Απόφαση αριθμ. 1/4/2019

Απόφαση αριθμ. 1/4/2019

Ημ/νία Δημοσίευσης : 5/2/2019
 
 1. Αριθμός Πρακτικού 1

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 25-01-2019

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο και τους κ.κ. 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Χαράλαμπο Καμπούρη, 4)Γεώργιο Φαρμάκη, 5)Κωνσταντίνο Ζήμο, 6)Σταύρο Κεφάλα, 7) Βασίλειο Νανόπουλο, 8)Μαρία Καραμαλίκη, 9)Θεμιστοκλή Κουτσογκίλα, Δημοτικούς Συμβούλους, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 77/2017 και β)με αριθμό 91/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 25η Ιανουαρίου 2019, ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή και ώρα 10:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 2414/21-01-2019 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Αλέξανδρος Πνευματικός, Πρόεδρος, 2)Κωνσταντίνος Ζήμος, 3)Μιχαήλ Χατζής, 4)Βασίλειος Νανόπουλος, 5)Χαράλαμπος Καμπούρης, 6)Γεώργιος Φαρμάκης, 7)Σταύρος Κεφάλας.

Α π ό ν τ ε ς

1)Μαρία Καραμαλίκη, 2)Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Απόφαση 4η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεως περί χορήγησης έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων μονάδας της επιχείρησης με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΟΥΤΣΗ Ο.Ε.» στη θέση «Μπαθαρίστρα» Δ.Κ.Κορινθίων του Δήμου Κορινθίων», διαπιστώνει ότι εκ παραδρομής στο θέμα της πρόσκλησης αναγράφεται λανθασμένα η επωνυμία της επιχείρησης ως “ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΟΥΤΣΗ Ο.Ε.” αντί του ορθού “ΑΦΟΙ ΠΑΠΟΥΤΣΗ Ο.Ε” και προτείνει την διόρθωση του θέματος στο ορθό “ΑΦΟΙ ΠΑΠΟΥΤΣΗ”. Ακολούθως, θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την υπ’ αριθμ.πρωτ. 1735/16-01-2019 σχετική εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: «Εισήγηση περί χορήγησης έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων μονάδας της επιχείρησης με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΠΑΠΟΥΤΣΗ Ο.Ε.» στην θέση «Μπαθαρίστρα» Δ.Κ.Κορινθίων του Δήμου Κορινθίων».

ΣΧΕΤ. : 1.αρ. 41483/27-11-2018 αίτηση

Κατόπιν της άνω σχετικής του θέματος αίτησης της επιχείρησης με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΠΑΠΟΥΤΣΗ Ο.Ε.» με την οποία αιτείται την χορήγηση άδειας εισόδου-εξόδου οχημάτων στην θέση « Μπαθαρίστρα» Δ.Κ.Κορινθίων του Δήμου Κορινθίωνέχοντας υπ’ όψη:

 1. Το Β.Δ. 465/70 ¨Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά των οδών κλπ¨ όπως έχει τροποποιηθεί με τα Π.Δ. 509/84, Π.Δ. 1184/81. Π.Δ. 143/89, Π.Δ. 401/93, Π.Δ. 118/06, και ισχύει σήμερα και ειδικότερα τα άρθρα 24 και 39 αυτού και το Ν. 4512/2018 άρθρο 159 (ΦΕΚ Α’ 5/17.01.2018) .

 2. Tην εγκύκλιο ΒΜ2/5563/Β6/25-9-84 σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του Β.Δ. 465/70.

 3. Τα Π.Δ. 347/93 και Π.Δ.209/98 ¨Περί λήψης μέτρων για την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας¨.

 4. Την αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/2879/11/18-4-07, Εγκύκλιος – 11/07 οδηγίες για το Π.Δ. 118/06.

 5. Τον Ν.3852/2010, ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010).

 6. Την αρ. Πρωτοκ. 41483/27-11-2018 σχετική του θέματος αίτηση.

