Απόφαση αριθμ. 1/1/2019

Απόφαση αριθμ. 1/1/2019

Ημ/νία Δημοσίευσης : 5/2/2019
 
  1. Αριθμός Πρακτικού 1

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 25-01-2019

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο και τους κ.κ. 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Χαράλαμπο Καμπούρη, 4)Γεώργιο Φαρμάκη, 5)Κωνσταντίνο Ζήμο, 6)Σταύρο Κεφάλα, 7) Βασίλειο Νανόπουλο, 8)Μαρία Καραμαλίκη, 9)Θεμιστοκλή Κουτσογκίλα, Δημοτικούς Συμβούλους, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 77/2017 και β)με αριθμό 91/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 25η Ιανουαρίου 2019, ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή και ώρα 10:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 2414/21-01-2019 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Αλέξανδρος Πνευματικός, Πρόεδρος, 2)Κωνσταντίνος Ζήμος, 3)Μιχαήλ Χατζής, 4)Βασίλειος Νανόπουλος, 5)Χαράλαμπος Καμπούρης, 6)Γεώργιος Φαρμάκης, 7)Σταύρος Κεφάλας.

Α π ό ν τ ε ς

1)Μαρία Καραμαλίκη, 2)Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Απόφαση 1η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεως περί τροποποίησης της με αριθμό 112/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί λειτουργίας περιπτέρων Δήμου Κορινθίων» θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την υπ’ αριθμ.πρωτ.534/01-01-2019 εισήγηση του τμήματος Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

Θέμα : “Τροποποίηση της με αριθμό 112/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί λειτουργίας περιπτέρων Δήμου Κορινθίων”

Σχετ.ΑΔΣ 112/2016 & 453/2018

Λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών και των εξόδων που προκαλούνται από την ανάγκη μετατροπής των περιπτέρων ως προς τις διαστάσεις των κουβουκλίων καθώς και υποβολής πολλών αιτημάτων προς την υπηρεσία μας, προτείνουμε την τροποποίηση της περίπτωσης 2 του άρθρου 17 της ΑΔΣ 112/2016 ως εξής:

1.Από… “Για τα ήδη λειτουργούντα περίπτερα δίδεται χρονικό περιθώριο έξη (6)μηνών για την προσαρμογή τους στα οριζόμενα στον παρόντα κανονισμό”

Σε… “Για τα ήδη λειτουργούντα περίπτερα δίδεται χρονικό περιθώριο 18 μηνών από την έγκριση της παρούσας για την προσαρμογή τους στα οριζόμενα στον παρόντα κανονισμό”

2. Σε εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης οι υπερβάσεις σε κατάληψη χώρου του κουβουκλίου θα λογίζονται ως χρήση και θα επιβάλλονται τα ανάλογα τέλη. Ως προς τα λοιπά ισχύει ο κανονισμός λειτουργίας ως έχει διαμορφωθεί με τις υπ’αριθμ. 112/2016 & 453/2018 αποφάσεις.

Ακολούθως, Πρόεδρος προτείνει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής την θετική εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 112/2016 Α.Δ.Σ., σύμφωνα με την σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας και για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Δήμου.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική νομοθετική διάταξη

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων την τροποποίηση της περίπτωσης 2 του άρθρου 17 της υπ’ αριθμ. 112/2016 Κανονιστικής Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί λειτουργίας περιπτέρων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων, ως εξής:

1.Από… “Για τα ήδη λειτουργούντα περίπτερα δίδεται χρονικό περιθώριο έξη (6) μηνών για την προσαρμογή τους στα οριζόμενα στον παρόντα κανονισμό”

Σε… “Για τα ήδη λειτουργούντα περίπτερα δίδεται χρονικό περιθώριο 18 μηνών από την έγκριση της παρούσας για την προσαρμογή τους στα οριζόμενα στον παρόντα κανονισμό”

2. Σε εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης οι υπερβάσεις σε κατάληψη χώρου του κουβουκλίου θα λογίζονται ως χρήση και θα επιβάλλονται τα ανάλογα τέλη. Ως προς τα λοιπά ισχύει ο κανονισμός λειτουργίας ως έχει διαμορφωθεί με τις υπ’αριθμ. 112/2016 & 453/2018 αποφάσεις.

όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στην σχετική εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, στο ιστορικό της παρούσης.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 1/1/2019.-