Απόφαση αριθμ. 10/154/2018

Απόφαση αριθμ. 10/154/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 6/2/2019
 Αριθμός Πρακτικού 10

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 02-04-2018

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο ΜΠνευματικόΔήμαρχΚoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)ΖώγκοΑνδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση ΧρήστοΔημΣυμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 2α Απριλίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Μεγ. Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 11314/29-03-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Ζήμος Κων., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γεωργ., 5)Ζώγκος Ανδ., 6)Μπάκουλης Δημ. 7) Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Κορδώσης Χρ., 2)Δημητρόπουλος Κων..

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 154η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 21ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών», υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την υπ’ αριθμ. 16/382/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία είχε οριστεί ως πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου Κορινθίων η δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ.Παπαβενετίου Αγγελική με την εντολή να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την καταχώρηση στο Κτηματολογικό Γραφείο Κορίνθου ως περιουσιακού στοιχείου του Δήμου, μεταξύ άλλων, του κοινόχρηστου χώρου Κ.Χ 305 (χώρος στάθμευσης & παιδικής χαράς) στο σχέδιο πόλεως περιοχής ”Αγιαννιώτικα” του Δήμου Κορινθίων επιφάνειας 593 τ.μ που φέρει ΚΑΕΚ 280552705009/0/0 και το οποίο έχει προκύψει από κυρωμένη Μεμονωμένη Πράξη Εφαρμογής με την υπ’ αριθμ. 3858/30-5-1994 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας, σε συνδυασμό με την τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου με την υπ’ αριθμ. 6702/28-7-2010 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας (ΦΕΚ 326/ΑΑΠ/2010).

Ακολούθως ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν των μελών το υπ’ αριθμ. Πρωτ. Εισερχ. 11672/02-04-2018 σημείωμα της πληρεξούσιας δικηγόρου, που έχει ως εξής:

Θέμα : ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ

Έχω καταθέσει ενώπιον του Μον/λούς Πρωτοδικείου Κορίνθου και για λογαριασμό του ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ την από  02-04-2018 με αρ. καταθ. 90/ΕΜ 90/02-04-2018 αίτηση (εκουσίας δικαιοδοσίας) του άρθρου 6 παρ. 3 Νόμου 2664/1998 για την διόρθωση της εσφαλμένης αρχικής εγγραφής στα Κτηματολογικά Βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Α΄ Κορίνθου, που αφορά το ακίνητο με αρ. ΚΑΕΚ 280552705009/0/0, προκειμένου σ’ αυτό να καταχωρηθεί ο Δήμος Κορινθίων

ως αποκλειστικός κύριος, νομέας και κάτοχός του. Πρόκειται για τον ΚΧ 305 χώρο στάθμευσης και παιδικής χαράς εμβαδού 593 τ.μ.  (ημερομηνία δικασίμου 23/5/2018).

Παρακαλώ να ορίσετε άμεσα δικαστικό επιμελητή του Εφετείου Αθηνών προκειμένου να επιδώσει την άνω αίτηση (εντός της προβλεπόμενης 20ήμερης προθεσμίας από την κατάθεσή της) στο Ελληνικό Δημόσιο, νομίμως εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Οικονομικών και εν γένει προκειμένου να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη επίδοση απαιτηθεί στο μέλλον (εντός της περιφέρειάς του) αναφορικά με την άνω υπόθεση και σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας.

Η σχετική υπόθεση μου έχει ανατεθεί με το με αρ. 16/382/2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής. Εν αναμονή ενεργειών σας.

Ο Πρόεδρος λέει ότι προκειμένου να υποστηριχθούν τα συμφέροντα του Δήμου θα πρέπει να ορισθεί πληρεξούσιος Δικαστικός Επιμελητής Εφετείου Αθηνών προκειμένου να επιδώσει την άνω αίτηση (εντός της προβλεπόμενης 20ήμερης προθεσμίας από την κατάθεσή της) στο Ελληνικό Δημόσιο, νομίμως εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Οικονομικών και εν γένει προκειμένου να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη επίδοση απαιτηθεί στο μέλλον (εντός της περιφέρειάς του) αναφορικά με την άνω υπόθεση και σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας. Προτείνει δε για τον λόγο αυτόν, τον Δικαστικό Επιμελητή Αθηνών κ.Διαμαντή Ανδρέα.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, το υπ’ αριθμ. Πρωτ. Εισερχ. 11672/02-04-2018 σημείωμα της πληρεξούσιας δικηγόρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική, νομοθετική διάταξη

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντος του κ.Νανόπουλου Β. διότι διαφωνεί με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητά να γίνεται σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

Ορίζει πληρεξούσιο δικαστικό επιμελητή του Δήμου Κορινθίων στην ανωτέρω υπόθεση τον δικαστικό επιμελητή Αθηνών κ.Διαμαντή Ανδρέα με την εντολή, σε συνεργασία με την πληρεξούσια Δικηγόρο Κορίνθου κ.Παπαβενετίου Αγγελική να επιδώσει την άνω αίτηση εντός της προβλεπόμενης 20ήμερης προθεσμίας από την κατάθεσή της στο Ελληνικό Δημόσιο, νομίμως εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Οικονομικών και εν γένει προκειμένου να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη επίδοση απαιτηθεί στο μέλλον, εντός της περιφέρειάς του, αναφορικά με την άνω υπόθεση και σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας.

Η αμοιβή του ανωτέρω δικαστικού επιμελητή θα οριστεί βάσει της ΚΥΑ 76297/30-10-2015 Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών περί καθορισμού αμοιβών δικαστικών επιμελητών (ΦΕΚ 2346β΄/30-10-2015) και της όμοιας 21798/11-03-2016 (ΦΕΚ 709β΄/16-03-2016) και κάθε άλλης σχετικής, ισχύουσας νομοθετικής διάταξης.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 10/154/2018.-