ και λοιπά ζητήματα διαχείρισης προγράμματος και ειδικότερα το άρθρο 8 αυτής : Άρθρο 8 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ   [Αρχή Τροποποίησης]1. «Με τη σύναψη της δανειακής σύμβασης του δικαιούχου φορέα και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων συνομολογείται επενδυτικό δάνειο στο ποσό της έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ενώ το τελικό ποσό δανειοδότησης περιορίζεται με πρόσθετη πράξη στο ποσό της προσκομιζόμενης από το δικαιούχο σύμβασης ανάθεσης εκτέλεσης του έργου ή της προμήθειας. Το επιτόκιο, η διάρκεια αποπληρωμής του δανείου καθώς και τα έξοδα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου στην απόφαση έγκρισης του δανείου και δεν μπορούν να υπερβαίνουν αυτά που ισχύουν στα αντίστοιχα έργα του προγράμματος συγχρηματοδότησης ΕΤΕπ-ΤΠΔ. Κατά το στάδιο σύναψης των δανείων του ΤΠΔ με την ΕΤΕπ ζητείται από το ΤΠΔ η συμβουλευτική γνώμη του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους Ν.Π.Δ.Δ. (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) για τους όρους δανεισμού». – ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 8 ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 44173/18 (ΦΕΚ 3656 Β/27-08-2018) ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Ι ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ[Τέλος Τροποποίησης] 2. Οι δικαιούχοι υποβάλλουν αίτημα εκταμίευσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για τη χορήγηση μέρους του δανείου που αφορά σε δαπάνες των εγκεκριμένων έργων τους, ως ακολούθως: α) Με την υπογραφή σύμβασης αποδίδεται στον δικαιούχο ποσό ίσο με την προβλεπόμενη προκαταβολή, σύμφωνα με το υφιστάμενο πλαίσιο ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Ως δικαιολογητικό της εκταμίευσης χρησιμοποιείται η υπογεγραμμένη σύμβαση με την επισήμανση της προκαταβολής που προβλέπεται για τον ανάδοχο. β) Με την υποβολή από τον δικαιούχο κάθε εγκεκριμένου λογαριασμού/ πιστοποίησης/ τιμολογίου προμηθειών. 3. Για τις πληρωμές απαιτούνται ως δικαιολογητικά της εκταμίευσης τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 της κοινής υπουργικής απόφασης με ΑΠ 134453/23.12.2015 (Β΄ 2857), αναλογικά εφαρμοζόμενα. 4. Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων δύναται να ζητά πρόσθετα δικαιολογητικά που να τεκμηριώνουν τις εκταμιεύσεις του προϊόντος του δανείου προς τους δικαιούχους με την υποστήριξη της Τεχνικής Γραμματείας. 5. Η πληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων των δικαιούχων σύμφωνα με τις συνομολογηθείσες δανειακές συμβάσεις γίνεται από το ΠΔΕ του Υπουργείου Εσωτερικών, με μεταφορά ποσών στον λογαριασμό της παρ. 3 του άρθρου 4 της παρούσας. Η πληρωμή των ποσών που αντιστοιχεί στην εξυπηρέτηση των δανειακών υποχρεώσεων προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων πραγματοποιείται ανά εξάμηνο από τη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, με βάση αναλυτικά στοιχεία των οφειλόμενων δόσεων που αποστέλλονται από το Ταμείο παρακαταθηκών και Δανείων. Η πληρωμή γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 της κοινής υπουργικής απόφασης 134453/23.12.2015 (Β΄ 2857) από την ανωτέρω Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών. Η πληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων με βάση την συνομολογηθείσα δανειακή σύμβαση δικαιούχου και Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για τα εγκεκριμένα έργα του Προγράμματος δεν βαρύνει τον δικαιούχο με την επιφύλαξη της παρ. 7 του παρόντος άρθρου. 