Απόφαση αριθμ. 10/166/2018

Απόφαση αριθμ. 10/166/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 6/2/2019
 Αριθμός Πρακτικού 10

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 02-04-2018

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 2α Απριλίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Μεγ. Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 11314/29-03-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Ζήμος Κων., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γεωργ., 5)Ζώγκος Ανδ., 6)Μπάκουλης Δημ. 7) Νανόπουλος Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Κορδώσης Χρ., 2)Δημητρόπουλος Κων..

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 166η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 21ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών», υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής τις με αριθμό 20/2015 και 94/2018 αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής, με τις οποίες έχει ορισθεί πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Κορινθίων ο δικηγόρος Αθηνών κ. Κουνέλης Βασίλειος για υπόθεση οικονομικών αξιώσεων του Δήμου Κορινθίων κατά των εταιρειών παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας Energa PowerTrading A.E. και Hellas Power A.E., σύμφωνα με το αριθμ. 365/2014 παραπεμπτικό βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών. Στη συνέχεια ενημερώνει τα μέλη της Επιτροπής ότι την 03-10-2017 κοινοποιήθηκε στον Δήμο μας με δικαστικό επιμελητή η υπ’ αριθμ. 0348/2017 Κλήση του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών προς τον Δήμο Κορινθίων, με την οποία καλείται ο Δήμος στις 09-05-2018 να εξετασθεί ως μάρτυρας ενώπιον του Α’ Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών για την ποινική δίκη κατά Φλώρου Αριστείδη, ο οποίος είναι νόμιμος εκπρόσωπος και υπεύθυνος της εταιρείας ENERGA POWER TRADING A.E.. Ο Πρόεδρος λέει ότι προκειμένου να υποστηριχθούν τα συμφέροντα του Δήμου θα πρέπει να ορισθεί πληρεξούσιος δικηγόρος, ο οποίος θα παρασταθεί ενώπιον του Α΄ Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών κατά την δικάσιμο της 9ης Μαΐου του 2018 ή σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο αυτής ή διακοπή της δικασίμου αυτής και θα δηλώσει παράσταση Πολιτικής Αγωγής του Δήμου Κορινθίων στην εν λόγω υπόθεση, θα εκπροσωπήσει το Δήμο Κορινθίων κατά την εκδίκαση της εν λόγω ποινικής υπόθεσης, παριστάμενος ενώπιον του Δικαστηρίου, υπογράφων οιοδήποτε απαραίτητο έγγραφο υποβάλλων αιτήσεις, ενστάσεις και κάθε ένδικο βοήθημα, προβάλλοντας ισχυρισμούς και εν γένει, θα προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την εκπλήρωση της παρούσας εντολής, ασκώντας πάντα τα δικαιώματα του συνηγόρου πολιτικής αγωγής και για τον λόγο αυτό προτείνει τον ορισμό του δικηγόρου Αθηνών κ. Κουνέλη Βασιλείου. Επίσης, θα πρέπει να οριστεί πληρεξούσιος συμβολαιογράφος, ο οποίος θα συντάξει ειδικό πληρεξούσιο, που θα εξουσιοδοτεί τον ανωτέρω πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου για την παράσταση κατά την ανωτέρω δικάσιμο και τις σχετικές περαιτέρω ενέργειές του και για τον λόγο αυτό προτείνει τη συμβολαιογράφο Κορίνθου κ. Τέσση – Σώκου Ευγενία.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν. 3852/2010 και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική, νομοθετική διάταξη,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντος του κ. Νανόπουλου Β. διότι διαφωνεί με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητά να γίνεται σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

Α.- Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου τον δικηγόρο Αθηνών κ. Βασίλειο Κουνέλη, με Α.Μ.Δ.Σ.Α. 17799 – Δικηγορικό Γραφείο Αποστόλης Β. Βλάχος, Δημήτρης Ι. Κυριακουλάκος, Βασίλης Ν. Κουνέλης, Βασίλης Θ. Τζούλης, Βάσια Σ. Ατσιδάκου και Συνεργάγες, στον οποίο δίνει εντολή να παρασταθεί ενώπιον του Α΄ Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών κατά την δικάσιμο της 9ηςΜαΐου του 2018 ή σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο αυτής ή διακοπή της δικασίμου αυτής και να δηλώσει παράσταση Πολιτικής Αγωγής του Δήμου Κορινθίων στην εν λόγω υπόθεση, να εκπροσωπήσει το Δήμο Κορινθίων κατά την εκδίκαση της εν λόγω ποινικής υπόθεσης, παριστάμενος ενώπιον του Δικαστηρίου, υπογράφων οιοδήποτε απαραίτητο έγγραφο υποβάλλων αιτήσεις, ενστάσεις και κάθε ένδικο βοήθημα, προβάλλοντας ισχυρισμούς και εν γένει να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την εκπλήρωση της παρούσας εντολής, ασκώντας πάντα τα δικαιώματα του συνηγόρου πολιτικής αγωγής.

