Απόφαση αριθμ.1/5/2018

Απόφαση αριθμ.1/5/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 5/2/2019
 
  1. Αριθμός Πρακτικού 1

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 02-02-2018

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο και τους κ.κ. 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Γεώργιο Μουρούτσο, 4)Παναγιώτη Λαμπρινό, 5)Κωνσταντίνο Ζήμο, 6)Σταύρο Κεφάλα, 7) Βασίλειο Νανόπουλο 8)Μαρία Καραμαλίκη, 9) Βασίλειο Πανταζή, Δημοτικούς Συμβούλους, ως μέλη.

Επειδή ο κ.Βασίλειος Πανταζής με το υπ’ αριθμ. 1399/30-03-2017 έγγραφό του, υπέβαλε την παραίτησή του από μέλος της εν λόγω Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ. 7, του Άρθρου 74 του Ν.3852/10, παίρνει την θέση του με την σειρά εκλογής της υπ’ αριθμ.78/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, το αναπληρωματικό μέλος κ. Ανδρέας Σούκουλης, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την κάτωθι πρόσκληση.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων συνεδρίασε σήμερα την 2α Φεβρουαρίου ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 09:30 σε τακτική συνεδρίαση και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3744/29-01-2018 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της, για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση αυτή επί συνόλου εννέα (9) μελών ήταν παρόντα πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Αλεξ. Πνευματικός, Πρόεδρος, 2)Σταυρ. Κεφάλας, 3)Ανδρ. Ζώγκος (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Μιχ. Χατζή), 4)Βασ. Νανόπουλος, 5)Μαρ. Καραμαλίκη.

Α π ό ν τ ε ς

1) Ανδρ. Σούκουλης, 2)Γεωργ. Μουρούτσος, 3)Παν. Λαμπρινός, 4)Κων. Ζήμος.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Απόφαση 5η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης “Επί εισηγήσεως περί αποζημίωσης λόγω ρυμοτόμησης και για λογαριασμό τρίτων, της ιδιοκτησίας με αρ.κτ. 0612048 που βρίσκεται στα ΟΤ.808, 809 στην περιοχή ‘’Μπαθαρίστρα – Δέλτα’’ του σχεδίου Πόλης της Κορίνθου» θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την υπ’ αριθμ. 59737/5137/2017/20-12-2017 εισήγηση της Υπηρεσίας Πολεοδομικών Εφαρμογών και Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: «περί αποζημίωσης λόγω ρυμοτόμησης και για λογαριασμό τρίτων, της ιδιοκτησίας με αρ.κτ. 0612048 που βρίσκεται στα ΟΤ.808, 809 στην περιοχή ‘’Μπαθαρίστρα – Δέλτα’’ του σχεδίου Πόλης της Κορίνθου».

Ιστορικό

Ο κος Παπαθανασόπουλος Γεώργιος του Βασιλείου είναι ιδιοκτήτης του με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0612048 γεωτεμαχίου εμβαδού 300,04τμ που βρίσκεται στα ΟΤ.808 και 809του σχεδίου πόλης περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” της πόλης της Κορίνθου. Το εν λόγω ακίνητο ρυμοτομείται στο μεγαλύτερο μέρος του και κατά 177,30τμ και το υπολειπόμενο τμήμα του εντάσσεται κατά το μέρος 75,66τμ στο ΟΤ.808 και κατά το μέρος 47,08τμ στο ΟΤ.809.

Μετά την με αριθμ. 3920/15-5-2009 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας περί κύρωσης της Πράξης Εφαρμογής του εν λόγω σχεδίου πόλης και επειδή τα υπολειπόμενα τμήματα δεν ήταν επαρκή για τη δημιουργία οικοπέδου και απόδοση αυτού στον αρχικό ιδιοκτήτη η Π.Ε. προσκυρώνει αυτά στις όμορες ιδιοκτησίες για τα οποία και δικαιούται αποζημίωσης και για το ρυμοτομούμενο τμήμα καθορίζει τα μέτρα κατά τα οποία θα αποζημιωθεί από τον ΟΤΑ ή από άλλους (τρίτους) ιδιοκτήτες.

Κατόπιν ο δικαιούχος κατέθεσε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου (Μ.Π.Κ.) την με αριθμό 69/ΑΠ69/2011 αίτηση καθορισμού προσωρινής τιμής αποζημίωσης και αναγνώρισης δικαιούχου αυτής.

Το δικαστήριο (Μ.Π.Κ.) με την αριθμό 96/2014 Απόφασή του καθόρισε την προσωρινή τιμή αποζημίωσης σε 200/τμ και αναγνώρισε τον Παπαθανασόπουλο Γεώργιο δικαιούχου αυτής.