6. Η πληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων μέσω του ΠΔΕ, σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία, δύναται να περιλαμβάνει ποσά για πρόωρη εξόφληση, ακόμα και εντός της περιόδου χάρητος, μέρους ή/και του συνόλου των δανειακών υποχρεώσεων, σύμφωνα με τις εκάστοτε δημοσιονομικές δυνατότητες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 7. Στις κάτωθι περιπτώσεις: α) Σε περιπτώσεις δικαιούχων που δεν κάνουν ορθή και σύννομη χρήση των πόρων του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ», όπως αυτό διαπιστώνεται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, την Τεχνική Γραμματεία ή ελεγκτικά όργανα που ελέγχουν τις ενέργειες και τις δαπάνες των δικαιούχων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,β) στην περίπτωση έργων που δεν είναι ολοκληρωμένα και λειτουργικά κατά τη λήξη του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ», όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 1 της παρούσας ή γ) στην περίπτωση που δεν τηρείται η υποχρέωση της παρ. 5 του άρθρου 7 της παρούσας εκδίδεται απόφαση απένταξης από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ», με εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, που κοινοποιείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.Η δανειακή σύμβαση καταγγέλλεται, η πληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων παύει να χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ και ο δικαιούχος υποχρεούται να επιστρέψει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το σύνολο του ποσού που έχει εκταμιευθεί προς αυτόν από το συνομολογηθέν δάνειο, ανεξάρτητα από τα ποσά που έχουν αποδοθεί από το ΠΔΕ για την αποπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεών του. Στις περιπτώσεις αυτές ενεργοποιείται ο όρος της δανειακής σύμβασης περί εκχώρησης των μελλοντικών εσόδων του για την εξυπηρέτηση τυχόν βεβαιωμένων οφειλών του.8. Τα ποσά των δανειακών υποχρεώσεων, που έχουν πληρωθεί από το ΠΔΕ, μετά την απένταξη του έργου, αποδίδονται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στο ΠΔΕ ως
έσοδο ή συμψηφίζονται με υποχρεώσεις άλλων δανείων.
Σας υποβάλλουμε συνημμένα το ανωτέρω (4) σχετικό έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων , προκειμένου να αποδεχτείτε τους όρους του τοκοχρεολυτικού δανείου, συνολικού ποσού 680.000,00 ευρώ για την εκτέλεση του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δ.Κ. Σοφικού» , που είναι ενταγμένη στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα Α και επίσης όπως ορίσετε το Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό για την υπογραφή του δανειστικού συμβολαίου.>>
5. Το με αριθμ. πρωτ. 4950/11-1-2019 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, περί έγκρισης επενδυτικού τοκοχρεωλυτικού δανείου συνολικού ποσού 680.000,00 € ενταγμένου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», για την εκτέλεση του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δ.Κ. Σοφικού» καθώς και τους όρους του δανείου και ζήτησε την έγκρισή τους.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά καιλαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο, την με αριθμ. 80/2019     απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, το αριθμ. πρωτ. 4950/2019 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Αποδέχεται όλους τους όρους που έθεσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στην 3671/10-1-2019 συνεδρίασή του, στην οποία εγκρίθηκε η χορήγηση επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου στο Δήμο μας συνολικού ποσού 680.000,00 €, ενταγμένου στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», για την εκτέλεση του έργου: «Αγροτική οδοποιία Δ.Κ. Σοφικού», ως εξής:
Α) κατά 75% από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ποσό € 510.000,00,
Β) κατά 25% από πόρους του Τ.Π. & Δανείων , ποσό € 170.000,00,
Οι όροι έγκρισης έχουν ως εξής:
1.       Διάρκεια εξόφλησης του δανείου : 15 χρόνια
2.       Έναρξη εξυπηρέτησης του δανείου: η 1/1 του επόμενου της ολοκλήρωσης του έργου ή της προμήθειας έτους, όπως προκύπτει από τη σύμβαση ανάθεσης του έργου ή της προμήθειας.
