Απόφαση αριθμ. 1/3/2019

Απόφαση αριθμ. 1/3/2019

Ημ/νία Δημοσίευσης : 5/2/2019
 
  1. Αριθμός Πρακτικού 1

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 25-01-2019

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο και τους κ.κ. 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Χαράλαμπο Καμπούρη, 4)Γεώργιο Φαρμάκη, 5)Κωνσταντίνο Ζήμο, 6)Σταύρο Κεφάλα, 7) Βασίλειο Νανόπουλο, 8)Μαρία Καραμαλίκη, 9)Θεμιστοκλή Κουτσογκίλα, Δημοτικούς Συμβούλους, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 77/2017 και β)με αριθμό 91/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 25η Ιανουαρίου 2019, ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή και ώρα 10:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 2414/25-01-2019 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Αλέξανδρος Πνευματικός, Πρόεδρος, 2)Κωνσταντίνος Ζήμος, 3)Μιχαήλ Χατζής, 4)Βασίλειος Νανόπουλος, 5)Χαράλαμπος Καμπούρης, 6)Γεώργιος Φαρμάκης, 7)Σταύρος Κεφάλας.

Α π ό ν τ ε ς

1)Μαρία Καραμαλίκη, 2)Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Απόφαση 3η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεως περί σημειακών τροποποιήσεων του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας του Δήμου Κορινθίων» θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την από 21-01-2019 εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: «Σημειακές τροποποιήσεις του εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Κορινθίων του Δήμου Κορινθίων»

Το Γενικό Πολεοδομικό σχέδιο της Δημοτικής Ενότητας Κορινθίων του Δήμου Κορινθίων εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμ. 19379/1207/16-05-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με το ΦΕΚ 255/ΑΑΠ/2013.

Σήμερα και μετά την παρέλευση σχεδόν έξι ετών από την θεσμοθέτησή του, κρίνεται απαραίτητο να γίνουν σημειακές τροποποιήσεις, ώστε να βελτιωθεί ανάλογα και να διευκολυνθεί η εφαρμογή του.

Κατόπιν αυτών, η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου εισηγείται, να δοθεί εντολή ώστε να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων έτους 2019 η σχετική εργασία με τίτλο «Σημειακές τροποποιήσεις του εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δημοτικής Ενότητας Κορινθίων του Δήμου Κορινθίων» και να εκπονήσει όλες τις λοιπές απαιτούμενες τεχνικές ενέργειες.

Ακολούθως, Πρόεδρος προτείνει τη θετική εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προς το Δημοτικό Συμβούλιο, για να δοθεί εντολή στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την ένταξη της εργασίας με τίτλο «Σημειακές τροποποιήσεις του εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δημοτικής Ενότητας Κορινθίων του Δήμου Κορινθίων» στο τεχνικό πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2019.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας και την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική διάταξη

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων να δώσει εντολή στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου ώστε να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την ένταξη της εργασίας με τίτλο «Σημειακές τροποποιήσεις του εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δημοτικής Ενότητας Κορινθίων του Δήμου Κορινθίων» στο τεχνικό πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2019, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 1/3/2019.-

Leave a Comment