Στη συνέχεια ο Δήμος Κορινθίων κατέθεσε ενώπιον του Εφετείου Ναυπλίου (Εφ.Ν.) την με αριθμό 549/2014 αίτηση καθορισμού οριστικής τιμής αποζημίωσης, καλώντας σε αυτή ως αντιδίκους και τους λοιπούς ιδιοκτήτες.

Το Τριμελές Εφετείο Ναυπλίου με την αριθμό 46 / 2016 Απόφασή του καθόρισε την οριστική τιμή αποζημίωσης σε 160/τμ και μόνον για το τμήμα 33,16τμ το οποίο αποζημιώνεται από τον Δήμο Κορινθίων.

Μετά και την ανωτέρω οριστική τιμή απαλλοτρίωσης διαβιβάστηκε από την υπηρεσία μας ο σχετικός φάκελος με την κατάσταση πληρωμής της αποζημίωσης του δικαιούχου που αφορούσε μόνον την οφειλόμενη αποζημίωση από τον Δήμο εμβαδού 33,16τμ.

Όμως για την καταχώρηση της απαλλοτρίωσης των 33,16τμ. στο Κτηματολογικό Γραφείο και τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης αλλά και για να γίνει δυνατή η απόδοση σε κοινή χρήση του ρυμοτομούμενου θα πρέπει να αποζημιωθούν και τα υπόλοιπα ρυμοτομούμενα τμήματα αφού αυτά δεν διακρίνονται ούτε στο έδαφος ούτε σε σχέδιο. (είδατε και συνημμένα αρ.(4) έγγραφα Οικονομικών Υπηρεσιών)

Επειδή οι λοιποί ιδιοκτήτες (υπόχρεοι αποζημίωσης) δεν κατέθεσαν αίτηση για οριστική τιμή μονάδος ισχύει για αυτούς η προσωρινή τιμή των 200/τμ. Συνεπώς τα οφειλόμενα ποσά για την υπόλοιπη ρυμοτόμηση είναι (60,19+3,49+1,62+2,01=) 67,31τμ * 200/τμ.= 13.462,00 από Μαρινάκη Γεώργιο και Βελμάχου Χριστίνα, (60,32+6,61+2,79=) 69,72τμ * 200/τμ.= 13.944,00 από Γκίκα Βαρβάρα, 1,62τμ * 200/τμ.= 324,00€ από Τσιωτάκη Χαράλαμπο και Μπάκουλη Αναστασία και 5,50τμ * 200/τμ.= 1.100,00 από Μαρδίκη Ιωάννα, Μαρδίκη Βασίλειο και Μάινα Βασιλική δηλαδή στο σύνολο 28.830,00.

Κατόπιν των ανωτέρω μετά από δική σας και στη συνέχεια του Δημοτικού Συμβουλίου απόφαση θα δύναται ο Δήμος να αποζημιώσει και τις ρυμοτομήσεις των τρίτων σύμφωνα με το πίνακα της Π.Ε. και του Αναλογισμού και σύμφωνα με την 96 / 2014 Απόφασή Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου και ταυτόχρονα να επιβάλει στους υπόχρεους (τρίτους) τις αναλογούσες οφειλές τους.

Ακολούθως ο Πρόεδρος, αφού μελέτησε τον φάκελο δικαιολογητικών της εισήγησης, προτείνει την αρνητική εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προς το Δημοτικό Συμβούλιο, για την αποζημίωση λόγω ρυμοτόμησης και για λογαριασμό τρίτων, της ιδιοκτησίας με αρ.κτ. 0612048 που βρίσκεται στα ΟΤ.808, 809 στην περιοχή ‘’Μπαθαρίστρα – Δέλτα’’ του σχεδίου Πόλης της Κορίνθου, καθώς θεωρεί ότι δεν είναι προς το συμφέρον του Δήμου.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, τον σχετικό φάκελο της αίτησης, τις διατάξεις του Ν.3852/2010, του Ν.3463/2006 όπως ισχύουν και όλες τις σχετικές ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων αρνητικά για την αποζημίωση λόγω ρυμοτόμησης και για λογαριασμό τρίτων, της ιδιοκτησίας με αρ.κτ. 0612048 που βρίσκεται στα ΟΤ.808, 809 στην περιοχή ‘’Μπαθαρίστρα – Δέλτα’’ του σχεδίου Πόλης της Κορίνθου, για τους λόγους που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται ανωτέρω.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 1/5/2018.

 

Leave a Comment