Απόφαση αριθμ. 1/6/2019

Απόφαση αριθμ. 1/6/2019

Ημ/νία Δημοσίευσης : 5/2/2019
 
  1. Αριθμός Πρακτικού 1

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 25-01-2019

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο και τους κ.κ. 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Χαράλαμπο Καμπούρη, 4)Γεώργιο Φαρμάκη, 5)Κωνσταντίνο Ζήμο, 6)Σταύρο Κεφάλα, 7) Βασίλειο Νανόπουλο, 8)Μαρία Καραμαλίκη, 9)Θεμιστοκλή Κουτσογκίλα, Δημοτικούς Συμβούλους, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 77/2017 και β)με αριθμό 91/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 25η Ιανουαρίου 2019, ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή και ώρα 10:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 2414/21-01-2019 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Αλέξανδρος Πνευματικός, Πρόεδρος, 2)Κωνσταντίνος Ζήμος, 3)Μιχαήλ Χατζής, 4)Βασίλειος Νανόπουλος, 5)Χαράλαμπος Καμπούρης, 6)Γεώργιος Φαρμάκης, 7)Σταύρος Κεφάλας.

Α π ό ν τ ε ς

1)Μαρία Καραμαλίκη, 2)Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Απόφαση 6η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεως περί τροποποίησης χορηγηθείσας αποκλειστικής θέσης οχήματος ΑΜΕΑ επί της οδού ΑΡΑΤΟΥ με αρ. 5 στην Κόρινθο»θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την υπ’ αριθμ.πρωτ. 1443/15-01-2019 σχετική εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

Θέμα :«Γνωμοδότηση περί τροποποίησης χορηγηθείσας αποκλειστικής θέσης οχήματος ΑΜΕΑ επί της οδού ΑΡΑΤΟΥ με αρ. 5 στην Κόρινθο»

Με την αριθμ. πρωτ. 184/2018 απόφαση του Δ.Σ., η Δημοτική αρχή είχε χορηγήσει μιααποκλειστική θέση οχήματος ΑΜΕΑ με αριθμό κυκλοφορίας ΥΟΤ 2462 επί της οδού Αράτου με αρ. 5 στην Κόρινθο.

Ο δικαιούχος της άνω θέσης με την αριθμ. πρωτ. 739/9-1-2019 αίτησή του, μας γνωστοποιεί ότι επιθυμεί την στάθμευση στην συγκεκριμένη θέση διαφορετικού οχήματος σε σχέση με το αυτό για το οποίο είχε δοθεί η υπ’ όψη άδεια λόγω αλλαγής του οχήματός του.

Ο ανωτέρω, προσκόμισε σχετικά την άδεια κυκλοφορίας οχήματος ιδιοκτησίας του με αρ. κυκλοφορίας: ΖΥΜ 1833 .

Η Τεχνική Υπηρεσία κατόπιν των ανωτέρω εισηγείται την τροποποίηση της άνω χορηγηθείσας άδειας λόγω αλλαγής του οχήματος του δικαιούχου με νέα στοιχεία : ΖΥΜ 1833.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για θέματα πολεοδομικών επεμβάσεων.

Κατόπιν τούτων, παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σύμφωνα με τα παραπάνω.

Ακολούθως ο Πρόεδρος, αφού μελέτησε τον φάκελο δικαιολογητικών της εισήγησης, προτείνει την θετική, σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση χορηγηθείσας αποκλειστικής θέσης οχήματος ΑΜΕΑ επί της οδού ΑΡΑΤΟΥ με αρ. 5 στην Κόρινθο.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, τον σχετικό φάκελο της αίτησης, τις διατάξεις του Ν.3852/2010, όπως ισχύει, του Ν.3463/2006, όπως ισχύει και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 184/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά χορήγηση αποκλειστικής θέσης οχήματος ΑΜΕΑ επί της οδού ΑΡΑΤΟΥ με αριθμό 5 στην Κόρινθο και συγκεκριμένα την αλλαγή του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος ιδιοκτησίας του δικαιούχου, από αριθμό κυκλοφορίας : ΥΟΤ 2462 σε αριθμό κυκλοφορίας : ΖΥΜ 1833, για τους λόγους που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 1/6/2019.-

Leave a Comment