Απόφαση αριθμ. 11/188/2018

Απόφαση αριθμ. 11/188/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 6/2/2019
 Αριθμός Πρακτικού 11

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 02-05-2018

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο ΜΠνευματικόΔήμαρχΚoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)ΖώγκοΑνδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση ΧρήστοΔημΣυμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 2α Μαΐου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 14289/27-04-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Μπάκουλης Δημ., 6) Νανόπουλος Βασ., 7)Κορδώσης Χρ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Ζήμος Κων. (προσήλθε κατά την συζήτηση του 2ου θέματος ημερησίας διάταξης), 2)Δημητρόπουλος Κων.(προσήλθε κατά την συζήτηση του 12ου θέματος ημερησίας διάταξης).

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 188η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Περί αιτήματος εξωδικαστικού συμβιβασμού της Τσαντήλα Μαρίας», θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής την υπ’ αριθμ. 52947/15-11-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: “Αποστολή απόψεων Διευθύνουσας Υπηρεσίας περί αίτησης (εξωδικαστικός συμβιβασμός )της Τσαντήλα Μαρίας”

Σχετ. Έγγραφο με αρ.πρωτ. 47537/2017

Σας στέλνουμε συνημμένα τις απόψεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας σχετικά με την αίτηση (εξωδικαστικός συμβιβασμός) της Τσαντήλα Μαρίας και παρακαλούμε για τον ορισμό δικηγόρου καθώς και “πραγματογνώμονα” ιατρού.

ΘΕΜΑ : Απόψεις Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την αίτηση (εξωδικαστικός συμβιβασμός) της Τσαντήλα Μαρίας”

ΕΙΣΗΓΗΣΗ : του Καραΐσκου Ιωάννη, αναπλ. Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Κορινθίων

ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Κορινθίων

Συντομο Ιστορικό-Απόψεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας

Α.ΑΙΤΗΜΑ:

Η αιτούσα με την αίτησή της προβάλει ότι την 05-09-2017 ενώ βάδιζε κανονικά στο πεζοδρόμιο επί της οδού Κύπρου (μπροστά από το αρτοποιείο “Μαργέτη”) σκόνταψε σε λακκούβα που οφειλόταν-σύμφωνα με την αιτούσα- στην έλλειψη μιας πλάκας πεζοδρομίου διαστάσεων 20εκ χ20εκ.

Β.ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ:

Κατόπιν αυτοψίας που έγινε στις 23/10/2017 στο σημείο που αναφέρεται η αίτηση της Τσαντήλα Μαρίας και συγκεκριμένα στο πεζοδρόμιο επί της οδού Κύπρου (έμπροσθεν του αρτοποιείου “Μαργέτη” ) δεν διαπιστώθηκε, όπως αναφέρεται στην αίτηση,λακκούβα που οφείλεται στην έλλειψη πλάκας 20εκ χ20εκ ή οποιασδήποτε άλλης πλάκας.(φωτογραφίες 1,2,3,4- λήψη Οκτώβριος 2017).

Δεδομένου της χρονολογίας του περιστατικού (αρχές Σεπτεμβρίου 2017), και κατόπιν εκτεταμένης έρευνας περί εύρεσης σχεετικής αιτήσεως (περί της ζημιάς στο πεζοδρόμιο επί της οδού Κύπρου-έμπροσθεν του αρτοποιείου “Μαργέτη”) που να έχει κατατεθεί στον Δήμο Κορινθίων χωρίς αποτέλεσμα, καθώς και μετά από ερώτηση σε υπαλλήλους στην αντίληψη των οποίων δεν είχε περιέλθει καν το γεγονός του ατυχήματος, όπου αν ήταν τέτοιας έκτασης η φθορά στο πεζοδρόμιο επί της οδού Κύπρου (έμπροσθεν του αρτοποιείου “Μαργέτη”) θα ήταν αντιληπτή από τους δημότες και θα είχε δημιουργηθεί σχετικό ζήτημα και απαίτηση αποκατάστασης της ζημιάς δεδομένου ότι είναι κεντρικότατο και πολυσύχναστο σημείο της πόλης.

Επίσης θα έπρεπε η αιτούσα λόγω της σοβαρότητας που επικαλείται να αποταθεί στον Δήμο εντός του μηνός Σεπτεμβρίου και όχι μετά από ένα μήνα και πλέον για να έχουμε άμεση εικόνα της κατάστασης της υγείας της.

Τέλος στο προαναφερθέν σημείο (πεζοδρόμιο επί της οδού Κύπρου-έμπροσθεν του αρτοποιείου “Μαργέτη”)δεν έχει γίνει (τα τελευταία πέντε χρόνια )καμία εργασία ή έργο μερικής ή ολικής αποκατάστασης πλακών ή λακκούβας.

