Αποδοχή όρων χρηματοδότησης ύψους 165.226,40 ευρώ για “Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων παιδικών χαρών και υπαίθριων οργάνων γυμναστικής” από το Πράσινο Ταμείο»  

Ημ/νία Δημοσίευσης : 8/2/2019
 
  
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 31/21.12.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 628/2018
 
Θέμα 3ο Η.Δ: «Αποδοχή όρων χρηματοδότησης ύψους 165.226,40 ευρώ για “Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων παιδικών χαρών και υπαίθριων οργάνων γυμναστικής” από το Πράσινο Ταμείο»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 21η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 44301/17-12-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι (20) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Φαρμάκης Γεώργιος
5.       Ζήμος Κων/νος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος
7.       Λύτρα –Ανδρουτσοπούλου Κων/να
8.       Μουρούτσος Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ
9.       Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
10.    Βλάσσης Δημήτριος
11.    Κεφάλας Σταύρος
12.    Μπάκουλης Δημήτριος
13.    Νανόπουλος Βασίλειος
14.    Ζαχαριάς Σπυρίδων, αποχώρησε στο τέλος του 6ουΗΔΘ
15.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος,αποχώρησε στο τέλος του 4ου ΗΔΘ
16.    Πανταζής Βασίλειος, αποχώρησε στο τέλος του 4ουΗΔΘ
17.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΗΔΘ
18.     Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
19.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης,
20.    Πιέτρης Τιμολέων
1.          Μελέτης Χρήστος, Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΕΗΔΘ
2.       Χασικίδης Χρήστος
3.        Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4.        Οικονόμου Γεώργιος
5.        Λαμπρινός Παναγιώτης
6.        Δράκος Παναγιώτης
7.        Παρτσινέβελος Κων/νος – Αντιδήμαρχος, προσήλθε στο τέλος του 4ου ΕΗΔΘ
8.        Παππάς Αντώνιος
9.       Καρασάββας Ιωάννης
10.     Δημητρόπουλος Κων/νος
11.     Σούκουλης Ανδρέας
12.     Κορδώσης Χρήστος
13.     Δημητριάδη –Κακούρου Μαρία
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έξι (06) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ. Αγιονορίου
2. Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ. Λεχαίου
3. Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
4.Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
5. Παπαϊωάννου Κων/νος– Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
6. Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
1. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2. Βορτελίνος Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3. Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ. Εξαμιλίων
4 Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
5. Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
6. Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
7. Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
8. Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
9. Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
10.Κυριαζής Αναστάσιος – Δ.Κ. Γαλατακίου
11. Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
12. Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
13. Μπέκου Ελένη – Τ.Κ. Σολομού
14. Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
15. Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
16. Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία, για τη τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Αποδοχή όρων χρηματοδότησης ύψους 165.226,40 ευρώ για “Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων παιδικών χαρών και υπαίθριων οργάνων γυμναστικής” από το Πράσινο Ταμείο», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την από 19/12/2018 εισήγηση της κας Αλεξάνδρας Αρτοποιάδου υπαλλήλου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<< Λαμβάνοντας υπόψη :
(1)           Την αριθμ. 147.5.1/2018 (ΑΔΑ: 6ΤΨΜ46Ψ844-91Δ) Απόφαση Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου , με την οποία εντάχθηκε η πράξη «Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων παιδικών χαρών και υπαίθριων οργάνων γυμναστικής» του Δήμου Κορινθίων», με προϋπολογισμό ένταξης 165.226,40 ευρώ.
(2)           Το σχέδιο του συμφώνου αποδοχής όρων της ένταξης της πράξης προς χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο
(3)           Την αριθμ. 147.6/2018 (ΑΔΑ: Ω05046Ψ844-ΛΕ6) Απόφαση Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου περί «Έγκρισης σύστασης δεσμευμένου λογαριασμού στο Τ.Π.&Δ για την αποτελεσματική υλοποίηση του Άξονα προτεραιότητας 1 (Αστική Αναζωογόνηση 2018)»
(4)           Το σχέδιο της «Σύμβασης Δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» έτους 2018
(5)           Την αριθμ. 472/2017 προηγούμενη απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Κορινθίων
 
Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων όπως λάβει απόφαση για τα ακόλουθα:
 