Β.- Ορίζει πληρεξούσια συμβολαιογράφο του Δήμου Κορινθίων την συμβολαιογράφο Κορίνθου κ. Τέσση – Σώκου Ευγενία, στην οποία δίνει εντολή να συντάξει άμεσα και εμπρόθεσμα (δικάσιμος 09-05-2018) ειδικό πληρεξούσιο, το οποίο θα υπογράψει ο Δήμαρχος Κορινθίων, προκειμένου ο πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου κ. Βασίλειος Κουνέλης να εξουσιοδοτείται για την παράσταση κατά την ανωτέρω δικάσιμο και τις σχετικές περαιτέρω ενέργειές του, του οποίου το κείμενο θα έχει ως εξής:

Παρέχουμε την πληρεξουσιότητα και εντολή στο δικηγόρο Βασίλειο Kουνέλη, κάτοικο Αθηνών, οδός Πατησίων, αρ. 67, με ΑΜ. Δ.Σ.Α. 17.799, ίνα εμφανιστεί ενώπιον του Α΄ Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών κατά την δικάσιμο της 9ης Μαίου του 2018 ή σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο αυτής ή διακοπή της δικασίμου αυτής και να δηλώσει παράσταση Πολιτικής Αγωγής του Δήμου Κορινθίων στην με αριθμό πιν. 1 υπόθεση κατά ενός εκάστου των κατηγορουμένων: Α). 1)Αριστείδη Φλώρου του Αχιλλέα, 2)Αχιλλέα Φλώρου του Αριστείδου, 3) Νικολάου Δεκόλη του Αποστόλου και 4) Στέφανου Σιαφάκα του Κωνσταντίνου, νομίμων εκπροσώπων και υπευθύνων της εταιρείας ENERGA POWER TRADING Α.Ε., ως και των διαδόχων αυτής εταιρικών σχημάτων και για το ποσό των 50€, με επιφύλαξη εις έκαστον, προς χρηματική ικανοποίηση της ηθικής του βλάβης, που προκλήθηκε συνεπεία της διάπραξης σειράς αδικημάτων εις βάρος του Δήμου Κορινθίων και με την κακουργηματική υπεξαίρεση συνολικού χρηματικού ποσού 79.208,40€, από την οποία προκλήθηκε ζημία 79.208,40€ στο Δήμο Κορινθίων και Β). Του Βασιλείου Μηλιώνη του Χρήστου, νομίμου εκπροσώπου και υπευθύνου της εταιρείας HELLAS POWER Α.Ε., ως και των διαδόχων αυτής εταιρικών σχημάτων και για το ποσό των 50€, με επιφύλαξη, προς χρηματική ικανοποίηση της ηθικής του βλάβης, που προκλήθηκε συνεπεία της διάπραξης σειράς αδικημάτων εις βάρος του Δήμου Κορινθίων και με την κακουργηματική υπεξαίρεση συνολικού χρηματικού ποσού 39.618,70€αντίστοιχα από την οποία προκλήθηκε ζημία 39.618,70€ στο Δήμο Κορινθίων, όπως αναλυτικότερα οι πράξεις όλων των παραπάνω αναφερομένων κατηγορουμένων περιγράφονται στο υπ’ αριθμ. 365/2014 παραπεμπτικό βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών και στην υπ’ αριθμ. 534/2017 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακ/των και αφορούν την δραστηριότητα των πιο πάνω εταιρειών παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και να εκπροσωπήσει τον Δήμο Κορινθίων, κατά την εκδίκαση της πιο πάνω ποινικής υποθέσεως, παριστάμενος ενώπιον του Δικαστηρίου, υπογράφων οιοδήποτε απαραίτητο έγγραφο, υποβάλλων αιτήσεις, ενστάσεις και κάθε ένδικο βοήθημα, προβάλλοντας ισχυρισμούς και εν γένει, όπως προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την εκπλήρωση της δια της παρούσας δοθείσης σε αυτόν εντολής, ασκώντας πάντα τα δικαιώματα του συνηγόρου πολιτικής αγωγής.

Η αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου θα καθοριστεί με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, καθώς θα απαιτηθούν αρκετές μεταβάσεις στο Εφετείο Αθηνών και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, καθώς και αντίστοιχες ενέργειες των απαιτούμενων πράξεων προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάληψης των ως άνω χρηματικών ποσών για λογαριασμό του Δήμου Κορινθίων, καθώς και έξοδα φωτοαντιγράφων δικογραφίας, πράξεων κ.λπ.

Η αμοιβή της ανωτέρω συμβολαιογράφου θα βασισθεί στα προβλεπόμενα από την Κ.Υ.Α. 111376/31.12.2011(ΦΕΚ13/11.01.2012 τεύχος Β’) “Καθορισμός δικαιωμάτων συμβολαιογράφων”, όπως ισχύει, την υποπαρ. Γ.2 του άρθρου 2 του Ν. 4336/15 (ΦΕΚ 94/14.08.2015 τεύχος Α’), όπως ισχύει, και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική νομοθεσία.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 10/166/2018.-

Leave a Comment