3.       Επιτόκιο χορήγησης:
>Σταθερό (ενδεικτικό) 3,31% για το 75% από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα, καθώς το ακριβές επιτόκιο θα προσδιοριστεί κατά το χρόνο της εκταμίευσης του εν λόγω ποσού από την ΕΤΕπ προς το Τ.Π. και Δανείων.
       >Σταθερό επιτόκιο 3,43%,  για το 25% από το Τ.Π. και Δανείων
 
4.       Ενδεικτική τοκοχρεολυτική δόση:
α)    € 43.411,03 για το 75% από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
β)    € 14.592,56 για το 25% από το Τ.Π. και Δανείων
5.       Επιτόκιο υπερημερίας: μία (1) ποσοστιαία μονάδα πάνω από τα εκάστοτε ισχύοντα συμβατικά επιτόκια
6.       Συνομολόγηση δανείου:
Με τη σύναψη της δανειακής σύμβασης του δικαιούχου φορέα και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων συνομολογείται επενδυτικό δάνειο στο ποσό της έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Π. και Δανείων, ενώ το τελικό ποσό δανειοδότησης περιορίζεται με πρόσθετη πράξη στο ποσό της προσκομιζόμενης από το δικαιούχο σύμβασης ανάθεσης εκτέλεσης του έργου ή της προμήθειας.
7.       Εκχώρηση εσόδων
Στη δανειακή σύμβαση περιλαμβάνεται ρήτρα εκχώρησης εσόδων εκ μέρους του δικαιούχου προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σε περίπτωση μη ορθής και σύννομης χρήσης των πόρων του προγράμματος (σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 8 της υπ΄ αριθμ. 13022/2018 ΚΥΑ).
8.       Απόδοση – Εκταμίευση
Ο δικαιούχος υποβάλλει αίτημα εκταμίευσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για τη χορήγηση μέρους του δανείου που αφορά σε δαπάνες του εγκεκριμένου έργου του, ως ακολούθως:
·         α) Προκαταβολή , σύμφωνα με το υφιστάμενο πλαίσιο ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και την (προσκομιζόμενη) υπογεγραμμένη σύμβαση ανάθεσης του έργου/προμήθειας.
·         β) Με την υποβολή από το δικαιούχο κάθε εγκεκριμένου λογαριασμού/πιστοποίησης/τιμολογίου προμηθειών.
·         γ) Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων δύναται να ζητά πρόσθετα δικαιολογητικά που να τεκμηριώνουν τις εκταμιεύσεις του προϊόντος του δανείου προς τους δικαιούχους με την υποστήριξη της Τεχνικής Γραμματείας.
9.       Ενδιάμεσοι τόκοι
Από κάθε ποσό του δανείου που θα αναλαμβάνεται και για το χρονικό διάστημα από κάθε ανάληψη μέχρι την έναρξη της εξυπηρέτησης του δανείου, θα υπολογίζεται και θα καταβάλλεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων από το Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Εσωτερικών, ο απλός καθαρός τόκος που αντιστοιχεί στο αναλαμβανόμενο ποσό, με μεταφορά αντίστοιχου ποσού στο λογαριασμό που συστήνεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τίτλο «Πρόγραμμα Φιλόδημος»
10.    Πληρωμή δανειακών υποχρεώσεων
·          Η πληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων, με βάση την συνολομογηθείσα δανειακή σύμβαση δικαιούχου και Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για τα εγκεκριμένα έργα του Προγράμματος, δε βαρύνει το δικαιούχο, με την επιφύλαξη της παρ. 7 του άρθρου 8 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 13022/19-4-2018.
·          Η πληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων των δικαιούχων, σύμφωνα με τις συνομολογηθείσες δανειακές συμβάσεις, γίνεται από το ΠΔΕ του Υπουργείου Εσωτερικών, με μεταφορά ποσών στον λογαριασμό της παρ. 3 του άρθρου 4 της ανωτέρω ΚΥΑ.
