Απόφαση αριθμ. 11/199/2018

Απόφαση αριθμ. 11/199/2018

Ημ/νία Δημοσίευσης : 6/2/2019
 Αριθμός Πρακτικού 11

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 02-05-2018

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο ΜΠνευματικόΔήμαρχΚoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)ΖώγκοΑνδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση ΧρήστοΔημΣυμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017 και β)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 2α Μαΐου 2018, ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 14289/27-04-2018 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Μπάκουλης Δημ., 6) Νανόπουλος Βασ., 7)Κορδώσης Χρ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Ζήμος Κων.(προσήλθε κατά την συζήτηση του 2ου θέματος ημερησίας διάταξης), 2)Δημητρόπουλος Κων.(προσήλθε κατά την συζήτηση του 12ου θέματος ημερησίας διάταξης).

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 199η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών», θέτει υπ’ όψιν των μελών την υπ’ αριθμ. Πρωτ. εισερχ.12801/16-04-2018 Αίτηση του Ιωάννη Τζουανάκη του Εμμανουήλ, η οποία έχει ως εξής:

Ως γνωρίζετε ο Δήμος σας και για τις ανάγκες του προσωπικού του σε είδη ατομικής προστασίας, διενέργησε ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό. Συγκεκριμένα ο αντιδικος με την με αριθμό 17/167/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων νόμιμα δημοσιευμένης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με στοιχεία ΑΔΑ:45ΠΝΩΛ7-ΛΔΔ αποφάσισε με την με αριθμό 167 Απόφαση του την επικύρωση των από 15-7-2011, 5-8-2011,12-8-2011, 9-8-2011 και 2-9-2011 πρακτικών της επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ για την ανάθεση της εκτέλεσης της προμήθειας γάλακτος και μέσων ατομικής προστασίας (έτους 2011) προϋπολογισμού 218.899,41€. Με την ανωτέρω απόφαση αποφασίστηκε, ήτοι με το με αριθμό 17/12-9-2011 πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων η ανάθεση σε εμένα για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας, ήτοι “ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ” με ποσοστό έκπτωσης 5% επί της τιμής μονάδος του ενδεικτικού προϋπολογισμού της σχετικής μελέτης. Ακολούθως υπογράφηκε μεταξύ εμού και του Δήμου Κορινθίων το με αριθμό πρωτ.48985/22-11-2011 συμφωνητικό ποσού 4.750€ χωρίς το ΦΠΑ, για την ανάθεση και προμήθεια εκ μέρους μας 250 τεμαχίων “Νιτσεράδες” προς 19€ έκαστη, συνολικού κόστους πέντε χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (5.842,50€). Η σύμβαση αναρτήθηκε ως υποχρεούται ο Δήμος στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με στοιχεία ΑΔΑ:457ΓΩΛ7-049.

Εκτέλεσα την ανωτέρω συμφωνία, ήτοι η επιχείρησή μου προμήθευσε τα ανωτέρω είδη ατομικής προστασίας προς τον Δήμο σας, και για την σχετική πώληση εκδόθηκε από την επιχείρησή μου το με αριθμό 00695/12-12-2011 δελτίο αποστολής-τιμολόγιο, το οποίο και παραδόθηκε και παρελήφθη από τον αρμόδιο υπάλληλο Νικόλαο Συριόπουλο. Πλην όμως μέχρι και σήμερα και μετά από συνεχείς οχλήσεις μου και εξώδικες και δικαστικές ο Δήμος σας, δεν έχει προβεί στην εξόφληση του ανωτέρω τιμολογίου.

Αναφέρω δε και για την ισότητα της αντιμετώπισης της αιτήσεώς μου αναλόγως πως ο συμβαλλόμενος στην ίδια σύμβαση προμήθειας εταιρεία γαλακτοκομικών Μανδρέκας Α.Ε., έχει ήδη λάβει το ποσό και έχει εξοφληθεί ολοσχερώς.

Με την παρούσα και με δεδομένο πως, μετά από την έκδοση της με αριθμό 1148/2017 του Ειρηνοδικείου Κορίνθου, με την οποία η υπόθεση παραπέμπεται στα Διοικητικά Δικαστήρια ΑΙΤΟΥΜΑΙ την συμβιβαστική επίλυση της μεταξύ μας διαφοράς, με την καταβολή του οφειλόμενου ποσού κεφαλαίου (5.842,50 €) και την εκ μέρους μου παραίτηση από αξιώσεις για τόκους υπερημερίας και δικαστικά έξοδα.”

Ακολούθως ο Πρόεδρος λέει ότι, προκειμένου να υποστηριχθούν τα συμφέροντα του Δήμου θα πρέπει να οριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος, ο οποίος θα γνωμοδοτήσει επί της ανωτέρω Αιτήσεως συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς. Για τον λόγο δε αυτόν, προτείνει την δικηγόρο Κορίνθου κ.Θωμαΐδου Αγλαΐα.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν. 3852/2010 και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική, νομοθετική διάταξη,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντων των κ.κ.Νανόπουλου Β., Κορδώση Χρ., και Δημητρόπουλου Κων. διότι διαφωνούν με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητούν να γίνεται σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

Ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων στην ανωτέρω υπόθεση, την δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ.Θωμαΐδου Αγλαΐα, στην οποία δίνει εντολή να γνωμοδοτήσει προς τον Δήμο Κορινθίων, επί της υπ’ αριθμ. Πρωτ. Εισερχ.12801/16-04-2018 Αιτήσεως του Ιωάννη Τζουανάκη του Εμμανουήλ, περί συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς, όπως ακριβώς και αναλυτικά περιγράφεται ανωτέρω.

Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στις ελάχιστες αμοιβές που προβλέπονται από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 11/199/2018.-

Leave a Comment