Απόφαση αριθμ. 1/2/2019

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Απόφαση αριθμ. 1/2/2019

Ημ/νία Δημοσίευσης : 28/1/2019
 
  1. Αριθμός Πρακτικού 1

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 25-01-2019

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο και τους κ.κ. 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Χαράλαμπο Καμπούρη, 4)Γεώργιο Φαρμάκη, 5)Κωνσταντίνο Ζήμο, 6)Σταύρο Κεφάλα, 7) Βασίλειο Νανόπουλο, 8)Μαρία Καραμαλίκη, 9)Θεμιστοκλή Κουτσογκίλα, Δημοτικούς Συμβούλους, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 77/2017 και β)με αριθμό 91/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 25η Ιανουαρίου 2019, ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή και ώρα 10:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 2414/21-01-2019 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Αλέξανδρος Πνευματικός, Πρόεδρος, 2)Κωνσταντίνος Ζήμος, 3)Μιχαήλ Χατζής, 4)Βασίλειος Νανόπουλος, 5)Χαράλαμπος Καμπούρης, 6)Γεώργιος Φαρμάκης, 7)Σταύρος Κεφάλας.

Α π ό ν τ ε ς

1)Μαρία Καραμαλίκη, 2)Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Απόφαση 2η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεως περί κοπής δέντρων στο προαύλιο του Δημοτικού Σχολείου Εξαμιλίων» θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την υπ’ αριθμ.πρωτ.1175/11-01-2019 σχετική εισήγηση του Τμήματος Πρασίνου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΗ ΔΕΝΤΡΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ

Σχετ.: α)Το με αρ. Πρωτ.34922/10-10-2018 έγγραφο του Δημοτικού Σχολείου Εξαμιλίων

Στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Εξαμιλίων, στο πίσω μέρος του παλιού διδακτηρίου, φύονται δύοδέντρα (πεύκα) των οποίων εσηγούμαστε την κοπή. Τα δέντρα αυτά εγκυμονούν κινδύνους και δημιουργούν προβλήματα, κάποια εκ των οποίων αναφέρονται αναλυτικά στο συνημμένο σχετικό έγγραφο του Διευθυντή του Σχολείου. Επιπροσθέτως τα δέντρα αυτά δημιουργούν προβλήματα λόγω της φύσης (αλλεργία που οφείλεται στη γύρη τους) αλλά και της θέσης τους. Συγκεκριμένα, το ένα πεύκο (1ο δέντρο στις επισυναπτόμενες φωτογραφίες ), φύεται σε περιορισμένο χώρο πολύ κοντά στο κτήριο και τα κλαδιά του εφάπτονται αλλά και περνούν επάνω από αυτό. Δεδομένου ότι τα πεύκα είναι από τη φύση τους δέντρα μεγάλης ανάπτυξης, ακόμη και ένα αυστηρό κλάδεμα στην κατώτερη διακλάδωση του δέντρου (μείωση ύψους), δεν θα έλυνε αλλά αντιθέτως θα έκανε πιο έντονο το πρόβλημα επαφής των κλαδιών με το κτήριο. Όμως και η ελεύθερη ανάπτυξη του δέντρου σε μεγάλο ύψος θα αύξανε τον κίνδυνο ατυχήματος καθώς έχουμε παραδείγματα θραύσεων και πτώσεων κλάδων του συγκεκριμένου είδους δέντρου χωρίς προηγούμενη ένδειξη. Το άλλο πεύκο (2ο δέντρο στις επισυναπτόμενες φωτογραφίες) έχει πάρει μεγάλη κλίση σε σχέση με την νοητή κατακόρυφο από το σημείο του εδάφους που φύεται και είναι επικίνδυνο.

Κατόπιν τούτων, παρακαλούμε όπως αποφασίσετε θετικά για την κοπή των προαναφερόμενων δέντρων ώστε να εκδοθεί η απαιτούμενη από το νόμο άδεια σύμφωνα με το υπ. αριθ. 46794/4-12-2015 (ΑΔΑ: 6ΞΨΞ4653Π8-ΓΕΝ) έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ο Πρόεδρος ακολούθως, προτείνει να χορηγηθεί η έγκριση κοπής των δέντρων, λόγω επικινδυνότητας και λοιπών προβλημάτων, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση του Τμήματος Πρασίνου του Δήμου Κορινθίων.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την σχετική εισηγήση του Τμήματος Πρασίνου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010, το αρθ. 5 παρ. 2 του Ν. 998/79 περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας (ΦΕΚ 289/Α’/29-12-79) όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 4 του αρθ. 32 του Ν. 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α’/8-8-2014) και ισχύει, το υπ’ αριθμ.πρωτ. 46794/4-12-2015 έγγραφο της Δ/νσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών & Αδειοδοτήσεων Τμήμα Γ’, της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική, νομοθετική διάταξη

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την κοπή δύο δέντρων (πεύκων) που φύονται στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Εξαμιλίων, στο πίσω μέρος του παλιού διδακτηρίου, λόγω επικινδυνότητας και λοιπών προβλημάτων,σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Τμήματος Πρασίνου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, στην οποία υπηρεσία δίνει εντολή για την εν λόγω κοπή δέντρων να αιτηθεί την έκδοση Έγκρισης Εργασιών Μικρής Κλίµακας από την οικεία Υπηρεσία Δόµησης, προσκοµίζοντας τα ειδικά δικαιολογητικά που προβλέπονται από την παρ. 1η του αρθ. 2 της 55174/4-10-2013 Απόφασης (ΦΕΚ 2605/Β’/15-10-2013), όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο υπ’ αριθμ. πρωτ. 46794/4-12-2015 έγγραφο της Δ/νσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών & Αδειοδοτήσεων Τμήμα Γ’, της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 1/2/2019.-