·          Η πληρωμή των ποσών που αντιστοιχεί στην εξυπηρέτηση των δανειακών υποχρεώσεων προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων πραγματοποιείται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 της ανωτέρω ΚΥΑ, ανά εξάμηνο  από τη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, με βάση αναλυτικά στοιχεία των οφειλόμενων δόσεων που αποστέλλονται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
·          Για τις πληρωμές απαιτούνται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 της Α.Π. 134453/23-12-2015 (Β΄ 2857), αναλογικά εφαρμοζόμενα.
11.    Πρόωρη εξόφληση δανείου.
Η πληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων μέσω του ΠΔΕ, σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία, δύναται να περιλαμβάνει ποσά για πρόωρη εξόφληση, ακόμα και εντός της περιόδου χάριτος, μέρους ή/και του συνόλου των δανειακών υποχρεώσεων, σύμφωνα με τις εκάστοτε δημοσιονομικές δυνατότητες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
12.    Ασφάλεια δανείου
Για την ασφάλεια του δανείου, στις περιπτώσεις της παρ. 7 του άρθρου 8 της 13022/19-4-2018 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/τ.Β΄/24-4-2018), ο Δήμος μας  (οφειλέτης) εκχωρεί στο Ταμείο Παρ/κων και Δανείων (δανειστή), από τώρα και για όλη την διάρκεια του δανείου από όλα γενικά τα έσοδα του και κατά προτεραιότητα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), τακτικά και έκτακτα, από οποιαδήποτε πηγή και αιτία παρόντα και μελλοντικά, τις προσόδους του, τα μισθώματα τις προς αυτόν χρηματικές παροχές και επιχορηγήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο ή τρίτους, παρούσες και μελλοντικές εκτός εκείνων που δεν εκχωρούνται σύμφωνα με τον Ν. 2503/97 άρθρο 11 παρ. 29Β5, και με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 176 του Ν. 3463/2006 όπως το τελευταίο εδάφιο αυτής αντικαταστάθηκε με τη διάταξη της παρ. 3α του άρθρου 45 του Ν. 3731/2008, το ανάλογο ποσό των δανειακών υποχρεώσεών του, για την εξυπηρέτηση τυχόν βεβαιωμένων οφειλών του.
13.    Καταγγελία δανειακής σύμβασης.
 στις περιπτώσεις της παρ. 7 του άρθρου 8 της ΚΥΑ:
 
·         Που ο Δήμος μας δεν κάνει ορθή και σύννομη χρήση των πόρων του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ», όπως αυτό διαπιστώνεται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, την Τεχνική Γραμματεία ή ελεγκτικά όργανα που ελέγχουν τις ενέργειες και τις δαπάνες των δικαιούχων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,
·         έργων που δεν είναι ολοκληρωμένα και λειτουργικά κατά τη λήξη του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ», ή
·         που ο Δήμος μας, μετά την ολοκλήρωση του έργου, δεν διασφαλίζει τη λειτουργία και τη συντήρησή του, σύμφωνα με το σκοπό της ένταξης, για πέντε ή και περισσότερο,
ο Δήμος μας αναγνωρίζει, αποδέχεται και συμφωνεί να ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:
·         εκδίδεται απόφαση απένταξης από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ», με εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, που κοινοποιείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
·         καταγγέλεται η δανειακή σύμβαση
·         παύει να χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ η πληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων και ο Δήμος μας υποχρεούται να επιστρέψει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το σύνολο του ποσού που έχει εκταμιευθεί προς αυτόν από το συνομολογηθέν δάνειο, ανεξάρτητα από τα ποσά που έχουν αποδοθεί από το ΠΔΕ για την αποπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεών του. Στις περιπτώσεις αυτές ενεργοποιείται ο όρος της δανειακής σύμβασης περί εκχώρησης των μελλοντικών εσόδων μας για την εξυπηρέτηση τυχόν βεβαιωμένων οφειλών μας.
