Απόφαση αριθμ. 10/142/2018

Λεπτομέρειες Δημοσιεύματος

Απόφαση αριθμ. 10/142/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 12/12/2018
 Αριθμός Πρακτικού 10

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 02-04-2018

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο ΜΠνευματικόΔήμαρχΚoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)ΖώγκοΑνδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση ΧρήστοΔημΣυμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 2α Απριλίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Μεγ. Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 11314/29-03-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1) Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Ζήμος Κων., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γεωργ., 5) Μπάκουλης Δημ. 6) Ζώγκος Ανδ., 7) Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Κορδώσης Χρ., 2)Δημητρόπουλος Κων..

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 142η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Καθορισμός όρων διακήρυξης διενέργειας δημοπρασίας αγοράς οικοπέδου-ακινήτου εντός οικισμού Δημοτικής Κοινότητας Εξαμιλιών για κατασκευή Δημοτικού Σχολείου» θέτει υπ’όψιν των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. 16/306/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί αναγκαιότητας αγοράς οικοπέδου- ακινήτου από δύο (2) έως τεσσεράμιση (4,5) στρεμμάτων εντός οικισμού στην Δημοτική Κοινότητα Εξαμιλίων, με σκοπό την κατασκευή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου σε απόσταση από πενήντα (50) έως διακόσια (200) μέτρα από το ήδη υπάρχον σε λειτουργία Δημοτικό Σχολείο, η αγορά του οποίου θα γίνει με δημοπρασία.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος λέει πως η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωvα με τις διατάξεις της περ. ε της παρ. 1 τoυ άρθρoυ 72 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 192 του Ν.3463/2006, και αυτές τoυ Π.Δ. 270/1981, θα πρέπει vα καθoρίσει τoυς όρoυς διακήρυξης διενέργειας δημοπρασίας για τηv αvωτέρω αγορά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλoγική συζήτηση και έχovτας υπ’ όψιν την εισήγηση του Προέδρου, την αριθμ. 306/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, τις διατάξεις της περ. ε της παρ. 1 τoυ άρθρoυ 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006, όπως ισχύει και αυτές τoυ Π.Δ. 270/81, όπως ισχύει

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Καθορίζει τους όρους διακήρυξης φανερής, προφορικής, μειοδοτικής δημοπρασίας για την αγορά οικοπέδου-ακινήτου εντός οικισμού Δημοτικής Κοινότητας Εξαμιλιών για κατασκευή Δημοτικού Σχολείου ως εξής:

Έχοντας υπ’όψιν:

α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α’ 77/30-3-81), όπως ισχύει,

β) τον Ν.2579/1998, όπως ισχύει,

γ) τον Ν.3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει,

δ) τον Ν.3852/2010, όπως ισχύει,

ε) τον Ν.4152/2013, όπως ισχύει

στ) την υπ’αριθμ.16/306/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί “Αγοράς οικοπέδου – ακινήτου εντός οικισμού Δημοτικής Κοινότητας Εξαμιλίων για κατασκευή Δημοτικού Σχολείου”

ζ) την υπ’αριθμ.10/142/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού όρων διακήρυξης διενέργειας δημοπρασίας για την Αγορά οικοπέδου – ακινήτου εντός οικισμού Δημοτικής Κοινότητας Εξαμιλίων για κατασκευή Δημοτικού Σχολείου

Διακηρύσσει:

Δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική, για την Αγορά οικοπέδου – ακινήτου εντός οικισμού Δημοτικής Κοινότητας Εξαμιλίων για κατασκευή Δημοτικού Σχολείου. Ως κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η οικονομικότερη προσφορά (τιμή) ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας προσφερόμενου ακινήτου και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την δημοσίευση της διακήρυξης, ήτοι μέχρι και τις 04-01-2019, ημέρα Παρασκευή.

Περιγραφή οικοπέδου – ακινήτου

Το οικόπεδο – ακίνητο πρέπει :

 1. να βρίσκεται εντός του οικισμού Δημοτικής Κοινότητας Εξαμιλίων.

 2. να έχει έκταση από δύο (2) έως τεσσεράμισι (4,5) στρέμματα.

