Αποτελέσματα του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων για την πλήρωση τριών (3) θέσεων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ 1/2020)

1. Πρακτικό Επιτροπής για την Σύνταξη των Πινάκων Πρόσληψης Εποχιακού Προσωπικού

2. Ονομαστικός Πίνακας Υποψηφίων  Τεχνολογικής  Εκπαίδευσης  (Τ.Ε.)

3. Ονομαστικός Πίνακας Υποψηφίων  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  (Δ.Ε.)

4. Ονομαστικός Πίνακας Υποψηφίων  Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης  (Υ.Ε.)

5. Πίνακας Αποκλεισθέντων – Απορριπτέων Τεχνολογικής  Εκπαίδευσης  (Τ.Ε.)

6. Πίνακας Αποκλεισθέντων – Απορριπτέων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  (Δ.Ε.)

7. Πίνακας Αποκλεισθέντων – Απορριπτέων Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης  (Υ.Ε.)

8. Πίνακας Κατάταξης και Βαθμολογίας Υποψηφίων Τεχνολογικής  Εκπαίδευσης  (Τ.Ε.)

9. Πίνακας Κατάταξης και Βαθμολογίας Υποψηφίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  (Δ.Ε.)

10. Πίνακας Κατάταξης και Βαθμολογίας Υποψηφίων Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης  (Υ.Ε.)

11. Πίνακας Επιλογής Τεχνολογικής  Εκπαίδευσης  (Τ.Ε.)

12. Πίνακας Επιλογής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  (Δ.Ε.)

13. Πίνακας Επιλογής Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης  (Υ.Ε.)