·          Τα ποσά των δανειακών υποχρεώσεων, που έχουν πληρωθεί από το ΠΔΕ, μετά την απένταξη του έργου, αποδίδονται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στο ΠΔΕ ως έσοδο ή συμψηφίζονται με υποχρεώσεις άλλων δανείων.
14.    Πρόσθετες υποχρεώσεις του δανειολήπτη, που πηγάζουν από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι:
·          Ο Δήμος μας συμπληρώνει σε ετήσια βάση τυποποιημένα δελτία παρακολούθησης για την καταγραφή της εξέλιξης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου του και τα αποστέλλει στην Τεχνική Γραμματεία.
·          Η Τεχνική Γραμματεία επεξεργάζεται τις εκθέσεις και υποβάλλει συγκεντρωτική έκθεση προόδου προς την Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής. Η Τεχνική Γραμματεία διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από πρόσθετες διευκρινήσεις ή λοιπές πληροφορίες, προκειμένου να αποκτά σαφή εικόνα για την πορεία υλοποίησης των δράσεων.
·          Η Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής, με βάση τις συγκεντρωτικές εκθέσεις, εισηγείται μέτρα για την εύρυθμη εξέλιξη της υλοποίησης των έργων του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ».
·          Πέραν των θεσμοθετημένων ελέγχων των δαπανών του Δημοσίου, στελέχη της Διεύθυνσης Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και μέλη της Τεχνικής Γραμματείας δύνανται να προβαίνουν σε δειγματοληπτικές επιτόπιες επιθεωρήσεις των έργων προκειμένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των στοιχείων των δελτίων παρακολούθησης.
15.    Διαδικασία κλεισίματος έργων
·         Μετά την ολοκλήρωση του έργου, ο Δήμος μας προβαίνει σε ενέργειες κλεισίματος συντάσσοντας σχετική έκθεση, βάσει τυποποιημένου υποδείγματος, που αποστέλλεται στην Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής, υπόψη της Τεχνικής Γραμματείας.
·         Η Τεχνική Γραμματεία επεξεργάζεται την έκθεση κλεισίματος, διενεργώντας όταν απαιτείται επιτόπια επιθεώρηση για την επαλήθευση των στοιχείων του έργου.
·         Στη βάση της έκθεσης κλεισίματος του έργου καθώς και του πορίσματος του πιθανού ελέγχου, η Τεχνική Γραμματεία προβαίνει στην τελική έκθεση κλεισίματος του έργου που αφορά η κάθε πρόσκληση.
·         Η τελική έκθεση κλεισίματος αποστέλλεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και πλέον ο δικαιούχος αποδεσμεύεται από κάθε υποχρέωση αποπληρωμής του, η οποία βαρύνει το ΠΔΕ, με την επιφύλαξη της παρ. 7 του άρθρου 8 της 13022/24-4-2018 Κοινής Υπουργικής Απόφασης.