 7. Την από 25-11-2018 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 του αιτούντα (συνοδεύει την αρ.πρωτ.41483 /27-11-2018 προαναφερόμενη αίτηση) με την οποία δηλώνονται τα παρακάτω:

 1. Έχω νόμιμο δικαίωμα χρησιμοποίησης του γηπέδου

 2. Η εγκατάσταση θα έχει χρήση ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ Κ’ ΔΙΑΝΟΜΗΣ.

 3. Σε περίπτωση βελτίωσης των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της υπάρχουσας οδού υποχρεούμαι να προσαρμόσω με δική μου δαπάνη την είσοδο-έξοδο προς τη νέα κατάσταση, σύμφωνα με τις οδηγίες και τα σχέδια της αρμόδιας για τη συντήρηση οδό υπηρεσίας.

 4. Θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας κατά την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής της εισόδου-εξόδου, προς αποφυγή ατυχημάτων, για τα οποία σε περίπτωση που συμβούν έχω την αποκλειστική ευθύνη.

 5. Με δική μου μέριμνα και επιβάρυνση θα φροντίσω για τη συλλογή και κατάλληλη απαγωγή των όμβριων υδάτων του γηπέδου και της διαμορφωμένης εισόδου-εξόδου.

 6. Με την φροντίδα και δαπάνη του ιδιοκτήτη της εγκατάστασης θα γίνεται ο καθαρισμός και η συντήρηση του προσώπου του γηπέδου, καθώς και η συντήρηση της σήμανσης, των φωτιστικών και λοιπών τεχνικών όπως αυτά εμφαίνονται στα εγκεκριμένα σχέδια.

 7. Ο ημερήσιος κυκλοφοριακός φόρτος θα είναι μικρότερος των 10 οχημάτων φορτηγών

 8. Σε περίπτωση μετατροπής του είδους των εγκαταστάσεων ή προσθήκης νέων, θα προβώ σε νέα αίτηση για χορήγηση άδειας εισόδου εξόδου.

 9. Όλες οι εγκαταστάσεις πληρούν (ή θα πληρούν μετά την έκδοση αδείας), τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.

 10. Δεν θα γίνει νυχτερινή χρήση της εγκατάστασης.

8. Το από Οκτώβριο 2018 τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1/200 συνταχθέντα από τον Πολιτικό Μηχανικό Παναγιώτη Κουίνη και αφορά την αιτουμένη άδεια εισόδου –εξόδου.

9. Η εγκατάσταση (μονάδα αποθήκευσης και διανομής προϊόντων) σε γήπεδο περιοχής εκτός σχεδίου με στοιχεία (Α,Β,Γ,Δ … Α) εμβαδού 4.066,82 τ.μ όπως αποτυπώνεται στο υπ’ όψη τοπογραφικό διάγραμμα, έχει πρόσωπο σε ασφαλτοστρωμένη αγροτική οδό αρμοδιότητας συντήρησης του Δήμου Κορινθίων και επομένως απαιτείται έλεγχος για την έγκριση ή μηεισόδου-εξόδου οχημάτων βάσει της παρ.10 του άρθρου 39 του Β.Δ.465/70 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 221 του Π.Δ.118/2006.

10. Ότι από τα συνημμένα στην ως άνω αίτηση τεχνικά στοιχεία (τοπογραφικό διάγραμμα –τεχνική έκθεση), συνταχθέντα από τον Πολιτικό Μηχανικό Παναγιώτη Κουίνη, προκύπτει ότι η αιτούμενη είσοδος-έξοδος πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 21 του Π.Δ. 118/2006 (ορατότητα –απόσταση από τη συμβολή ή διασταύρωση της οδού στην οποία βρίσκεται η είσοδος -έξοδος και άλλης οδού) .