 3. να βρίσκεται σε απόσταση από πενήντα (50) έως διακόσια (200) μέτρα από το ήδη υπάρχον σε λειτουργία Δημοτικό Σχολείο.

-Να ανήκει στην αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή αυτού που το προσφέρει ή σε περίπτωση που ανήκει εξ’ αδιαιρέτου σε περισσότερους κατά συγκυριότητα, συννομή και συγκατοχή, η προσφορά να γίνεται από όλους τους συνιδιοκτήτες με κοινή αίτηση και να συνοδεύεται από ενιαίο τοπογραφικό διάγραμμα, ή τα επιμέρους τοπογραφικά να αποτυπώνουν με σαφήνεια τους ιδιοκτήτες των όμορων ακινήτων.

-Να είναι ελεύθερο νομικών βαρών ή διεκδικήσεων (υποθήκες, προσημειώσεις, κατασχέσεις κ.λ.π.) και γενικά οποιασδήποτε άλλης πράξης που επηρεάζει την νομική κατάσταση ενός ακινήτου.

α είναι ενιαίο ή αν προκειται για όμορα ακίνητα του ίδιου ή διαφορετικών ιδιοκτητών, αυτά να αποτελούν ενιαία έκταση από δύο (2) έως τεσσεράμισι (4,5) στρέμματα.

-Να έχει πρόσωπο σε δημοτική, αγροτική οδό επαρκούς πλάτους ώστε να είναι δυνατή σε αυτό η πρόσβαση αυτοκινήτων.

-Να είναι άρτιο και οικοδομήσιμο.

-Να μην υπάγεται στις διατάξεις του Ν.1337/83 περί εισφοράς σε γη και χρήμα.

-Να μην είναι δασική έκταση και να μην υπάρχουν δέντρα που να προστατεύονται από την δασική νομοθεσία

Προτιμητέα θα είναι τα οικόπεδα με κανονικό σχήμα, χωρίς έντονες κλίσεις, ελεύθερα κτισμάτων ή άλλων εγκαταστάσεων και με επαρκή προσβασιμότητα.

Τρόπος διενέργειας της δημοπρασίας

Η δημοπρασία διενεργείται σε δύο φάσεις:

Α. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν, εντός 20 ημερών από την δημοσίευση της παρούσης, να υποβάλλουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος συνοδεύεται από αίτηση συμμετοχής στην δημοπρασία (εκτός φακέλου), στο Πρωτόκολλο του Δήμου Κορινθίων, υπ’όψιν της Γραμματείας Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.

Η Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής θα αποστείλει τις προσφορές στην αρμόδια Επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η Επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η έκθεση αξιολόγησης, μαζί με τις προσφορές ενδιαφέροντος, αποστέλλονται στη Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής, η οποία την κοινοποιεί σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον.

Β. Διενέργεια δημοπρασίας. Στην συνέχεια ο Δήμαρχος ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου Κορινθίων, καλώντας, με αποδεικτικό, να λάβουν μέρος σε αυτήν μόνο εκείνοι, των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά την διαδικασία της πρώτης φάσης. Κατά την διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσεται Πρακτικό της επιτροπής, το οποίο μετά την λήξη της δημοπρασίας υπογράφεται από τον μειοδότη. Αν κάποιος μειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην επιτροπή πριν την έναρξη της δημοπρασίας, παρουσιάζοντας και το νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο.

Δικαιολογητικά συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού, κατά την πρώτη φάση της δημοπρασίας, κυρίως φάκελο ο οποίος θα περιέχει:

 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 (ΦΕΚ 757) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως.

 • Δημοτική ενημερότητα από το Δήμο Κορινθίων.

 • Φορολογική ενημερότητα

 • Ασφαλιστική ενημερότητα.

 • Τίτλο ιδιοκτησίας του ακινήτου ή ακινήτων για την πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή αυτού.

 • Τεχνική Έκθεση, στην οποία θα περιγράφονται λεπτομερώς, η επιφάνεια, η θέση και τα λοιπά χαρακτηριστικά του ακινήτου καθώς και τα πλήρη στοιχεία του ιδιοκτήτη του ακινήτου.

 • Τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου και σε αυτό, Υπεύθυνη δήλωση Μηχανικού του Ν.651/1977 ότι “Το αγροτεμάχιο υπό στοιχεία … εμβαδού .. βρίσκεται εντός ορίων του οικισμού Εξαμιλίων (απ.Νομ. .. ) και είναι άρτιο και οικοδομήσιμο. Το ακίνητο δεν υπάγεται στις διατάξεις του Ν.1337/83 περί εισφοράς σε γη και χρήμα. Το ακίνητο δεν είναι δασική έκταση και δεν υπάρχουν δέντρα που να προστατεύονται από την δασική νομοθεσία”

 • Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνεται ότι κατά την σύνταξη του συμβολαίου θα προσκομιστούν πιστοποιητικά ότι είναι το ακίνητο είναι ελεύθερο κάθε βάρους γενικά, χρέους, υποθήκης, προσημείωσης, κατάσχεσης συντηρητικής ή αναγκαστικής, προικώου και κληρονομικού δικαίου, δουλείας, οποιασδήποτε διεκδίκησης, δικαιώματος τρίτου (νομικού ή πραγματικού ελαττώματος), εκνίκησης τρίτου, εισφορών φόρων και τελών δημοσίων και δημοτικών οποιωνδήποτε, απαλλοτρίωσης, αποζημίωσης από οποιαδήποτε αιτία και γενικά ελεύθερου κάθε φιλονικίας, διένεξης ή έριδας με όλα τα συμπαρομαρτούντα δικαιώματα των προσωπικών και πραγματικών και των συναφών με αυτά αγωγών.

Τρόπος σύνταξης και επίδοσης προσφορών

Οι φάκελοι δικαιολογητικών συμμετοχής, συνοδευόμενοι από αίτηση συμμετοχής στην δημοπρασία (η οποία θα βρίσκεται εκτός φακέλου), θα παραδοθούν σφραγισμένοι, στο Πρωτόκολλο του Δήμου Κορινθίων υπ’ όψιν της Γραμματείας Οικονομικής Επιτροπής και σε αυτούς θα αναγράφεται ευκρινώς το όνομα/επωνυμία του ενδιαφερόμενου-συμμετέχοντος, καθώς και τα στοιχεία της διακήρυξης (τίτλος, αριθμός πρωτοκόλλου).

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει:

α) Να μην έχουν ξυσίματα, σβησίματα, υποσημειώσεις ή υστερόγραφο, μεσόστιχα, παρεμβολές, κενά, συγκοπές και συντμήσεις που μπορούν να θέσουν σε αμφιβολία όρους, τιμές ή την ταυτότητα των συμμετεχόντων.

β) Να αναγράφουν τα ακριβή στοιχεία του συμμετέχοντος.

γ) Να είναι σαφή και πλήρη.

Οι ενδιαφερόμενοι, των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά την διαδικασία της πρώτης φάσης του διαγωνισμού, από την αρμόδια Επιτροπή καταλληλότητας, θα κληθούν εγγράφως, να προσέλθουν για την συμμετοχή τους στη δημοπρασία για την οικονομική προσφορά ενώπιον της Επιτροπής Δημοπρασίας.

Σε αυτούς που θα αποσταλούν προσκλήσεις θα πρέπει να παρευρεθούν αυτοπροσώπως, ή εφόσον πρόκειται για εταιρεία, προκειμένου μεν για προσωπικές εταιρείες ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτών, για δε κεφαλαιουχικές εξουσιοδοτημένο άτομο με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας την οποία, επί ποινή αποκλεισμού, θα προσκομίσει ενώπιον της Επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού κατά την ημέρα και ώρα που θα υποδειχθεί από την πρόσκληση.

Οι συμμετέχοντες θα δηλώνουν την οικονομική προσφορά (τιμή) ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας προσφερόμενου ακινήτου, προφορικά κατά σειρά εκφωνήσεως και πάσα προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε μειοδότη και η δέσμευση αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο μειοδότη.

Οι προσφορές των μειοδοτών αναγράφονται στο Πρακτικό της δημοπρασίας κατά σειρά της ως άνω εκφωνήσεως με το ονοματεπώνυμό τους.

Κατά την διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό της Επιτροπής Δημοπρασίας το οποίο μετά την λήξη της δημοπρασίας υπογράφεται και από τον μειοδότη. Επί των πρακτικών της δημοπρασίας αποφασίζει το αρμόδιο όργανο.

