Απόφαση αριθμ. 10/155/2018

Απόφαση αριθμ. 10/155/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 6/2/2019
 Αριθμός Πρακτικού 10

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 02-04-2018

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο ΜΠνευματικόΔήμαρχΚoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)ΖώγκοΑνδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση ΧρήστοΔημΣυμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 2α Απριλίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Μεγ. Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 11314/29-03-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Ζήμος Κων., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γεωργ., 5)Ζώγκος Ανδ., 6)Μπάκουλης Δημ. 7) Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Κορδώσης Χρ., 2)Δημητρόπουλος Κων..

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 155η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 21ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών», υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την υπ’ αριθμ. 4/50/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία είχε οριστεί ως πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου Κορινθίων η δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ.Μήτσουλα Παναγούλα, με την εντολή να καταθέσει ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου αγωγή κατά του Μιχαήλ Ζορμπά και κατά της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία EFG EUROBANK – ERGASIAS A.E., σύμφωνα με το άρθρο 940 παρ.3 του Κ.Πολ.Δ., για την καταβολή στο Δήμο Κορινθίων χρηματικής αποζημίωσης για ζημία του, η οποία ανέρχεται στο ποσό της κατάσχεσης και συγκεκριμένα στο ποσό των 50.567,23€ με τους νόμιμους τόκους, το οποίο παρανόμως κατασχέθηκε από τον κ. Ζορμπά Μιχαήλ από τους λογαριασμούς του Δήμου και του οποίου παρανόμως η τράπεζα EFG EUROBANK – ERGASIAS A.E. επέτρεψε την κατάσχεση, παρά το διατακτικό της με αριθμό 4/2016 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, και επαναφοράς των πραγμάτων στην αρχική τους κατάσταση, λόγω της αμετάκλητης ακύρωσης της αναγκαστικής εκτέλεσης που κινήθηκε κατά του Δήμου και γενικά να προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως, συμπεριλαμβανομένων όλων των νομίμων ενεργειών προς υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου κατά την διαδικασία εκτέλεσης της σχετικής τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν των μελών την υπ’ αριθμ. Πρωτ. Εισερχ. 10545/26-03-2018 Αίτηση της πληρεξούσιας δικηγόρου, που έχει ως εξής:

“ Με την υπ’αριθμ.4/50/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, κατέθεσα για λογαριασμό του Δήμου Κορινθίων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου την με αριθμό κατάθεσης 188/ΤΜ188/2017 αγωγή του Δήμου Κορινθίων κατά του Μιχαήλ Ζορμπά του Γεωργίου κατοίκου Κορίνθου (οδός Αδειμάντου αρ.1) σύμφωνα με το άρθρο 940 παρ.3 του Κ.Πολ.Δ, με την οποία αιτούμαστε την καταβολή στο Δήμο Κορινθίων χρηματικής αποζημίωσης και χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης, λόγω της αμετάκλητης ακύρωσης της αναγκαστικής εκτέλεσης που κινήθηκε κατά του Δήμου.

Στο κείμενο της ως άνω απόφασης αναφέρεται η εντολή προς εμένα να ασκησω αγωγή σύμφωνα με το άρθρο 940 παρ.3 του Κ.Πολ.Δ, για την καταβολή στο Δήμο Κορινθίων χρηματικής αποζημίωσης για ζημία του, η οποία ανέρχεται στο ποσό της κατάσχεσης και συγκεκριμένα στο ποσό των 50.567,23€ με τους νόμιμους τόκους, το οποίο παρανόμως κατασχέθηκε από τον κ. Ζορμπά Μιχαήλ από τους λογαριασμούς του Δήμου και του οποίου παρανόμως η τράπεζα EFG EUROBANK – ERGASIAS A.E. επέτρεψε την κατάσχεση, παρά το διατακτικό της με αριθμό 4/2016 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, πλην όμως εκ παραδρομής έχει παραληφθεί η εντολή για την αξίωση καταβολής χρηματικής ικανοποίησης λόγω της ηθικής βλάβης που υπέστη το νομικό πρόσωπο του Δήμου Κορινθίων από την άνω παράνομη συμπεριφορά του Μιχαήλ Ζορμπά του Γεωργίου, κατοίκου Κορίνθου (οδός Αδειμάντου αρ.1), η οποία παρά ταύτα προβλέπεται από το άρθρο 940 παρ.3 του Κ.Πολ.Δ.

Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή κατά την κατάθεση των προτάσεων του αντιδίκου, προβλήθηκε ένσταση έλλειψης πληρεξουσιότητάς μου ως προς το συγκεκριμένο κονδύλιο, παρακαλώ όπως, άμεσα, ενόψει της συζητήσεως της ως άνω αγωγής του Δήμου εντός των επόμενων ημερών, με σχετική απόφασή σας προβείτε σε διόρθωση της άνω απόφασης και εγκρίνετε την άσκηση από εμένα της από 10.10.2017 (με αριθμό κατάθεσης: 188/ΤΜ188/2017) αγωγής του Δήμου Κορινθίων κατά του Μιχαήλ Ζορμπά του Γεωργίου, με την οποία αιτούμαστε να καταδικαστεί ο εναγόμενος να καταβάλλει στο Δήμο για όλους τους αναφερόμενους στο ιστορικό της ένδικης αγωγής μας λόγους, το συνολικό ποσό των 100.567,23€, το οποίο συνίσταται σε θετική ζημία ποσού 50.567,23€ και σε χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ποσού 50.000,00 € και να με εξουσιοδοτήσετε εκ νέου να παρασταθώ κατά τη δικάσιμο που ήθελε ορισθεί ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου ή σε κάθε μετ’ αναβολής δικάσιμο ήθελε συζητηθεί η ανωτέρω αγωγή, να συντάξω, υπογράψω και καταθέσω σχετικό υπόμνημα, να παρακολουθήσω την έκδοση της σχετικής απόφασης, να ασκήσω έφεση κατά της εκδοθησόμενης απόφασης εφόσον θα βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου και γενικά να προβώ σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως. Την ως άνω απόφαση θα προσκομίσω στο Μονομελές Πρωτοδικείο Κορίνθου, πριν τη συζήτηση της άνω αγωγής.”