16.    Πρόσθετες υποχρεώσεις του δανειολήπτη, που πηγάζουν από σύμβαση πίστωσης του Τ.Π. και Δανείων με την ΕΤΕπ :
Πληροφορίες σχετικά με το Έργο/α
        Ο Δήμος μας οφείλει:
(α)    να παραδίδει στο Τ.Π. & Δανείων οποιεσδήποτε πληροφορία/ες ή πρόσθετα έγγραφα σχετικά με τη
         χρηματοδότηση, προμήθεια, υλοποίηση, λειτουργία και περιβαλλοντικά ζητήματα του Έργου ή σχετικά
         με το Έργο οι οποίες θα απαιτηθούν,
(β)    να υποβάλει προς έγκριση στο Τ.Π. & Δανείων και χωρίς καθυστέρηση, οποιαδήποτε ουσιώδη αλλαγή
        στο Έργο ή σε οποιοδήποτε Πρόγραμμα(τα), λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις κοινοποιήσεις που
        γίνονται προς Τ.Π. & Δανείων όσον αφορά το Έργο, αναφορικά με, μεταξύ άλλων, το τίμημα, το
        σχεδιασμό, τα σχέδια, το χρονοδιάγραμμα ή το πρόγραμμα δαπανών ή το σχέδιο χρηματοδότησης του
        Έργου ή του(των) εν λόγω Προγράμματος(των),
(γ)    να ενημερώνει αμέσως το Τ.Π. & Δανείων:
        (ι)    για οποιαδήποτε αγωγή ή διαμαρτυρία ή ένσταση που έχει εγείρει οποιοδήποτε τρίτο μέρος ή για
               οποιαδήποτε καταγγελία που έχει λάβει ο δανειολήπτης για οποιαδήποτε Περιβαλλοντική Αξίωση
               που, απ΄ ό,τι γνωρίζει, έχει εγερθεί ή επαπειλείτε κατά του δανειολήπτη ή/και του Τ.Π. & Δανείων
               και αφορά περιβαλλοντικά ή άλλα θέματα που επηρεάζουν το Έργο ή οποιοδήποτε εκ των
               Προγραμμάτων, και
       (ιι)   για οποιοδήποτε γεγονός ή συμβάντος του οποίου λαμβάνει γνώση και το οποίο θέτει σε
               ουσιαστικό κίνδυνο ή επηρεάζει τις συνθήκες εκτέλεσης ή λειτουργίας του Έργου,
       (ιιι)   για κάθε αναστολή, ανάκληση ή τροποποίηση οποιαδήποτε Περιβαλλοντικής Άδειας, και να
                καθορίσει τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε σχέση με αυτά τα θέματα,
(δ)   γενικά να ενημερώνει το Τ.Π. & Δανείων σχετικά με οποιοδήποτε γνωστό σε αυτόν γεγονός ή συμβάν το
       οποίο, σύμφωνα με την εύλογη γνώμη του Τ.Π. & Δανείων ενδέχεται να βλάψει ουσιαστικά ή να
       επηρεάσει τους όρους εκτέλεσης ή λειτουργίας οποιουδήποτε Προγράμματος και
(ε)   να επιδίδει στο Τ.Π. & Δανείων όλα τα έγγραφα και τις πληροφορίες που ενδέχεται να ζητηθούν ευλόγως
       σχετικά με τη χρηματοδότηση, την εφαρμογή και λειτουργία του κάθε Προγράμματος, καθώς και τις
       δραστηριότητες και την οικονομική του κατάσταση.
Πληροφορίες για την υλοποίηση του έργου
      Ο Δήμος μας υποχρεούται , σε ετήσια βάση , να παραδίδει πληροφορίες για τη πρόοδο του έργου στη φάση υλοποίησης, σύμφωνα με το σχετικό Υπόδειγμα 1, που παρατίθεται κατωτέρω, προκειμένου να αποσταλεί στην ΕΤΕπ.:
Υπόδειγμα 1:Έγγραφο/πληροφορίες
Προθεσμία
Συχνότητα αναφοράς
Έκθεση Προόδου Έργου
–   Μια σύντομη ενημέρωση σχετικά με την τεχνική
    περιγραφή, εξηγώντας τους λόγους για σημαντικές
    αλλαγές έναντι του αρχικού σχεδιασμού,
–   Ενημέρωση για την ημερομηνία ολοκλήρωσης κάθε
    κυρίως τμήματος του έργου, εξηγώντας τους λόγους
    ενδεχόμενης καθυστέρησης
–   Ενημέρωση για το κόστος του έργου, εξηγώντας τους
    λόγους για ενδεχόμενες αυξήσεις στο κόστος σε σχέση
    με το αρχικό προϋπολογισμένο κόστος
–   Περιγραφή οποιουδήποτε σημαντικού ζητήματος που
    έχει επίπτωση στο περιβάλλον
–   Ενημέρωση σχετικά με τις απαιτήσεις ή τη χρήση έργου
     και σχόλια
–   Τυχόν σημαντικό ζήτημα που έχει προκύψει και τυχόν
     σημαντικός κίνδυνος που ενδέχεται να επηρεάσει τη
     λειτουργία του έργου
–    Οποιαδήποτε νομική ενέργεια σχετικά με το έργο, που
      ενδέχεται να έχει διάρκεια.