11.Το πλάτος της αιτούμενης εισόδου-εξόδου είναι 10,18 μ., η δε απότμηση της περίφραξης είναι 23,09 μ., για την πρόσβαση των οχημάτων που εξυπηρετούν την εγκατάσταση.

12.Ότι δεν απαιτείται ηλεκτροφωτισμός της διαμορφωμένης εισόδου- εξόδου διότι δεν θα γίνει νυχτερινή χρήση της εγκατάστασης σύμφωνα με τα προσκομιζόμενα στοιχεία.

13.Ότι σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ.10 του ΒΔ.465/70, η αρμόδια για την συντήρηση της κυρίας οδού Υπηρεσία, στην οποία συμβάλλει το δημοτικό κοινοτικό δίκτυο, υποχρεούται να ελέγξει τη συμβολή ως προς την κυκλοφοριακή ικανότητα και την ορατότητα και να επιβάλλει στον ενδιαφερόμενο πρόσθετα μέτρα βελτίωσης των συνθηκών συμβολής.

14. Τα λοιπά προσκομιζόμενα με την αίτηση στοιχεία (συμβόλαιο ακινήτου),

η υπηρεσία μας εισηγείται

θετικά στην χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων επί αγροτικής ασφαλτοστρωμένης οδού σε γήπεδο φερόμενης ιδιοκτησίας της επιχείρησης με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΠΑΠΟΥΤΣΗ Ο.Ε.» στην θέση «Μπαθαρίστρα» Δ.Κ.Κορινθίων του Δήμου Κορινθίων», όπως απεικονίζεται στο από Οκτώβριο του 2018 τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1/200 συνταχθέντα από τον Πολιτικό Μηχανικό Παναγιώτη Κουίνη και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας εισήγησης και υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 1. Η είσοδος-έξοδος θα γίνεται μόνο από την θέση που βρίσκεται στην αγροτική ασφαλτοστρωμένη οδό όπως δείχνεται στο συνημμένο της παρούσας τοπογραφικό διάγραμμα, η δημιουργία δε άλλης θέσης για την είσοδο-έξοδο οχημάτων, δεν επιτρέπεται. Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η εγκατάσταση θα εξυπηρετείται αποκλειστικά και μόνο από το τμήμα της πρόσοψης στο οποίο και διαμορφώνεται η εν λόγω είσοδος-έξοδος, επιβάλλεται να περιφραχθεί από τον νόμιμο ιδιοκτήτη της εγκατάστασης με μόνιμη περίφραξη, όλα το υπόλοιπο τμήμα του προσώπου του γηπέδου στη αγροτική οδό.

 2. Για την ασφαλή λειτουργία και την μη παρεμπόδιση της κυκλοφορίας της οδού πρόσβασης, θα τοποθετηθούν πινακίδες σήμανσης με δαπάνες του ενδιαφερόμενου όπως απεικονίζονται στο συνημμένο της εισήγησης τοπογραφικό διάγραμμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της κείμενης νομοθεσίας. Οι ακριβείς θέσεις τοποθέτησης των πινακίδων ενδέχεται να υποστούν ελαφρά μετατόπιση, εφόσον κριθεί επί τόπου κατά την τοποθέτησή τους αναγκαίο, ώστε να εξασφαλίζεται η άμεση και έγκαιρη ανάγνωσή τους.

 3. Με ευθύνη και δαπάνη του ενδιαφερομένου θα γίνει η συλλογή και κατάλληλη απαγωγή των όμβριων υδάτων του γηπέδου και της διαμορφωμένης εισόδου-εξόδου για την αποφυγή λιμναζόντων υδάτων στο δημοτικό οδικό δίκτυο.

 4. Ο έχων το νόμιμο δικαίωμα χρήσης, του ακινήτου της μονάδας, δεσμεύεται για την αποκλειστική χρήση του ως μονάδα αποθήκευσης και διανομής προϊόντων.Οποιαδήποτε αλλαγή χρήσης απαιτεί νέα έγκριση εισόδου-εξόδου από την Υπηρεσία, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις.

