Αποδοχή χρηματοδότησης και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2019

Ημ/νία Δημοσίευσης : 20/2/2019
 
            
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 4/12.02.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 43/2019
 
Θέμα 7ο Η.Δ.: «Αποδοχή χρηματοδότησης και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2019»
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 12η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτικήσυνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4706/08-02-2019 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα επτά ( 17 ) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
5.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος, αποχώρησε με την έναρξη του 1ου ΕΗΔΘ
6.       Φαρμάκης Γεώργιος
7.       Παρτσινέβελος Κων/νος –Αντιδήμαρχος
8.       Σταυρέλης Νικόλαος, αποχώρησε στο τέλος του 5ουΗΔΘ
9.       Ζήμος Κων/νος – Αντιδήμαρχος
10.    Λύτρα -Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.    Λαμπρινός Παναγιώτης, αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ
12.    Μπάκουλης Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
13.    Νανόπουλος Βασίλειος
14.    Ζαχαριάς Σπυρίδων–Αντιπρόεδρος
15.    Πανταζής Βασίλειος
16.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
17.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
1. Παππάς Αντώνιος
2. Χασικίδης Χρήστος
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4. Οικονόμου Γεώργιος
5. Βλάσσης Δημήτριος
6. Μουρούτσος Γεώργιος, προσήλθε στο τέλος του 5ου ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ
7. Κεφάλας Σταύρος
8. Δράκος Παναγιώτης
9.Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
10. Σούκουλης Ανδρέας
11. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, προσήλθε στο τέλος του 5ου ΕΗΔΘ
12. Καρασάββας Ιωάννης, προσήλθε στο τέλος του 5ου ΕΗΔΘ
13. Δημητριάδη- Κακούρου Μαρία, προσήλθε στο μέσον του 1ου ΘΗΔ
14. Κορδώσης Χρήστος
15. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
16. Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έξι (06) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
2.       Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
15.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
16.    Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία, για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Αποδοχή χρηματοδότησης και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2019» έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου τα κατωτέρω:
1. την αριθμ. 7186/4-10-2018 Απόφαση Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας των Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου & Τενέας, του Δήμου Κορινθίων για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 29ης-9-2018, με ισχύ της απόφασης μέχρι την 29/03/2019 .
2. την αριθμ. 260/27-12-2019 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών περί χρηματοδότησης του Δήμου Κορινθίων με το ποσό των 80.000,00 € για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055), που αναρτήθηκε στη διαύγεια την 03/01/2019
3. την αριθμ. 19912/31-1-2019 Απόφαση Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι. περί έγκρισης Προϋπολογισμού και ΟΠΔ Δήμου Κορινθίων έτους 2019, που αναρτήθηκε στην διαύγεια την 04/02/2019
4. την από 16/01/2019 Τεχνική έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, σύμφωνα με την οποία στην ΔΕ Άσσου – Λεχαίου υπάρχει ανάγκη επιπλέον εργασιών αποκατάστασης των ζημιών, που δεν καλύφθηκαν με την προηγούμενη χρηματοδότηση του ΥΠ.ΕΣ. .
5. την αριθμ. 17/393/2018 προηγούμενη Απόφαση Δ.Σ. Δήμου Κορινθίων
      6. την αριθμ. 76397/20-12-2018 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Αγροτική Οδοποιία Δ.Κ. Σοφικού» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» με χρηματοδότηση 680.000,00€ από Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ.
7. την υπ’ αριθμ. 5/16/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κορινθίων περί αναμόρφωσης του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2019,
Στην συνέχεια ανέφερε στα μέλη ότι θα πρέπει να αποδεχθούμε τα ανωτέρω ποσά των 80.000,00€ και 680.000,00€ και να τροποποιήσουμε το Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2019 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 5/16/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα από το Πρόεδρο, την υπ’ αριθμ. 5/16/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, τις διατάξεις των άρθρων από 158 έως και 162 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α’/2013), μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Α. Αποδέχεται την χρηματοδότηση ποσού 80.000,00€ από το έργο του ΥΠ.ΕΣ. 2003ΣΕ05500005 με τίτλο «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού της χώρας».
Β. Αποδέχεται α. τους όρους της απόφασης ένταξης και τις υποχρεώσεις του δήμου ως δικαιούχου και β. την χρηματοδότηση ποσού 680.000,00€ σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 76397/20-12-2018 (ΑΔΑ : 9ΚΩΟ465ΧΘ7-ΒΞ0) απόφαση με θέμα: ‘’Ένταξη του έργου με τίτλο «Αγροτική Οδοποιία Δ.Κ. Σοφικού», με πηγή χρηματοδότησης Π.Δ.Ε. από το Υπουργείο Εσωτερικών’’.
Γ. Τροποποιεί το Δημοτικό Προϋπολογισμό και το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2019, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 5/16/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ως εξής :
 
ΜΕΡΟΣ Α’
Ως προς τον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2019
Ως προς το μέρος των εσόδων:
 
Δημιουργεί:
τον K.A. 1322.0009 με τίτλο «Μίσθωση οχημάτων για αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα στη Δ.Ε. Άσσου Λεχαίου» προϋπολογισμού 80.000,00€ [Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)].
 
Μεταφέρει στο αποθεματικό το ποσό των 80.000,00€ και από εκεί :
Δημιουργεί:
τον K.A. 64/6234.0004 με τίτλο «Μίσθωση οχημάτων για αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα στη Δ.Ε. Άσσου Λεχαίου» προϋπολογισμού 80.000,00€ [Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)].
ΜΕΡΟΣ Β’
Τροποποιεί το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2019
 
Εγγράφει ποσό 680.000,00 ευρώ σε Κ.Α. Εσόδου 1322.0010 [Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ)] με τίτλο «Αγροτική Οδοποιία Δ.Κ. Σοφικού» από το πρόγραμμα Φιλόδημος Ι» και
Εντάσσει νέο έργο σε Κ.Α. εξόδου 64/7333.0004 με τίτλο «Αγροτική Οδοποιία Δ.Κ. Σοφικού», και προϋπολογισμό 680.000,00 ευρώ [ΠΔΕ] .
 
Ως προς τον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2019
Ως προς το μέρος των εσόδων:
Δημιουργεί:
τον K.A. 1322.0010 με τίτλο «Αγροτική Οδοποιία Δ.Κ. Σοφικού» από το πρόγραμμα Φιλόδημος Ι» προϋπολογισμού 680.000,00€ [Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)].
 
Μεταφέρει στο αποθεματικό το ποσό των 680.000,00€ και από εκεί :
Δημιουργεί:
τον K.A. 64/7333.0004 με τίτλο «Αγροτική Οδοποιία Δ.Κ. Σοφικού», και προϋπολογισμό 680.000,00 ευρώ [ΠΔΕ] .
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 4 / 43 / 2019.
            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 15- 02- 2019
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Αναστάσιος Ν. Κοντογιώργος