Ο Πρόεδρος ακολούθως, αναφέρει ότι η κ.Τσαντήλα Μαρία στην υπ’ αριθμ. Πρωτ.47537//17-10-2017 αίτησή της καταλήγει ως εξής:

Έχω υποβληθεί δε σε πολύ μεγάλες δαπάνες για τις οποίες επιφυλάσσομαι, ήτοι:

Α) Για δαπάνες περίθαλψης, μεταφοράς, φαρμακευτικής αγωγής και συμπαράσταση ετέρου προσώπου, φυσιοθεραπευτή, ειδικής διατροφής με αυξημένα λευκώματα για πόρωση των καταγμάτων που θα διαρκέσουν τουλάχιστον για ένα έτος (500,00+300,00+450,00+600,00+ 350,00+ 250,00)=2.450,00 ευρώ μηνιαίως και ετησίως 29.400,00 ευρώ πλέον δε τούτων Β) Για αποζημίωσή μου λόγω της ηθικής βλάβης που υπέστην 45.000,00 ευρώ και για την παραμόρφωσή μου και το βάδισμά μου με αναπηρικό “Π” 40.000,00 ευρώ.

ΑΙΤΟΥΜΑΙ ως εκ τούτου προς αποφυγή δικαστικών διενέξεων όπως εγκρίνεται και μου καταβάλλεται τα άνω ποσά που αντιστοιχούν σε 12 μήνες θεραπείας μου.”

Κατόπιν ο Πρόεδρος υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή την υπ’ αριθμ. 31/476/2017 απόφασή της με την οποία, για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου, ορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου η δικηγόρος Κορίνθου κ.Ανδρικοπούλου Δήμητρα προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί του ως άνω αιτήματος περί εξώδικου συμβιβασμού, ενώ δεν ήταν δυνατός ο ορισμος “πραγματογνώμονα” Ιατρού στην ανωτέρω υπόθεση, καθώς δεν προβλέπεται η αρμοδιότητα ορισμού από την Οικονομική Επιτροπή άλλων ειδικοτήτων ως Τεχνικών συμβούλων ή πραγματογνωμόνων. Ακολούθως θέτει υπ’ όψιν των μελών την από 12-04-2018 υπ’ αριθμ.πρωτ. Εισερχ. 1264/13-04-2018 Γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου κ.Ανδρικοπούλου σύμφωνα με την οποία :

δεν προκύπτει ότι υφίσταται φθορά εις το αναφερόμενο εις την αίτηση σημείο και κατά συνέπεια δεν υπάρχει ευθύνη του Δήμου Κορινθίων για τον τραυματισμό της αιτούσας.

Πέραν τούτου όμως, επειδή προσκομίζει φωτογραφία του σημείου και εν συνεχεία σε μια πιθανή δίκη, ενδεχομένως να υπάρχει και έτερος αυτόπτης μάρτυς πλην του συζύγου της, οι οποίοι θα καταθέσουν ότι η πτώση της οφείλεται σε υφιστάμενη φθορά του πλακόστρωτου, ως προς τα αναφερόμενα εις την αίτησίν της λεκτέα τα εξής:

Η αίτησίς της περί εξωδίκου συμβιβασμού είναι αόριστος ως προς το μέγεθος του τραυματισμού της και αναπόδεικτη ως προς τα αιτούμενα κονδύλια.

1.Η αιτούσα αναφέρει ότι λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της διεκομίσθη εις το ΓΝΑ. Όμως το ΕΚΑΒ μεταφέρει υποχρεωτικά εις το κοντινότερο Νοσοκομείο και εκεί κρίνεται ή όχι η διακομιδή σε έτερο καταλληλότερο και εφημερεύον και πάντως όχι σε στρατιωτικό.

– Δεν προσκομίζει κανένα έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η σοβαρότητα του τραυματισμού της. Ποιος έκρινε την σοβαρότητα;

Δεν υπάρχει διάγνωση για το είδος του κατάγματος το βαθμό του (1ου, 2ου, 3ου ή 4ου βαθμού).

Δεν γνωρίζουμε το σωματικό της βάρος το οποίο μπορεί να επιδείνωσε την πτώση, ούτε έχουμε προηγούμενο ιστορικό της υγείας της.

Η θυρεοειδίτιδα πάντως η οποία αναφέρεται στο εξιτήριό της και η οστεοπόρωση αποτελούν ενδογενή αίτια τα οποία επηρεάζουν την κατάσταση των οστών.

2.Αναφέρει ότι έχει παρουσιάσει αντιδραστική κατάθλιψη βαρέου τύπου και λαμβάνει θεραπευτική αγωγή.

-Επίσης δεν προσκομίζει καμία ιατρική γνωμάτευση περί αυτού.

3.Όσον αφορά τα αιτούμενα κονδύλια για 12μηνη θεραπεία της είναι αναπόδεικτα και τούτο καταρχήν διότι δεν προσκομίζει ιατρική γνωμάτευση από το ΓΝΑ η οποία να αναφέρει ότι με διάγνωση “κάταγμα αυχένα μηριαίου οστού”, και εν συνεχεία αυτής την επέμβαση εις την οποίαν υπεβλήθη, χρειάζεται επί ένα έτος φυσιοθεραπείες, φαρμακευτική αγωγή, βελτιωμένη διατροφή και ότι έως τότε θα χρειάζεται βοήθεια στην κίνηση.