–     Μια Έκθεση Εκχώρησης, με πληροφορίες σχετικά με
      το συνολικό οφειλόμενο ποσό βάσει των Συμφωνιών
      Επανεκχώρησης ή ένας διαμοιρασμός του σε
      μικρότερα ποσά.
Ένα χρόνο μετά την πρώτη εκταμίευση και στη συνέχεια μέχρι την ολοκλήρωση του
Έργου
Ετησίως
Γλώσσα σύνταξης αναφορών
Ελληνικά & Αγγλικά
    Πληροφορίες για την αποπεράτωση των εργασιών και τον πρώτο χρόνο λειτουργίας
Ο Δήμος μας υποχρεούται να παραδίδει στο Τ.Π. & Δανείων, πληροφορίες για την αποπεράτωση και την αρχική λειτουργία του έργου, σύμφωνα με το σχετικό Υπόδειγμα 2, που παρατίθεται κατωτέρω, προκειμένου να αποσταλεί στην ΕΤΕπ.:
Υπόδειγμα 2:     
 
Έγγραφο/ πληροφορίες
Ημερομηνία παράδοσης στην Τράπεζα
Έκθεση Ολοκλήρωσης Έργου, που θα περιλαμβάνει μεταξύ
άλλων:
–   Μια σύντομη περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών
    του έργου όπως ολοκληρώθηκε, εξηγώντας τους λόγους
    οποιασδήποτε σημαντικής αλλαγής.
–   Την ημερομηνία ολοκλήρωσης κάθε κυρίως τμήματος του
     έργου, εξηγώντας τους λόγους ενδεχόμενης
 καθυστέρησης
–     Το τελικό κόστος του έργου, εξηγώντας τους λόγους για
      ενδεχόμενες αυξήσεις στο κόστος σε σχέση με το αρχικό
      προϋπολογισμένο κόστος
–     Τον αριθμό των νέων θέσεων εργασίας που
      δημιουργήθηκαν από το Έργο: τόσο των θέσεων
      εργασίας κατά την υλοποίηση, όσο και των μόνιμων
      νέων θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν,
–     Περιγραφή οποιουδήποτε σημαντικού ζητήματος που
      έχει επίπτωση στο περιβάλλον
–     Ενημέρωση σχετικά με τις απαιτήσεις ή τη χρήση έργου
      και σχόλια
–     Τυχόν σημαντικό ζήτημα που έχει προκύψει και τυχόν
       σημαντικός κίνδυνος που ενδέχεται να επηρεάσει τη
       λειτουργία του έργου
–     Οποιαδήποτε νομική ενέργεια σχετικά με το έργο, που
       ενδέχεται να έχει διάρκεια.
1 χρόνο μετά την τελευταία εκταμίευση προς το Δανειολήπτη
Γλώσσα σύνταξης αναφορών
Ελληνικά & Αγγλικά
 
Επισκέψεις από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
 Θα επιτρέπονται σε πρόσωπα που είναι εντεταλμένα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, καθώς και σε πρόσωπα που είναι εντεταλμένα από άλλα θεσμικά όργανα ή οργανισμούς της ΕΕ, όταν αυτό επιτάσσεται από τις αντίστοιχες υποχρεωτικές διατάξεις του δικαίου της ΕΕ, να επισκέπτονται τους χώρους, τις εγκαταστάσεις και τα έργα που αποτελούν το Έργο και να διενεργούν τους ελέγχους που αυτά επιθυμούν και θα τους παρέχει ή θα φροντίσει να τους παρασχεθεί κάθε απαραίτητη συνδρομή προς το σκοπό αυτό.
