Απόφαση αριθμ. 10/63/2018

Απόφαση αριθμ. 10/63/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 5/2/2019
 
  1. Αριθμός Πρακτικού 10

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 28-12-2018

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο και τους κ.κ. 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Χαράλαμπο Καμπούρη, 4)Γεώργιο Φαρμάκη, 5)Κωνσταντίνο Ζήμο, 6)Σταύρο Κεφάλα, 7) Βασίλειο Νανόπουλο, 8)Μαρία Καραμαλίκη, 9)Θεμιστοκλή Κουτσογκίλα, Δημοτικούς Συμβούλους, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 77/2017 και β)με αριθμό 91/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 28η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή και ώρα 09:30 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 45350/24-12-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Αλεξανδρος Πνευματικός, Πρόεδρος, 2)Κων. Ζήμος, 3)Μιχ. Χατζής, 4)Βασ. Νανόπουλος, 5)Μαρ. Καραμαλίκη,

Α π ό ν τ ε ς

1)Χαρ.Καμπούρης , 2) Γεώργ.Φαρμάκης, 3)Σταυρ.Κεφάλας, 4)Θεμ.Κουτσογκίλας.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Απόφαση 63η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεως περί διατήρησης απαλλοτρίωσης στη θέση Βάλτος Τ.Κ.Λεχαίου Δήμου Κορινθίων» θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την υπ’ αριθμ.πρωτ. 44205/4764/17-12-2018 σχετική εισήγηση της Υπηρεσίας Πολεοδομικών Εφαρμογών και Μελετών του Τμήματος Πολεοδομίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου.

Ο Πρόεδρος ακολούθως, αφού μελέτησε τον φάκελο δικαιολογητικών της εισήγησης, προτείνει την αναβολή συζήτησης του θέματος για ενδελεχή μελέτη, καθώς και ενημέρωση των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική διάταξη

                                           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αναβάλει την συζήτηση του 2ο θέματος της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεως περί διατήρησης απαλλοτρίωσης στη θέση Βάλτος Τ.Κ.Λεχαίου Δήμου Κορινθίων» για τους λόγους που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 10/63/2018.-