Αποδοχή 1ης Τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης της πράξης με τίτλο ΄΄ Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στο Δήμο Κορινθίων ΄΄

Ημ/νία Δημοσίευσης : 7/2/2019
 
  
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 27/27.11.2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 572/2018
 
Θέμα 1ο Η.Δ: «Αποδοχή 1ης Τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης της πράξης με τίτλο ΄΄ Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στο Δήμο Κορινθίων ΄΄ με κωδικό ΟΠΣ 5000978 το Ε.Π. ΄΄Πελοπόννησος  2014-2020΄΄ και έγκριση υλοποίησης με ίδια μέσα»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 27η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 13:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε έκτακτη συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67 § 5, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 41370/27-11-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναστασίου Κοντογιώργου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα επτά (17) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Κοντογιώργος Αναστάσιος– Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος,
6.       Ζήμος Κων/νος
7.       Παππάς Αντώνιος
8.       Βλάσσης Δημήτριος
9.       Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
10.    Κεφάλας Σταύρος
11.    Μπάκουλης Δημήτριος
12.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
13.    Νανόπουλος Βασίλειος
14.    Ζαχαριάς Σπυρίδων
15.    Πανταζής Βασίλειος
16.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης,
17.    Δημητριάδη –Κακούρου Μαρία
1.       Χασικίδης Χρήστος
2.       Σταυρέλης Νικόλαος
3.           Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
4.           Λύτρα –Ανδρουτσοπούλου Κων/να
5.           Οικονόμου Γεώργιος
6.           Δράκος Παναγιώτης
7.           Λαμπρινός Παναγιώτης
8.           Μουρούτσος Γεώργιος
9.           Γκουργιώτης Αλέξανδρος
10.       Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
11.       Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
12.       Καρασάββας Ιωάννης
13.       Δημητρόπουλος Κων/νος
14.       Σούκουλης Ανδρέας
15.       Κορδώσης Χρήστος
16.       Πιέτρης Τιμολέων
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία, για τη τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και ζήτησε από το Σώμα την έγκριση του κατεπείγοντος της συνεδρίασης που συνίσταται: α) στο ότι λήγει το Πρόγραμμα της «Λειτουργίας Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στο Δήμο Κορινθίων» την 30-11-2018 και β) ότι πρέπειάμεσα να υποβληθεί ο φάκελος για την ένταξη και χρηματοδότηση του έργου από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ». Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα ενέκρινε το κατεπείγον της συνεδρίασης και κατ΄ επέκταση των θεμάτων που περιλαμβάνονται στην με αριθμ. πρωτ. 41.370/27-11-2018 πρόσκληση, τα οποία θα συζητήσει και θ΄ αποφασίσει επ΄ αυτών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Αποδοχή της 1ης Τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης της πράξης με τίτλο ««Λειτουργίας Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στο Δήμο Κορινθίων» με κωδικό ΟΠΣ 5000978 στο Ε.Π. ‘’Πελοπόννησος 2014-2010΄΄ και έγκριση υλοποίησης με ίδια μέσα» ενημέρωσε το σώμα ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 508/2018 Α.Δ.Σ. υποβλήθηκε αίτηση για τροποποίηση της με Α.Π. 1585/27-4-2016 πράξης (ΑΔΑ:ΨΥ0Ο7Λ1-Ω05) με τίτλο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ 5000978 στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα « Πελοπόννησος 2014-2020» στον άξονα προτεραιότητας «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού-Ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση » ποσού 204.942,12 € με ημερομηνία έναρξης από 1/12/2015, και λήξης  30/11/2018, παρατείνοντας για δύο (2) έτη και συγκεκριμένα από 1-12-2018 έως και 30-11-2020 την υλοποίηση της πράξης.
Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την από 26-11-2018 εισήγηση του Αυτοτελούς Γραφείου Προγραμματισμού, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<<Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων με την 508/2018 απόφασή του ενέκρινε: α) την παράταση υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στο Δήμο Κορινθίων » για δυο (2) έτη, από 1 – 12- 2018 μέχρι 30 – 11 – 2020, β) την τροποποίηση της Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα για το Υποέργο 1 της πράξης, ως προς το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και τον προϋπολογισμό, γ) την υποβολή αιτήματος τροποποίησης της εν λόγω πράξης, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Πελοπόννησος 2014 – 2020», σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, για πέντε έτη δηλαδή από 1 – 12 – 2015 έως 30 – 11- 2020 με συνολικό προϋπολογισμό της πράξης 319.078,00 και δ) την εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου Κορινθίων όπως υπογράψει οποιοδήποτε έγγραφο είναι απαραίτητο.
Σε συνέχεια της ανωτέρω απόφασης, υποβλήθηκε στις 16 – 11 – 2018, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) το αίτημα τροποποίησης, το οποίο εγκρίθηκε με την 3302/26-11-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.
Ο αρχικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός για την τριετή λειτουργία της δομής, ήταν 204.942,12€ και για την παράταση των δυο (2) ετών, ο   συνολικός προϋπολογισμός της πράξης, για πέντε έτη λειτουργίας είναι 319.078,00€.
Μετά από τα παραπάνω, παρακαλούμε όπως το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων αποφασίσει για:
1.        Την αποδοχή της 1ης Τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης της πράξης με τίτλο «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στο Δήμο Κορινθίων » με MIS 5000978 στο Ε.Π. «Πελοπόννησος 2014 – 2020», συνολικού προϋπολογισμού 319.078,00
2.        Την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στο Δήμο Κορινθίων και MIS 5000978 με ίδια μέσα, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο συνημμένο σχέδιο της 1ηςτροποποίησης της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1.
3.        Την παράταση της μίσθωσης για δυο έτη του Κέντρου Συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας δηλαδή έως  30-11-2020.
4.        Την εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου Κορινθίων για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες>>
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση του Αυτοτελούς Γραφείου Προγραμματισμού και τις διατάξεις του Ν. 3463/2006
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Α) Την αποδοχή της με Α.Π. 3302/26-11-2018 (ΑΔΑ:6ΚΨΡ7Λ1-ΥΧΝ) πράξης με τίτλο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ 5000978 στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020» συνολικού προϋπολογισμού 319.078,00 € με ημερομηνία έναρξης από 1/12/2015, και λήξης  30/11/2020.
Β)Την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στο Δήμο Κορινθίων» και MIS 5000978 με ίδια μέσα, και σύμφωνα με τους όρους υλοποίησης, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην ανωτέρω πράξη.
Γ) Την παράταση της χρήσης του μισθίου, του ακινήτου επί της οδού Εθν. Ανεξαρτησίας 91 στην Κόρινθο, ιδιοκτησίας του κ. Τσώτου Δημητρίου, λόγω παράτασης της Πράξης «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ 5000978 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘’ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020’’, μέσω ΕΣΠΑ ποσού 319.078,00 €, σύμφωνα με απόφαση της Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΑΔΑ:6ΚΨΡ7Λ1-ΥΧΝ) για δύο (2) έτη, ήτοι μέχρι 30-11-2020.
Δ) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Κορινθίων κ. Αλέξανδρο Πνευματικό για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 27 / 572 / 2018.
           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος,  28-11 – 2018
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
                                                             Αναστάσιος Κοντογιώργος

Leave a Comment