Ο τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από την μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο, κατά νόμο όργανο.

Εκτίμηση αξίας ακινήτου ( Αρθρο 7, Π.Δ.270/1981 )

Για την αγορά από τον δήμο ακινήτων που ανήκουν σε τρίτους, πριν την λήψη αποφάσεως του αρμοδίου επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας οργάνου, ενεργείται εκτίμηση της αξίας του ακινήτου του τελευταίου μειοδότη, από την αρμόδια Επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και σε περίπτωση που δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός της αξίας του συγκεκριμένου ακινήτου, η αξία προσδιορίζεται κατά περιοχή ή ζώνη. Η σχετική έκθεση της ανωτέρω Επιτροπής υποβάλλεται στο αρμόδιο για την επικύρωση του αποτελέσματος όργανο, ώστε να αποτελέσει στοιχείο της κρίσης αυτού.

Αν κατά την διαδικασία εκτίμησης της αξίας του ακινήτου του τελευταίου μειοδότη και σύμφωνα με τις τρέχουσες αντικειμενικές αξίες, προκύψει αξία ακινήτου άνω του ποσού των 58.694,05 ευρώ, (παρ.4, Άρθρο 31, Ν.2579/1998) ζητείται Εκτίμηση της αξίας του εν λόγω ακινήτου από Πιστοποιημένο Εκτιμητή καταχωρημένο στο σχετικό Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών (Ν.4152/2013) και η τεκμηριωμένη έκθεση αυτού αποτελεί ακολούθως, στοιχείο της κρίσης του αρμοδίου για την επικύρωση της δημοπρασίας οργάνου.

Συμβόλαιο

Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει για την σύνταξη και υπογραφή του συμβολαίου.

Λοιπές διατάξεις

Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον μειοδότη, η υποχρέωση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο μειοδότη.

Ο τελευταίος μειοδότης δεν δικαιούται καμία αποζημίωση από τον Δήμο από την μη έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας από τα αρμόδια όργανα.

Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών από την πρόσκληση για την υπογραφή του συμβολαίου να προσέλθει, διαφορετικά κηρύσσεται έκπτωτος.

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί σύμφωνα με το άρθρο 4 του Π.Δ. 270/1981, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από το Δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε σε αυτήν μειοδότης.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου όταν α)το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος περί τη διενέργεια της δημοπρασίας, β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας ο τελευταίος μειοδότης αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά ή και όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο μειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας, αποφάσεως της διοικητικής αρχής, δεν προσέλθει εμπρόθεσμα για την σύνταξη και υπογραφή του συμβολαίου.

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου, που θα αναφέρεται στους όρους της πρώτης διακήρυξης και η οποία θα δημοσιευθεί δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν την εκπνοή της προθεσμίας κατάθεσης αιτήσεων – προσφορών.

Για ό,τι δεν ρυθμίζεται από την παρούσα διακήρυξη έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν.3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», του Ν.3852/2010, και του Π.Δ. 270/81 όπως ισχύουν σήμερα.

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται από την Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο δημοτικό κατάστημα, οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος, κ.κ. Χουρσαλά Ειρήνη, Κότσαλου Βενετία, τηλέφωνο : 27413 61021, 61099 και fax: 27413 61038.

Β.- Μετά τον καθορισμό των όρων της παρούσας, εκδίδεται λεπτομερής διακήρυξη δημοπρασίας του Δημάρχου Κορινθίων περί εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών των ενδιαφερομένων, τον οποίο και εξoυσιoδoτεί για τις vόμιμες δημoσιεύσεις.

Η δαπάνη για την ανωτέρω αγορά θα καλυφθεί από την πίστωση δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2018 με ΚΑ 15/7112.0001, ποσού 100.000,00€ και τίτλο «Αγορά οικοπέδου στην Δ.Κ. Εξαμιλίων για κατασκευή Δημοτικού Σχολείου » (Α.Δ.Σ.16/306/2017 και 5/110/2018).

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 10/142/2018.-

Ακριβές απόσπασμα

Leave a Comment