 5. Ότι σε περίπτωση μελλοντικής διαπλάτυνσης και βελτίωσης των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των οδών πρόσβασης, θα αναλάβει με ευθύνη και δαπάνη ο ενδιαφερόμενος την μεταφορά της εισόδου-εξόδου και σύμφωνα με τις υποδείξεις της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου

 6. Η χορηγούμενη άδεια δύναται να ανακληθεί εφ’ όσον προκύψουν νέα δεδομένα ή άλλα στοιχεία αρνητικά σε σχέση με την ασφάλεια της κυκλοφορίας της οδού, τις πολεοδομικές διατάξεις του ΝΟΚ ή οτιδήποτε άλλο προκύψει, χωρίς ο ενδιαφερόμενος να έχει δικαίωμα ένστασης ή ένδικου μέσου, καθ’ ότι με τις ανωτέρω προϋποθέσεις χορηγείται η παρούσα άδεια Εισόδου – Εξόδου οχημάτων, σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης Εισόδου – Εξόδου οχημάτων του Πολιτικού Μηχανικού Παναγιώτη Κουίνη.

 7. Η παρούσα εισήγηση δεν υποκαθιστά την λήψη άλλων, κατά το νόμο, απαιτούμενων αδειών ή εγκρίσεων (π.χ άδεια δόμησης, άδεια λειτουργίας, έλεγχος της συμβολής της δημοτικής οδού με την κύρια οδό από την αρμόδια για την συντήρηση της κυρίας οδού υπηρεσία) σχετικές με την αδειοδοτούμενη μονάδα.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας η έγκριση εισόδου – εξόδου ισχύει γιατέσσερα (4) έτη με την προβλεπόμενη χρήση. Η Υπηρεσία χορηγεί παράταση της έγκρισης εισόδου – εξόδου μετά από αίτηση που υποβάλλεται πριν από την λήξη της αρχικής προθεσμίας και εφόσον δεν έχουν αλλάξει οι κυκλοφοριακές συνθήκες των οδών.

Για μετατροπή του είδους της εγκατάστασης ή επέκταση αυτής ή προσθήκης νέων εγκαταστάσεων, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει την αρμόδια για τη συντήρηση της οδού υπηρεσία.

Σας αποστέλλουμε σχετικά την αίτηση του ενδιαφερομένου και τα συνημμένα (υπεύθυνη δήλωση, συμβόλαια ακίνητου, σχεδιάγραμμα-τεχνική έκθεση κλπ)

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: H αρ. 41483/27-11-2018 αίτηση με τα συνημμένα

Ακολούθως ο Πρόεδρος, αφού μελέτησε τον φάκελο δικαιολογητικών της εισήγησης, προτείνει την θετική, σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την χορήγηση έγκρισης εισόδου – εξόδου οχημάτων μονάδας της επιχείρησης με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΠΑΠΟΥΤΣΗ Ο.Ε.», στη θέση «Μπαθαρίστρα» Δ.Κ.Κορινθίων του Δήμου Κορινθίων.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, τον σχετικό φάκελο της αίτησης, τις διατάξεις του Ν.3852/2010, όπως ισχύει, του Ν.3463/2006, όπως ισχύει, και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Διορθώνει τον τίτλο του θέματος από το λανθασμένο “επιχείρησης με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΟΥΤΣΗ Ο.Ε.» “ στο ορθό “επιχείρησης με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΠΑΠΟΥΤΣΗ Ο.Ε.»” .

