Απόφαση αριθμ. 11/91/2019

Απόφαση αριθμ. 11/91/2019

Ημ/νία Δημοσίευσης : 10/5/2019 Αριθμός Πρακτικού 11 Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv Της  13-03-2019   Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζήμο Κωνσταντίνο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Γκουργιώτη Αλέξανδρο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 75/2017, β)με αριθμό 76/2017 και γ)με αριθμό 90/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, συvεδρίασε σήμερα τηv 13η Μαρτίου 2019, ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 8712/08-03-2019 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.   Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία. Π α ρ ό ν τ ε ς 1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Ζήμος Κων., 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 5)Νανόπουλος Βασ.. Α π ό ν τ ε ς 1)Γκουργιώτης Αλεξ., 2)Δημητρόπουλος Κων., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Μπάκουλης Δημ..   Ο  Πρόεδρος  αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  ΑΠΟΦΑΣΗ 91η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και δημοτικού προϋπολογισμού Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2019», λέει στην Επιτροπή ότι σύμφωνα με το εδάφιο α’ της παρ. 1 του άρθρ. 72 του Ν.3852/2010  η Οικονομική Επιτροπή συντάσσει τον προϋπολογισμό του Δήμου.  Σύμφωνα με το αρ. 28376/18.07.2012 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί κατ’ ουσίαν τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός και συνεπώς, για την έκδοση της τροποποιητικής του προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α/23-7-2013) «…η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν την γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν». Συνεπώς, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το Ν.4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού, άρα, σε σχέση με την ακολουθούμενη διαδικασία, πρέπει να λαμβάνεται και απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία θα γίνεται εισήγηση του σχεδίου της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού προς το Δημοτικό Συμβούλιο.  Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής τη σχετική εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής: ΜΕΡΟΣ Α’   Έχοντας υπόψη το από 13/3/2019 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου,  κρίνεται αναγκαίο να τροποποιηθεί  ο Δημοτικός Προϋπολογισμός 2019 προκειμένου να ενισχυθούν  πιστώσεις ως εξής:    ως προς τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2019   Ως προς το μέρος των εξόδων: μεταφέρουμε από το  αποθεματικό  πίστωση 2.100,00 €  και ενισχύουμε : ·       τον Κ.Α 30/7135.0013 με τίτλο:«Διασύνδεση κτιρίου Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας στο δίκτυο ΜΑΝ οπτικών ινών Δήμου Κορινθίων»προϋπολογισμού 8.400,00€  με το ποσό των 2.100,00€ και συνολική πίστωση 10.500,00€ ·       τον Κ.Α 15/7112.0005 με τίτλο:«Αγορά οικοπέδου στο Αγγελόκαστρο για τη δημιουργία χώρου άθλησης»προϋπολογισμού 24.000,00€   ΜΕΡΟΣ Β’ Έχοντας υπόψη το από 13/3/2019 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου,  κρίνεται αναγκαίο να τροποποιηθεί  ο Δημοτικός Προϋπολογισμός 2019 προκειμένου να ενισχυθούν  πιστώσεις ως εξής:   ως προς το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2019 Προτείνεται: ·       Αλλαγή του τίτλου του έργου με Κ.Α. 30/7311.0010 από «Ανέγερση παιδικού σταθμού Αθικίων» σε «Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού Αθικίων» ·       Αλλαγή του τίτλου του έργου με Κ.Α. 30/7311.0011 από «Ανέγερση παιδικού σταθμού περιοχής Αγίου Γεωργίου Κορίνθου» σε «Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού Αγίου Γεωργίου» ·       Μείωση κατά 250.000,00€ (Τακτικά – Πόροι Δήμου) της πίστωσης του έργου με Κ.Α. 30/7336.0004 και τίτλο «Κατασκευή γηπέδων αντισφαίρισης» και τελική πίστωση 1.135.000,00€ [Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ 2018 ποσό: 147.250,00€ & ΤΑΚΤΙΚΑ-ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ ποσό 987.750,00 €]   ως προς τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2019 Ως προς το μέρος των εξόδων: μειώνουμε:   ·       τον Κ.Α 30/7336.0004 με τίτλο:«Κατασκευή γηπέδων αντισφαίρισης»προϋπολογισμού 1.385.000,00€ κατά το ποσό των 250.000,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται τελικά σε 1.135.000,00€ [Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ 2018 ποσό: 147.250,00€ & ΤΑΚΤΙΚΑ-ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΥ ποσό 987.750,00 €]   μεταφέρουμε στο  αποθεματικό  250.000,00 € και απο εκεί  δημιουργούμε : ·       τον Κ.Α 30/7122.0001 με τίτλο:«Αγορά ακινήτου στη Δ.Κ. Γαλατακίου για στέγαση δημοτικών υπηρεσιών»προϋπολογισμού 250.000,00€ επίσης τροποποιούμε ως προς τον τίτλο:   ·        Κ.Α. 35/6262.0012 από «Διαμόρφωση πεζοπορικών διαδρομών Δήμου Κορινθίων» σε «Διαμόρφωση πεζοπορικών, ποδηλατικών, αναρριχητικών διαδρομών Δήμου Κορινθίων» Προτείνεται επίσης : ·       Αλλαγή του τίτλου του έργου με Κ.Α. 30/7311.0010 από «Ανέγερση παιδικού σταθμού Αθικίων» σε «Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού Αθικίων» ·       Αλλαγή του τίτλου του έργου με Κ.Α. 30/7311.0011 από «Ανέγερση παιδικού σταθμού περιοχής Αγίου Γεωργίου Κορίνθου» σε «Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού Αγίου Γεωργίου»   ΜΕΡΟΣ Γ’   ·     Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 9/2019  μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών η συνολική προεκτιμώμενη δαπάνη του έργου «Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού Αγίου Γεωργίου» ανέρχεται σε 1.230.000,00 €. Προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία δημοπράτησης του έργου, προτείνεται η δέσμευση του Δημοτικού Συμβουλίου για εγγραφή του υπόλοιπου ποσού των 1.130.000,00 ευρώ στον προϋπολογισμό του επόμενου οικονομικού έτους 2020 . ·     Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 10/2019  μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών η συνολική προεκτιμώμενη δαπάνη του έργου «Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού Αθικίων» ανέρχεται σε 1.010.000,00 €. Προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία δημοπράτησης του έργου, προτείνεται η δέσμευση του Δημοτικού Συμβουλίου για εγγραφή του υπόλοιπου ποσού των 910.000,00 ευρώ στον προϋπολογισμό του επόμενου οικονομικού έτους 2020 .   Για την έναρξη της διαδικασίας δημοπράτησης των ανωτέρω δύο έργων θα προηγηθεί απόφαση έγκρισης πολυετούς δαπάνης (παρ 3 άρθρο 67 Ν. 4270/2014, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 22 του άρθρου 10 του Ν. 4337/15και την παρ. 12 του άρθρου 34 του N. 4484/17), για κάθε ένα από αυτά.   Τέλος, ο Πρόεδρος λέει πως, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας. Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, του Ν. 4555/2018, όπως ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/2013), όπως ισχύει, το αρ. 28376/2012  έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ., καθώς και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

      Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων προς ψήφιση το σχέδιο αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, όπως αυτό ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της  παρούσης.   Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει. Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 11/91/2019.-

Leave a Comment