Απόφαση αριθμ. 10/62/2018

Απόφαση αριθμ. 10/62/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 5/2/2019
 
  1. Αριθμός Πρακτικού 10

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 28-12-2018

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο και τους κ.κ. 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Χαράλαμπο Καμπούρη, 4)Γεώργιο Φαρμάκη, 5)Κωνσταντίνο Ζήμο, 6)Σταύρο Κεφάλα, 7) Βασίλειο Νανόπουλο, 8)Μαρία Καραμαλίκη, 9)Θεμιστοκλή Κουτσογκίλα, Δημοτικούς Συμβούλους, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 77/2017 και β)με αριθμό 91/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 28η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή και ώρα 09:30 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 45350/24-12-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Αλεξανδρος Πνευματικός, Πρόεδρος, 2)Κων. Ζήμος, 3)Μιχ. Χατζής, 4)Βασ. Νανόπουλος, 5)Μαρ. Καραμαλίκη,

Α π ό ν τ ε ς

1)Χαρ.Καμπούρης , 2) Γεώργ.Φαρμάκης, 3)Σταυρ.Κεφάλας, 4)Θεμ.Κουτσογκίλας.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Απόφαση 62η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεως περί ανάκλησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος» θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την από 19-12-2018 εισήγηση του Τμήματος Εμπορίου και Υπηρεσιών, της Δ/νσης Τοπικής Ανάπτυξης του Δήμου Κορινθίων που έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ : «ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙAΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ »

ΣΧΕΤ. :

  1. Το υπ’ αριθμ. 2699 Φ 700.3/1541/10-10-2018 έγγραφο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορίνθου.

  2. Το υπ΄ αρίθμ. 35686/24-10-2018 έγγραφο του Δήμου Κορινθίων.

  3. Το άρθρο 15 (παραγρ. 1) της ΚΥΑ οικ. 16228/17-05-2017 ΦΕΚ 1723/18-05-2017(Τεύχος Β΄).

  4. Η Υ.1γ/Γ.Π./οικ. 47829/21-06-2017 (ΦΕΚ 2161/23-06-2017 τεύχος β΄) “Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες Διατάξεις”.

Με το ανωτέρω σχετικό (1) έγγραφο, η πυροσβεστική Υπηρεσία Κορίνθου ενημερώνει το Δήμο ότι μετά από σχετικό έκτακτο έλεγχο που διενήργησε στις 28-09-2018 στο κατάστημα ΧΩΡΟ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, ιδιοκτησίας της εταιρείας ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., το οποίο βρίσκεται επί της οδού Εθνικής Αντίστασης 32, στην Κόρινθο, διαπίστωσε τα εξής:

α.- Στον υπόγειο χώρο βρέθηκε μία φιάλη 25 κg υγραερίου κατά παράβαση των κείμενων διατάξεων γιά την αποθήκευση υγραερίων σε υπόγειους χώρους.

β.-Το κλιμακοστάσιο που ενώνει το ισόγειο με τον Α΄ όροφο δεν αποτελούσε ξεχωριστό πυροδιαμέρισμα όπως αποτυπώνεται στην εγκεκριμένη μελέτη. Συγκεκριμένα απουσίαζαν οι δύο πυράντοχες πόρτες (60 λεπτών) που αναφέρει η μελέτη στο ισόγειο και στον Α΄ όροφο με αποτέλεσμα να μην ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 3 παραγρ. 4 τις Π.Δ. 3/2015 της μέγιστης απροστάτευτης όδευσης διαφυγής (46,40>45 μέτρων)

γ.- δεν είχε εγκατασταθεί καμία Π.Φ. στο σύνολο ορόφων της επιχείρησης.

δ.- Δύο πυροσβεστήρες βρέθηκαν να χρήζουν συντήρησης.

΄Υστερα από τα παραπάνω η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανακαλεί το υπ΄αρίθμ. 3462 Φ.700.5/1541/ 07-08-2015 χορηγηθέν πυροπροστασίας.

Καλεί τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης να συμμορφωθεί άμεσα με την ισχύουσα νομοθεσία και την εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας, υποβάλλοντας εφόσον το επιθυμεί και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά γιά την εκ νέου χορήγηση πιστοποιητικού πυροπροστασίας.

Σας γνωρίζουμε ότι κατόπιν προφορικής ενημέρωσης από την πυροσβεστική Υπηρεσία Κορίνθου, ο ιδιοκτήτης μέχρι σήμερα δεν έχει προβεί σε καμμία ενέργεια.

Με το (2) σχετικό έγγραφό του, ο Δήμος Κορινθίων, καλεί τον ενδιαφερόμενο εντός πέντε (5) ημερών να προσέλθει και να υποβάλλει τις απόψεις του.

Ο ιδιοκτήτης δεν προσήλθε μέχρι σήμερα στην Υπηρεσία μας, να υποβάλλει τις απόψεις του προφορικώς ή γραπτώς.

Επίσης σύμφωνα με τις προαναφερόμενες Διατάξεις η βεβαίωση πυρασφάλειας στα καταστήματα Υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι βασικό δικαολογητικό γιά την έκδοση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας, το οποίο πρέπει να είναι πάντα σε ισχύ, προκειμένου να λειτουργεί η επιχείρηση και σε περίπτωση μη ύπαρξής του ο Δήμος έχει δέσμια από το Νόμο αρμοδιότητα να επιβάλλει κυρώσεις, όπως προβλέπεται από τις σχετικές, ήτοι ανάκληση αδείας.

Κατόπιν των ανωτέρω

Εισηγούμαστε όπως ανακληθεί η αρίθμ. 36565/18-08-2015 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ”, ιδιοκτησίας εταιρίας ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., το οποίο βρίσκεται στην οδό Εθνικής Αντίστασης 32, του Δήμου Κορινθίων, γιά το λόγο ότι ο ιδιοκτήτης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα παραπάνω έγγραφα δεν κατέχει μέχρι σήμερα σε ισχύ πιστοποιητικό πυρασφαλείας.

Ο Πρόεδρος αναφέρει ακολούθως ότι, η εταιρεία ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., ιδιοκτήτρια του εν λόγω καταστήματος, κλήθηκε νόμιμα να παραστεί στη συζήτηση του θέματος κατά την παρούσα συνεδρίαση με την αριθμ. 45452/27-12-2018 πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής και προτείνει την ανάκληση της υπ’ αρίθμ. 36565/18-08-2015 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του εν λόγω καταστήματος, ιδιοκτησίας της εταιρίας ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ανωτέρω σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική διάταξη

                                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ανακαλεί την υπ’ αριθμ. 36565/18-08-2015 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ”, ιδιοκτησίας εταιρίας ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., το οποίο βρίσκεται στην οδό Εθνικής Αντίστασης 32, του Δήμου Κορινθίων, σύμφωνα με τους λόγους που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στην από 19-12-2018 εισήγηση του Τμήματος Εμπορίου και Υπηρεσιών, της Δ/νσης Τοπικής Ανάπτυξης του Δήμου Κορινθίων.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 10/62/2018.-

Leave a Comment