Απόφαση αριθμ. 10/84/2019

Επανάληψη διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 43.222,08 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) αριθμος πρακτικου 10 4-3-2019

Leave a Comment