-Στο συγκεκριμένο χειρουργείο το οποίο υπέστη, αποκατέστησε πλήρως τα βλαβέντα οστά με προσθήκη ξένου στελέχους, οπότε δεν χρειάζεται ειδική διατροφή διότι δεν έχει κατάγματα πλέον, όπως επίσης 15 ημέρες έως ένας μήνας είναι η αποκατάσταση του ασθενούς και σε σοβαρές περιπτώσεις έως 3 μήνες, ο οποίος μετά ταύτα όχι μόνο περπατά αλλά και οδηγεί.

Επίσης εις τα αναφερόμενα μηνιαίως απαιτούμενα ποσά πιθανολογείται η αντιστοιχία μεταξύ απαιτήσεών της και ποσών όπως επίσης δεν είναι κατανοητό και τι ακριβώς εννοεί με δαπάνες περίθαλψης και μεταφοράς σε μηνιαία βάση -είναι άγνωστο-.

Ο εν λόγω αιτούμενος εξώδικος συμβιβασμός δεν είναι δυνατόν να γίνει δεκτός διότι αφ’ ενός δεν προκύπτει υπαιτιότητα του Δήμου ως προς το αίτιο του τραυματισμού της και αφ’ ετέρου είναι αόριστες, αναπόδεικτες και υπερβολικές συγκριτικά με την βλάβη την οποία υπέστη οι οικονομικές απαιτήσεις της.

Σε κάθε περίπτωση και εις μία μελλοντικώς ανοιγείσα δίκη και αν ακόμη ήθελε αποδειχθεί υπαιτιότητα του Δήμου, τα αιτούμενα παρ’ αυτής ποσά παραμένουν αναπόδεικτα και υπερβολικά μή έχοντας αντιστοιχία μεταξύ της βλάβης της υγείας της και των απαιτήσεών της.

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος λέει πως, επειδή το οικονομικό αντικείμενο του εξώδικου συμβιβασμού υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ  θα πρέπει το θέμα να παραπεμφθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, για να αποφασίσει επ’ αυτού και προτείνει να εισηγηθεί η Οικονομική Επιτροπή προς το Δημοτικό Συμβούλιο την απόρριψη του αιτήματος, διότι αφ’ ενός δεν προκύπτει υπαιτιότητα του Δήμου ως προς το αίτιο του τραυματισμού της ανωτέρω, αφ’ ετέρου είναι αόριστες, αναπόδεικτες και υπερβολικές συγκριτικά με την βλάβη την οποία υπέστη, οι οικονομικές απαιτήσεις της και επιπροσθέτως διότι, η παροχή αποζημιώσεων κατόπιν τέτοιου συμβιβασμού σε περιπτώσεις όπου δεν στοιχειοθετείται επαρκώς η αξίωση του αιτούντος κατά του Δήμου, αντιβαίνει στην υποχρέωση του Δήμου να προστατεύει την περιουσία του.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την εισήγηση του Προέδρου, την ως άνω σχετική εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου και τα συνημμένα αυτής έγγραφα, την από 12-04-2018 υπ’ αριθμ.πρωτ. Εισερχ.1264/13-04-2018 Γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου κ.Ανδρικοπούλου Δήμητρας, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις λοιπές σχετικές ισχύουσες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Παραπέμπει το θέμα του αιτήματος εξωδικαστικού συμβιβασμού της κ.Τσαντήλα Μαρίας περί αποζημίωσής της από το Δήμο Κορινθίων λόγω ατυχήματος που επικαλείται ότι υπέστη, στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων προκειμένου να ληφθεί απόφαση επ’ αυτού, επειδή το οικονομικό αντικείμενο του εξώδικου συμβιβασμού υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ  και εισηγείται την απόρριψη του εν λόγω αιτήματος, διότι αφ’ ενός δεν προκύπτει υπαιτιότητα του Δήμου ως προς το αίτιο του τραυματισμού της ανωτέρω, αφ’ ετέρου είναι αόριστες, αναπόδεικτες και υπερβολικές συγκριτικά με την βλάβη την οποία υπέστη, οι οικονομικές απαιτήσεις της και επιπροσθέτως διότι, η παροχή αποζημιώσεων κατόπιν τέτοιου συμβιβασμού σε περιπτώσεις όπου δεν στοιχειοθετείται επαρκώς η αξίωση του αιτούντος κατά του Δήμου, αντιβαίνει στην υποχρέωση του Δήμου να προστατεύει την περιουσία του, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Η σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να κοινοποιηθεί στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας Δήμου Κορινθίων για να λάβει γνώση και για τις απαιτούμενες ενέργειες ως αρμόδιας για την εισήγηση του θέματος υπηρεσίας.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 11/188/2018.-