Α) Να αποδεχτεί τους όρους χρηματοδότησης ύψους 165.226,40 ευρώ για “Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων παιδικών χαρών και υπαίθριων οργάνων γυμναστικής Δήμου Κορινθίων” από το Πράσινο Ταμείο, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο σύμφωνο αποδοχής όρων ένταξης της πράξης και στην αριθμ. 147.5.1/2018 (ΑΔΑ: 6ΤΨΜ46Ψ844-91Δ) Απόφαση Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου
 
Β) Να εξουσιοδοτήσει το Δήμαρχο Κορινθίων, κ. Αλέξανδρος Πνευματικός να υπογράψει το Σύμφωνο αποδοχής όρων
 
Γ) Να αποδεχτεί τη χρηματοδότηση ύψους 165.226,40 ευρώ και να τροποποιήσει τον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους εγγράφοντας το ποσό αυτό ως έσοδο και έξοδο.
Λαμβάνοντας υπόψη και την αριθμ. 472/2017 προηγούμενη απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Κορινθίων, σύμφωνα με την οποία το Δημοτικό Συμβούλιο δεσμεύτηκε να καλύψει με ίδιους πόρους το ποσοστό του 20% του προϋπολογισμού της πρότασης δηλαδή ποσό ύψους 41.306,60 ευρώ , προτείνεται η τροποποίηση προϋπολογισμού ως ακολούθως:
 
Εγγραφή του ποσού των 165.226,40 ευρώ σε Κ.Α. εσόδου 1329.ΧΧΧ &
Εγγραφή ποσού 206.533,00 ευρώ (165.226,40 € από το Πράσινο Ταμείο & 41.306,60 € από Ίδιους Πόρους) σε Κ.Α. εξόδου 30/7135.00ΧΧ με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων παιδικών χαρών και υπαίθριων οργάνων γυμναστικής Δήμου Κορινθίων» σύμφωνα με την αριθ. 81/2017 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών)
 
Δ) Να αποδεχτεί τη προσχώρηση σε σύσταση δεσμευμένου λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τους Δήμους για τα έργα που έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο του ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤOΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» ΕΤΟΥΣ 2018 και της με αριθ. πρωτ. 5182/09.10.2017 (Ορθή επανάληψη) πρόσκλησης υποβολής προτάσεων στον άξονα «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ»
 
Ε) Να εξουσιοδοτηθεί ο Δήμαρχος Κορινθίων, κ. Αλέξανδρος Πνευματικός να υπογράψει την ως άνω σύμβαση δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account).
 
ΣΤ) Να ορίσει το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων χειριστή και μεσεγγυούχο του προϊόντος του ως άνω δεσμευμένου λογαριασμού και να χορηγηθεί σε αυτό ανέκκλητη εντολή και εξουσιοδότηση να προβαίνει στις ενέργειες που έχουν συμφωνηθεί στην από την παρούσα σύμβαση >>.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα,, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Αποδέχεται τους όρους χρηματοδότησης ύψους 165.226,40 ευρώ για “Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων παιδικών χαρών και υπαίθριων οργάνων γυμναστικής Δήμου Κορινθίων” από το Πράσινο Ταμείο, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο σύμφωνο αποδοχής όρων ένταξης της πράξης και στην αριθμ. 147.5.1/2018 (ΑΔΑ: 6ΤΨΜ46Ψ844-91Δ) Απόφαση Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου
 
Β) Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Κορινθίων, κ. Αλέξανδρο Πνευματικό να υπογράψει το Σύμφωνο αποδοχής όρων ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ
Γ) Αποδέχεται τη προσχώρηση σε σύσταση δεσμευμένου λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τους Δήμους για τα έργα που έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο του ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤOΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» ΕΤΟΥΣ 2018 και της με αριθ. πρωτ. 5182/09.10.2017 (Ορθή επανάληψη) πρόσκλησης υποβολής προτάσεων στον άξονα «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ»
Δ) Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Κορινθίων, κ. Αλέξανδρο Πνευματικό να υπογράψει την ως άνω σύμβαση δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account).
Ε) Να ορίσει το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων χειριστή και μεσεγγυούχο του προϊόντος του ως άνω δεσμευμένου λογαριασμού και να χορηγηθεί σε αυτό ανέκκλητη εντολή και εξουσιοδότηση να προβαίνει στις ενέργειες που έχουν συμφωνηθεί στην από την παρούσα σύμβαση
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 31 / 628/ 2018.
            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 27-12 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                              Αναστάσιος Κοντογιώργος

Leave a Comment