Απόφαση αριθμ. 10/150/2018

Απόφαση αριθμ. 10/150/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 6/2/2019
 Αριθμός Πρακτικού 10

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 02-04-2018

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 2α Απριλίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Μεγ. Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 11314/29-03-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1) Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Ζήμος Κων., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γεωργ., 5) Μπάκουλης Δημ. 6) Ζώγκος Ανδ., 7) Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Κορδώσης Χρ., 2)Δημητρόπουλος Κων..

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 150η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός υπολόγων για την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής» θέτει υπ’ όψιν της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της αρμόδιας Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

Θέμα : «ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ»

Σύμφωνα με το άρθρο 172 παρ. 1,2 του Ν.3463/2006 και άρθρου 32 παρ. ΒΔ 17-5/15.6.1959 με απόφαση Δημαρχιακής επιτροπής εκδίδεται ένταλμα προπληρωμής για δαπάνες που είναι αδύνατη ή απρόσφορη η έκδοση χρηματικού εντάλματος.

Ο Δήμος Κορινθίων πρέπει να αναθέσει σε υπόλογο, με διαχείριση εντάλματος προπληρωμής προκειμένου να προβεί σε πληρωμές δαπανών προς τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Κατάστημα Κορίνθου για επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού, παραλλαγή δικτύου Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., κλπ σύμφωνα με τα παρακάτω έγγραφα:

  • Κοστολόγιο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. για Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού στην Τ.Κ. Αγ. Ιωάννου του Δήμου Κορινθίων, για τον αρ. παροχής: ΦΟΠ 91/2017 με αρ.πρωτ. Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.: 9466/08-12-2017, Συνολικού ποσού : 2.410,04 € (μαζί με Φ.Π.Α.).

  • Κοστολόγιο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. για Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού στην Τ.Κ. Αγ. Ιωάννου του Δήμου Κορινθίων, για τον αρ. παροχής: ΦΟΠ 91Α/2017 με αρ.πρωτ. Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.: 1453/02-03-2018, Συνολικού ποσού : 2.409,64 € (μαζί με Φ.Π.Α.).

  • Κοστολόγιο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. για Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού στην Τ.Κ. Αγ. Ιωάννου του Δήμου Κορινθίων, για τον αρ. παροχής: ΦΟΠ 91Β/2017 με αρ.πρωτ. Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.: 1455/02-03-2018, Συνολικού ποσού : 2.409,64 € (μαζί με Φ.Π.Α.).

  • Κοστολόγιο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. για Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού στην Τ.Κ. Αγ. Ιωάννου του Δήμου Κορινθίων, για τον αρ. παροχής: ΦΟΠ 91Γ/2017 με αρ.πρωτ. Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.: 9465/08-12-2017, Συνολικού ποσού : 1.205,02 € (μαζί με Φ.Π.Α.).

  • Κοστολόγιο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. για Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού στην Τ.Κ. Αγ. Ιωάννου του Δήμου Κορινθίων, για τον αρ. παροχής: ΦΟΠ 91Δ/2017 με αρ.πρωτ. Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.: 1451/02-03-2018, Συνολικού ποσού : 1.205,02 € (μαζί με Φ.Π.Α.).

Για τους ανωτέρω λόγους θα πρέπει η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου Κορινθίων Καμπόσου Μαρίνα Π.Ε. 1 Διοικητικών με Δ΄ Βαθμό, να αναλάβει με χρηματικό ένταλμα προπληρωμής το συνολικό ποσό των : 9.639,36 € προκειμένου να πληρώσει τις ανωτέρω υποχρεώσεις προς τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Κατάστημα Κορίνθου, βάση του αρθρ. 172 παρ. 1,2 του Ν 3463/2006 και άρθρου 32 παρ. 1 ΒΔ 17 – 5/15.6.1959.

Η ημερομηνία αποδόσεως λογαριασμού ορίζεται σε τρεις μήνες από την λήψη Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού 2018 από τις οποίες θα ικανοποιηθούν οι ανωτέρω ανάγκες είναι εγγεγραμμένες με:

ΚΑ: 20/7325.0002 με τίτλο «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού» ποσού 30.000,00 € για τα ανωτέρω

κοστολόγια Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2018, που ψηφίστηκε με την υπ’ αριθμ. 25/504/19-12-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.16079/23-01-2018 απόφαση της Αποκεντρωμένης Δ/σης Πελ/σου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική διάταξη,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Εγκρίνει την πραγματοποίηση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2018, ποσού : 9.639,36 € σε βάρος του ΚΑ: 20/7325.0002 με τίτλο «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού» ποσού 30.000,00 € για τα κατωτέρω κοστολόγια Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε..

Β.- Την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή δαπανών προς την Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Κατάστημα Κορίνθου για τα εξής :.

  1. Κοστολόγιο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. για Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού στην Τ.Κ. Αγ. Ιωάννου του Δήμου Κορινθίων, για τον αρ. παροχής: ΦΟΠ 91/2017 με αρ.πρωτ. Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.: 9466/08-12-2017, Συνολικού ποσού : 2.410,04 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

  2. Κοστολόγιο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. για Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού στην Τ.Κ. Αγ. Ιωάννου του Δήμου Κορινθίων, για τον αρ. παροχής: ΦΟΠ 91Α/2017 με αρ.πρωτ. Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.: 1453/02-03-2018, Συνολικού ποσού : 2.409,64 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

  3. Κοστολόγιο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. για Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού στην Τ.Κ. Αγ. Ιωάννου του Δήμου Κορινθίων, για τον αρ. παροχής: ΦΟΠ 91Β/2017 με αρ.πρωτ. Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.: 1455/02-03-2018, Συνολικού ποσού : 2.409,64 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

  4. Κοστολόγιο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. για Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού στην Τ.Κ. Αγ. Ιωάννου του Δήμου Κορινθίων, για τον αρ. παροχής: ΦΟΠ 91Γ/2017 με αρ.πρωτ. Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.: 9465/08-12-2017, Συνολικού ποσού : 1.205,02 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

  5. Κοστολόγιο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. για Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού στην Τ.Κ. Αγ. Ιωάννου του Δήμου Κορινθίων, για τον αρ. παροχής: ΦΟΠ 91Δ/2017 με αρ.πρωτ. Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.: 1451/02-03-2018,Συνολικού ποσού : 1.205,02 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

Δηλαδή συνολικού ποσού : 9.639,36 € ( συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

Γ.- Ορίζει υπόλογο υπάλληλο του Δήμου, στο όνομα της οποίας θα εκδοθεί το σχετικό ένταλμα προπληρωμής, την μόνιμη υπάλληλο του Δήμου Καμπόσου Μαρίνα, κλάδου ΠΕ1 Διοικητικών με βαθμό Δ΄, στην οποία δίνει εντολή να αναλάβει με χρηματικό ένταλμα προπληρωμής και να διαχειρισθεί το ανωτέρω συνολικό ποσό, το οποίο θα βαρύνει τις πιστώσεις Δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2018 με ΚΑ: 20/7325.0002, με τίτλο «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού» ποσού 30.000,00 € για τα ανωτέρω κοστολόγια Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε..

Δ.- Το συνολικό ποσό του εντάλματος προπληρωμής ορίζεται σε εννέα χιλιάδες εξακόσια τριάντα εννέα ευρώ και τριάντα έξι λεπτά ( 9.639,36 € ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Ε.- Ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού ορίζεται μέχρι και την 15-07-2018.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 10/150/2018.-

Leave a Comment