Επιπρόσθετα αναγνωρίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μπορεί να υποχρεωθεί να κοινολογήσει πληροφορίες σχετικά με το Έργο σε οποιοδήποτε αρμόδιο θεσμικό όργανο ή οργανισμό της ΕΕ, σύμφωνα με τις σχετικές υποχρεωτικές διατάξεις του δικαίου της ΕΕ.
Λοιπές υποχρεώσεις του Δήμου
·         α) να αναρτά σε ορατό από το κοινό σημείο στο εργοτάξιο των έργων υποδομής ή κατασκευών πινακίδα στην οποία θα αναγράφεται ότι το έργο εντάσσεται στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ και υλοποιείται με συγχρηματοδότηση από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
·         β) να συντηρεί, να επιδιορθώνει, να επιθεωρεί και να ανακαινίζει όλα τα περιουσιακά στοιχεία που αποτελούν μέρος του(των) Προγράμματος(ων, όπως απαιτείται για να τα διατηρεί σε καλή κατάσταση λειτουργίας,
·         γ) να επιτρέπει εγκαίρως στους εκπροσώπους του Τ.Π. & Δανείων, της ΕΤΕπ και όλων των άλλων οργάνων της ΕΕ και σε τυχόν άλλους φορείς που είναι δεόντως εξουσιοδοτημένοι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία να διενεργούν δραστηριότητες λογιστικού ή/ και άλλου ελέγχου, να έχουν πρόσβαση σε οποιαδήποτε πληροφορία ή πρόσθετη τεκμηρίωση που ενδεχομένως ζητήσουν, να επιθεωρούν κτίρια, εγκαταστάσεις και έργα που περιλαμβάνει το σχετικό Πρόγραμμα, καθώς και να διεξάγουν τους απαραίτητους ελέγχους σχετικά με το εκάστοτε Πρόγραμμα, και να τους παρέχει ή να φροντίζει να τους παρέχεται, όλη η αναγκαία βοήθεια για αυτούς τους σκοπούς.
·         δ) να αγοράζει εξοπλισμό, να διασφαλίζει υπηρεσίες και να διατάζει εργασίες για το(τα) Πρόγραμμα(τα)
·         ε) να εκτελεί και να λειτουργεί κάθε Πρόγραμμα σύμφωνα με τις αρχές δικαίου της ΕΕ που ισχύουν άμεσα για το εν λόγω Πρόγραμμα.
·         Ο Δήμος μας αναγνωρίζει, αποδέχεται και συμφωνεί ότι οποιαδήποτε αθέτηση των παραπάνω υποχρεώσεών του μπορεί να οδηγήσει σε επίσπευση ή/ και απαίτηση προπληρωμής του δανείου που του έχει χορηγηθεί.
·         Ο Δήμος μας οφείλει να συμμορφώνεται με την Ευρωπαϊκή και Ελληνική περιβαλλοντική νομοθεσία σε σχέση με τα επενδυτικά έργα που χρηματοδοτήθηκαν με το εν λόγω δάνειο.
18.    Έξοδα και λοιπές δαπάνες
Η κάλυψη κάθε είδους εξόδων και λοιπών δαπανών συνομολόγησης, γίνεται από το Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Εσωτερικών με μεταφορά ποσών στον λογαριασμό που συστήνεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τίτλο «Πρόγραμμα Φιλόδημος».
Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Κορινθίων κ. Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, για την υπογραφή του δανειστικού συμβολαίου.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 6 / 87 / 2019.
            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 14- 03- 2019
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος

Leave a Comment