Απόφαση αριθμ. 10/86/2019

Απόφαση αριθμ. 10/86/2019

Ημ/νία Δημοσίευσης : 15/3/2019

Αριθμός Πρακτικού 10 Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv Της  04-03-2019   Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Γκουργιώτη Αλέξανδρο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017, β)με αριθμό 76/2017 και γ)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 4η Μαρτίου 2019, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 7463/28-02-2019 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.   Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία. Π α ρ ό ν τ ε ς 1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Ζήμος Κων., 3)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 4)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάσση Δημ.), 5)Νανόπουλος Βασ.. Α π ό ν τ ε ς 1)Γκουργιώτης Αλεξ., 2)Δημητρόπουλος Κων., 3)Ζώγκος Ανδ..   Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  ΑΠΟΦΑΣΗ 86η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών», θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής την αριθμ. ΚΛ85/12-2-2019 κλήση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου και την συνημμένη σε αυτήν με αριθμ. καταχώρησης 8/14-01-2015 αγωγή αποζημίωσης των Γκιώνη Σπυρίδωνα κ.λπ. (σύνολο 2)κατά του Δήμου Κορινθίων, η οποία κοινοποιήθηκε στο Δήμο με δικαστικό επιμελητή στις 19-02-2019 και της οποίας δικάσιμος έχει ορισθεί στις 04-04-2019. Κατόπιν  ο Προέδρος λέει ότι, προκειμένου να υποστηριχθούν τα συμφέροντα του Δήμου, θα πρέπει να ορισθεί πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου, ο οποίος θα παρασταθεί ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά την συζήτηση της ως άνω αναφερομένης αγωγής αποζημίωσης κατά την ορισθείσα δικάσιμο στις 04-04-2019 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, θα συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικό υπόμνημα, θα παρακολουθήσει την έκδοση της σχετικής απόφασης και θα ενημερώσει το Δήμο για την πορεία της υποθέσεως.  Για τον λόγο αυτό προτείνει το δικηγόρο Κορίνθου κ. Γιαννίκο Γεώργιο. Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, το σχετικό δικόγραφο, τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, του Ν.3463/2006, όπως ισχύει, του Ν.4555/2018, όπως ισχύει και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική, νομοθετική διάταξη,     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (μειοψηφούντος του κ. Νανόπουλου Β. διότι διαφωνεί με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητά να γίνεται σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)        Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων στην ανωτέρω υπόθεση το δικηγόρο Κορίνθου κ. Γιαννίκο Γεώργιο, στον οποίο δίνει εντολή να παρασταθεί ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά την συζήτηση της αναφερόμενης στο ιστορικό της παρούσης αγωγής αποζημίωσης κατά την ορισθείσα δικάσιμο στις 04-04-2019 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, να συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικό υπόμνημα,  να παρακολουθήσει την έκδοση της σχετικής απόφασης και να ενημερώσει το Δήμο για την πορεία της υποθέσεως. Η αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου θα καθορισθεί με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, σύμφωνα και με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρ. 281 του Ν. 3463/2006, διότι είναι μεγάλο το αντικείμενο της διαφοράς και η εν λόγω υπόθεση παρουσιάζει ιδιαίτερη δυσκολία στο χειρισμό της, λόγω της σχετικής  νομοθεσίας και της εκτεταμένης σχετικής νομολογίας που πρέπει να μελετηθούν για τη σύνταξη των σχετικών  υπομνημάτων, προτάσεων.   Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει. Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 10/86/2019.-

Leave a Comment