Β. Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων την χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων μονάδας της επιχείρησης με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΠΑΠΟΥΤΣΗ Ο.Ε.» στη θέση «Μπαθαρίστρα» Δ.Κ.Κορινθίων του Δήμου Κορινθίων, όπως απεικονίζεται στο από Οκτώβριο του 2018 σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1/200, συνταχθέν από τον Πολιτικό Μηχανικό Π.Κουίνη και όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης, με τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

 1. Η είσοδος-έξοδος να γίνεται μόνο από την θέση που βρίσκεται στην αγροτική ασφαλτοστρωμένη οδό όπως δείχνεται στο σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα, η δημιουργία δε άλλης θέσης για την είσοδο-έξοδο οχημάτων, δεν επιτρέπεται. Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η εγκατάσταση θα εξυπηρετείται αποκλειστικά και μόνο από το τμήμα της πρόσοψης στο οποίο και διαμορφώνεται η εν λόγω είσοδος-έξοδος, επιβάλλεται να περιφραχθεί από τον νόμιμο ιδιοκτήτη της εγκατάστασης με μόνιμη περίφραξη, όλα το υπόλοιπο τμήμα του προσώπου του γηπέδου στη αγροτική οδό.

 2. Για την ασφαλή λειτουργία και την μη παρεμπόδιση της κυκλοφορίας της οδού πρόσβασης, να τοποθετηθούν πινακίδες σήμανσης με δαπάνες του ενδιαφερόμενου όπως απεικονίζονται στο συνημμένο της εισήγησης τοπογραφικό διάγραμμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της κείμενης νομοθεσίας. Οι ακριβείς θέσεις τοποθέτησης των πινακίδων ενδέχεται να υποστούν ελαφρά μετατόπιση, εφόσον κριθεί επί τόπου κατά την τοποθέτησή τους αναγκαίο, ώστε να εξασφαλίζεται η άμεση και έγκαιρη ανάγνωσή τους.

 3. Με ευθύνη και δαπάνη του ενδιαφερομένου να γίνει η συλλογή και κατάλληλη απαγωγή των όμβριων υδάτων του γηπέδου και της διαμορφωμένης εισόδου-εξόδου για την αποφυγή λιμναζόντων υδάτων στο δημοτικό οδικό δίκτυο.

 4. Ο έχων το νόμιμο δικαίωμα χρήσης, του ακινήτου της μονάδας, δεσμεύεται για την αποκλειστική χρήση του ως μονάδα αποθήκευσης και διανομής προϊόντων.Οποιαδήποτε αλλαγή χρήσης απαιτεί νέα έγκριση εισόδου-εξόδου από την Υπηρεσία, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις.

 5. Σε περίπτωση μελλοντικής διαπλάτυνσης και βελτίωσης των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των οδών πρόσβασης, να αναλάβει με ευθύνη και δαπάνη ο ενδιαφερόμενος την μεταφορά της εισόδου-εξόδου και σύμφωνα με τις υποδείξεις της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου

 6. Η χορηγούμενη άδεια δύναται να ανακληθεί εφ’ όσον προκύψουν νέα δεδομένα ή άλλα στοιχεία αρνητικά σε σχέση με την ασφάλεια της κυκλοφορίας της οδού, τις πολεοδομικές διατάξεις του ΝΟΚ ή οτιδήποτε άλλο προκύψει, χωρίς ο ενδιαφερόμενος να έχει δικαίωμα ένστασης ή ένδικου μέσου, καθ’ ότι με τις ανωτέρω προϋποθέσεις χορηγείται η παρούσα άδεια Εισόδου – Εξόδου οχημάτων, σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης Εισόδου – Εξόδου οχημάτων του Πολιτικού Μηχανικού Π. Κουίνη.

 7. Η παρούσα εισήγηση δεν υποκαθιστά την λήψη άλλων, κατά το νόμο, απαιτούμενων αδειών ή εγκρίσεων (π.χ άδεια δόμησης, άδεια λειτουργίας, έλεγχος της συμβολής της δημοτικής οδού με την κύρια οδό από την αρμόδια για την συντήρηση της κυρίας οδού υπηρεσία) σχετικές με την αδειοδοτούμενη μονάδα.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 1/4/2019.-

Leave a Comment