Ο Πρόεδρος λέει ότι προκειμένου να υποστηριχθούν τα συμφέροντα του Δήμου θα πρέπει να διορθωθεί η υπ’ αριθμ. 4/50/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, να εγκριθεί η άσκηση αγωγής από την πληρεξούσια δικηγόρο για την καταβολή αποζημίωσης για το συνολικό ποσό των 100.567,23€, το οποίο συνίσταται σε θετική ζημία ποσού 50.567,23€ και σε χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ποσού 50.000,00 €, να εξουσιοδοτηθεί εκ νέου η ίδια, να παρασταθεί κατά τη δικάσιμο που ήθελε ορισθεί ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου και γενικά να προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την υπ’ αριθμ.πρωτ.Εισερχ.10545/26-03-2018 Αίτηση της πληρεξούσιας δικηγόρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική, νομοθετική διάταξη

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντος του κ.Νανόπουλου Β. διότι διαφωνεί με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητά να γίνεται σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

Α. Διορθώνει την υπ’ αριθμ. 4/50/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία ορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου η δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ.Μήτσουλα Παναγούλα, με την εντολή να καταθέσει ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου αγωγή κατά του Μιχαήλ Ζορμπά και κατά της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία EFG EUROBANK – ERGASIAS A.E., σύμφωνα με το άρθρο 940 παρ.3 του Κ.Πολ.Δ., για την καταβολή στο Δήμο Κορινθίων χρηματικής αποζημίωσης για ζημία του, η οποία ανέρχεται στο ποσό της κατάσχεσης και συγκεκριμένα στο ποσό των 50.567,23€ με τους νόμιμους τόκους, το οποίο παρανόμως κατασχέθηκε από τον κ. Ζορμπά Μιχαήλ από τους λογαριασμούς του Δήμου και του οποίου παρανόμως η τράπεζα EFG EUROBANK – ERGASIAS A.E. επέτρεψε την κατάσχεση, παρά το διατακτικό της με αριθμό 4/2016 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, και επαναφοράς των πραγμάτων στην αρχική τους κατάσταση, λόγω της αμετάκλητης ακύρωσης της αναγκαστικής εκτέλεσης που κινήθηκε κατά του Δήμου, να παρασταθεί κατά την δικάσιμο που ήθελε ορισθεί ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου ή σε κάθε μετ’ αναβολής δικάσιμο ήθελε συζητηθεί η ανωτέρω αγωγή, να συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικό υπόμνημα, να παρακολουθήσει την έκδοση της σχετικής απόφασης, να ασκήσει έφεση κατά της εκδοθησόμενης απόφασης εφόσον θα βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου και γενικά να προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως, συμπεριλαμβανομένων όλων των νομίμων ενεργειών προς υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου κατά την διαδικασία εκτέλεσης της σχετικής τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, διότι εκ παραδρομής

έχει παραληφθεί η εντολή για την αξίωση καταβολής χρηματικής ικανοποίησης λόγω της ηθικής βλάβης που υπέστη το νομικό πρόσωπο του Δήμου Κορινθίων από την άνω παράνομη συμπεριφορά του Μιχαήλ Ζορμπά του Γεωργίου, κατοίκου Κορίνθου (οδός Αδειμάντου αρ.1), η οποία παρά ταύτα προβλέπεται από το άρθρο 940 παρ.3 του Κ.Πολ.Δ.

Β. Εγκρίνει την άσκηση από την πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου κ.Μήτσουλα Παναγούλα, της από 10.10.2017 (με αριθμό κατάθεσης: 188/ΤΜ188/2017) αγωγής του Δήμου Κορινθίων κατά του Μιχαήλ Ζορμπά του Γεωργίου με την οποία αιτούμαστε να καταδικαστεί ο εναγόμενος να καταβάλλει στο Δήμο για όλους τους αναφερόμενους στο ιστορικό της ένδικης αγωγής μας λόγους, το συνολικό ποσό των 100.567,23€, το οποίο συνίσταται σε θετική ζημία ποσού 50.567,23€ και σε χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ποσού 50.000,00 €.

Γ. Εξουσιοδοτεί εκ νέου την πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου κ.Μήτσουλα Παναγούλα, να παρασταθεί κατά τη δικάσιμο που ήθελε ορισθεί ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου ή σε κάθε μετ’ αναβολής δικάσιμο ήθελε συζητηθεί η ανωτέρω αγωγή, να συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικό υπόμνημα, να παρακολουθήσει την έκδοση της σχετικής απόφασης, να ασκήσει έφεση κατά της εκδοθησόμενης απόφασης εφόσον θα βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου και γενικά να προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως, συμπεριλαμβανομένων όλων των νομίμων ενεργειών προς υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου κατά την διαδικασία εκτέλεσης της σχετικής τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.

Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στις ελάχιστες αμοιβές που προβλέπονται από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 10/155/2018.-

Leave a Comment